سیلاپس درسی مهندسی هوافضا

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2663

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

سیلاپس درسی مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

ابتدا دروس عمومی خوب 22 واحد مثا اندیشه اسلامی-زبان فارسی-قران-تاریخ تحلیلی-خانواده-تفسیر موضوعی نهج البلاغه
..وو انتخاب کنی ابته شما از اینا باید 22 .احد بگذرونی -درسهای پایه 22 واحد و46 واحد اصلی و 37 واحد تخصصی و 13 واحد تخصصی اختیاری را باید بگذرونیدجمع میشه 140 واحد جاهاییکه گفتم هم نیاز یعنی هماه اون درس میتونی برداری
درس ریاضی عمومی 1(Calculus I) درس 3 واحدیه کتاهای معرفی شده توسط استادها مورد امتحان هست اما اصول و سیلاپس همه یکی هست درسهای شامل پروژه یک طرح یا نواوری ایده دانشجو و استاد راهنما باید برنامه ریزی های خاص خود را برای انتخاب این موضوع و انجام پروژه انجام دهند و جلسه هایی را تشکیل دهند تا به این برنامه ریزی های شکل دهند تا ریسک یک موضوع را در انتخاب پروژه و انجام آن بررسی کنند. این جلسات میتواند به یک دانشجو اعتماد به نفسی را بدهد تا دانشجو بتواند مسئولیت پروژه و انجام آن را بپزیرد .پروژه کتبی به استادتون میدین الانه معمولا تیمی و به صورت همون پروژه های بچه های قبلی با کمی تغییر به استاد هست چیزی زیادی ازمون نمیخوان فرمالیته بگم بهتره اینم بگم مهمش برنامه نویسی . انجام یک پروژه با شبیه سازهاست
-اعداد حقیقی: یادآوري اعداد حقیقی، ماکزیمم، مینیمم، سوپریمم و اینفیمم.
2 -اعداد مختلط: اعداد مختلط، جمع و ضرب، معکوس، نمایش هندسی اعداد مختلط، نمایش قطبی اعداد مختلط،
ریشههاي اعداد مختلط.
3 -توابع حقیقی: تابع، اعمال جبري روي توابع حقیقی، یک به یک، پوشا، ترکیب توابع، تابع معکوس.
4 -حد و پیوستگی: حد با استفاده از اپسیلون-دلتا، حد چپ و راست، حد در بینهایت، حدهاي بینهایت، قضایاي
مربوط به حد، پیوستگی و قضایاي مربوط به آن مانند قضیهي مقدار میانی.
5 -مشتق: تعریف مشتق، دستورهاي مشتقگیري، تعبیر مشتق به عنوان نرخ تغییرات، قاعدهي زنجیریهاي، مشتق
توابع معکوس، مشتق توابع مثلثاتی و معکوس آنها، مشتق ضمنی، قضایاي رل و مقدار میانگین، صعود و نزول،
اکسترممها، تقعر، دیفرانسیل، کاربردهاي هندسی و فیزیکی مشتق.
6 -انتگرال: انتگرال، مجموع ریمان، تابع اولیه، قضایاي اساسی حساب دیفرانسیل، معرفی لگاریتم طبیعی با استفاده
از انتگرال، توابع نمایی و هذلولوي، روش جزء به جزء، انتگرال توابع مثلثاتی و هذلولوي و معکوس آنها،
روشهاي انتگرالگیري مانند تعویض متغیر، تجزیهي کسر و برخی تعویض متغیرهاي خاص، برخی کاربردهاي
انتگرال مانند محاسبهي طول خم، سطح و حجم، انتگرال ناسره.
7 -دنبالهها و سريها: معرفی دنبالهها و سريهاي عددي، آزمونهاي همگرایی، سريهاي توانی، شعاع و بازهي
همگرایی، قضیهي تیلور
ریاضی عمومی 2(Calculus II) 3 واحد پایه
R ،بردار، جمع برداري و ضرب اسکالر، ضرب داخلی، ماتریس، حل دستگاه Y=AX با n 1 -جبر خطی: فضاي
استفاده از روش سطري-پلکانی، دترمینان ماتریس، مقادیر ویژه، بردار ویژه، استقلال و وابستگی خطی.
R و خواص آن، خط و صفحه در فضا، رویههاي درجه دوم، 3 2 -هندسه تحلیلی و آنالیز برداري: ضرب خارجی در
مختصاتهاي قطبی استوانهاي و کروي، توابع برداري، مشتق توابع برداري، تغییر پارامتر، تغییر پارامتر برحسب
پارامتر طول قوس، کنج فرنه، خمیدگی (انحنا)، تاب، شتابهاي مماسی و قائم، صفحه و دایرهي بوسان.
3 -توابع چند متغیره: تابع چند متغیره، دامنه، حد (وجود و عدم وجود)، پیوستگی، منحنی تراز، مشتقات جزئی،
قاعدهي زنجیرهاي، دیفرانسیل، مشتق ضمنی، صفحهي مماس، خط قائم، مشتق سویی، گرادیان، اکسترمم و
ضرایب لاگرانژ.
4 -انتگرالهاي چندگانه: انتگرالهاي دوگانه و سهگانه و قضایاي مرتبط مانند تعویض ترتیب انتگرالگیري،
تعویض متغیر در انتگرالهاي چندگانه، انتگرال چندگانه در مختصات مختلف مانند قطبی استوانهاي و کروي
به عنوان حالات خاصی از تعویض متغیر، انتگرال هاي چندگانهي ناسره.
5 -انتگرال برداري: میدان برداري، انتگرال منحنیالخط، میدان گرادیان، تابع پتانسیل، انتگرال مستقل از مسیر،
قضیه ي گرین، انتگرال رویهاي، دیورژانس، چرخه، قضایاي دیورژانس و استوکس.
معادلات دیفرانسیل (Differential Equations) 3 واحد پایه الزامی
مقدمات: تعریف یک معادله دیفرانســـیل، رده بندي معادلات دیفرانســـیل (معمولی، جزئی؛ خطی، غیرخطی)،
مرتبه یک معادله.
معادلات مرتبه اول: 1-مدلسازي ساده با معادلات دیفرانسیل مرتبه اول، 2-تشخیص رفتار کیفی جواب بدون
حل معادله (بررسـی میدان هاي سـو و جوابهاي تعادلی)، 3-روش حل معادلات دیفرانسـیل خطی مرتبه اول،
برر سی رفتار مجانبی جوابها و واب ستگی به مقادیر اولیه، 4-معادلات غیرخطی جدا شدنی، روش حل معادلات
همگن، 5 -تفاوتهاي معادلات خطی و غیرخطی، 6-معادلات خودگردان و دینامیک جمعیت، مدل رشـــد
لجستیک، 7-حل معادلات کامل و عامل هاي انتگرال ساز.
معادلات مرتبه دوم و بالاتر: 1-معادلات مرتبه دوم با ضرایت ثابت، روش حل، تفاوت رفتار مجانبی جوابها در
سه حالت مختلف، 2-معادلات مرتبه دوم با ضرایب غیرثابت، ران سکین، ق ضیه آبل، روش کاهش مرتبه، 3-
معادله کوشـــی-اویلر، 4-معادلات غیرهمگن، روش ضـــرایب نامعین و روش تغییر پارامترها، 6-تعمیم روش
هاي گفته شده به معادلات دیفرانسیل مرتبه بالاتر از دو.
جوابهاي سري براي معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم: 1-جواب سري حول نقاط عادي، بررسی معادلات
چبیشف و لژاندر، 2-جواب سري حول نقاط تکین منظم، معادلات بسل و توابع بسل.
تبدیل لاپلاس: 1 -ق ضایاي مربوطه، تبدیل معکوس لاپلاس، 2 -ب سط توابع چند ضابطه اي به کمک توابع
پلهاي، قضـــایاي انتقال و کاربرد آنها، تبدیل لاپلاس توابع متناوب، 3-تبدیل لاپلاس مشـــتقات تابع، حل
معادلات دیفرانسیل مقدار اولیه با تابع نیروي (سمت راست) ناپیوسته، 4-تابع تعمیم یافته دیراك (تابع ضربه)،
حل معادلات دیفرانسیل با تابع ضربه به عنوان تابع نیرو، 5-انتگرال پیچش، حل معادلات ولتراي تأخیري.
د ستگاه معادلات خطی مرتبه اول: 1-مدل سازي با د ستگاهها ، 2-حل م سئله خطی همگن Ax’=x ،برر سی
رفتار جوابها با توجه به مقادیر ویژه A ،حل با ماتریس (At(exp ،تغییر متغیر با قطري ســـازي و تفکیک
متغیرهاي وابسته
برنامه نویسی کامپیوتر(Computer Programming) 3 واحد الزامی پروژه داره
مقدمه و تاریخچه مختصر کامپیوتر: سختافزار و معماري کامپیوتر، جایگاه برنامهنویسی در هوافضا، معرفی
نرمافزارهاي برنامهسازي کامپیوتر ، معرفی متلب.
2 -مروري بر مفاهیم ساختمان داده و الگوریتم: معرفی مفهوم الگوریتم و فلوچارت، نحوه پیاده سازي انواع
الگوریتمهاي به کمک فلوچارتها ، آشنایی با ساختار برنامه سی و محیط برنامه سازي آن.
3 -برنامهنویسی ساختیافته: آشنایی با کلاس و توابع درون کلاسها، مرور روشهاي پیادهسازي توابع.
4 -ساختارهاي مهم برنامهسازي: ساختارهاي پایه برنامهنویسی در زبان سی، حلقهها و شرطها، آشنایی با مفهوم
آرایهها و ماتریسها در زبان برنامهنویسی سی.
5 -روش طراحی واسط کاربري: آشنایی با محیط خط فرمان، دستورات ورودي و خروجی دادهها، کار با فایلها و
واسطهها، آشنایی با محیطهاي گرافیکی برنامهنویسی رایانه.
6 -الگوریتمهاي پیشرفته: آشنایی با الگوریتمهاي مرتبسازي و جستجو، پیادهسازي انواع روشهاي بازگشتی براي
حل مسائل.
7 -برنامه سازي در متلب: برنامه نویسی به کمک توابع و امکانات متلب.
محاسبات عددي(Numerical Calculation 3 واحد3 پایه الزامی پروژه داره
خطاها و اشتباهات: منابع خطا، خطاي مطلق و نسبی، انتشار خطا، خطاي توابع.
2 -درونیابی و برونیابی: اهمیت درونیابی و برونیابی و کاربرد آن در مسائل عددي، تفاضلات متناهی و جدول
تفاضلی، درونیابی به کمک چندجملهايها، روش نیوتن، روش استرلینگ، روش لاگرانژ، خطاي روشهاي
درونیابی.
3 -یافتن ریشههاي معادلات با روشهاي مختلف: مفاهیم اولیه دربارهي وجود ریشهها، روش نصف کردن، روش
تکرار ساده، روش تکرار نیوتن - رفسون، تعبیر هندسی روش نیوتن - رفسون، روش وتري (سکانت).
4 -مشتقگیري و انتگرالگیري عددي: مشتقگیري عددي و اهمیت آن در مهندسی، مشتقگیري عددي به روش
لاگرانژ، مشتقگیري عددي به کمک بسط تیلور، مشتقگیري عددي به روش نیوتن، محاسبه و تخمین خطاي
مشتقگیري با روشهاي مختلف، انتگرالگیري عددي و اهمیت آن در مهندسی، روش ذوزنقه، روش سیمپسون،
انتگرالگیري عددي با دستورهاي تفاضلی، روش گاوس، محاسبه و تخمین خطاي انتگرالگیري با روشهاي
مختلف.
5 -حل دستگاههاي معادلات خطی و غیرخطی: روشهاي مستقیم حل دستگاه معادلات خطی، روش حذفی گوس،
روش گوس - جردن، روشهاي تکرار در حل دستگاه معادلات خطی، روش تکرار ژاکوبی، روش تکرار گوس
- سایدل، روشهاي عددي حل دستگاه معادلات غیرخطی، روش نیوتن.
6 -روشهاي عددي براي حل معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه 1 و 2 :اهمیت روشهاي عددي براي حل
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن در مهندسی، روش اویلر، روش تیلور، روش رانگ - کوتا.
7 -حل عددي دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول: روش اویلر، روش اویلر اصلاحشده، روش تیلور، روش رانگ
- کوتا.
8 -عملیات روي ماتریسها و تعیین مقادیر ویژه آنها: تعریف مقادیر و بردارهاي ویژه ماتریسها و کاربرد آن در
مهندسی، روش ضرایب نامعین، روش برداري، قضیه کیلی همیلتون، استفاده از قضیه کیلی همیلتون در محاسبه
وارون ماتریس، روش تریس یا لوري یر.
فیزیک 1 مکانیک و حرارتPhysics I: Mechanics and Heat واحد 3 داره الزامی
1 -اندازهگیري: علم و اندازهگیري، دستگاههاي یکاها ـ یکاهاي SI ،جرم، طول، زمان، تحلیل ابعادي.
2 -آنالیز برداري: جمع و تفریق بردارها، ضربهاي برداري (ضرب داخلی و خارجی).
3 -سینماتیک حرکت: تعاریف جابجایی، سرعت و شتاب، حرکت یکبعدي (حرکت یکنواخت و حرکت با شتاب
ثابت)، حرکت دوبعدي (حرکت پرتابی و حرکت دایرهاي)، سرعت نسبی و شتابهاي نسبی (نسبیت گالیلهاي).
4 -دینامیک حرکت: قوانین نیوتن شامل قانون اول (تعریف ناظر و چارچوب لخت)، قوانین دوم و سوم (مفاهیم
جرم و نیرو).
5 -قوانین نیرو: نیروي وزن، نیروي کشسانی هوك، نیروي اصطکاك، کشش نخ و ... .
6 -کار و انرژي: کار نیروي ثابت، کار نیروي متغیر، اصل کار (قضیه کار ـ انرژي)، توان، کار نیروهاي داخلی.
7 -پایستگی انرژي: نیروهاي پایستار و ناپایستار، پایستگی انرژي مکانیکی، پایستگی انرژي.
8 -ضربه و برخورد: ضربه، برخوردهاي کشسان و ناکشسان یکبعدي، برخوردهاي دو و سهبعدي.
9 -سینماتیک حرکت دورانی: جابجایی، سرعت زاویهاي، شتاب زاویهاي، کمیتهاي زاویهاي بهعنوان بردار، گشتاور
نیرو، تکانه زاویهاي، انرژي جنبش دورانی.
10-دینامیک حرکت دورانی: معادلات حرکت دورانی، دوران حول محور ثابت، غلتش صفحهاي، قانون پایستگی
تکانه زاویهاي.
11-دماسنجی: تعادل گرمایی، اصل صفرم ترمودینامیک، پارامتر دماسنجی، معادله دماسنجی، نقاط استاندارد
دماسنجی، مقیاس دمایی گاز کامل، مقیاس فارنهایت و سلسیوس، انبساط گرمایی.
12-گرما: انرژي گرمایی، راههاي انتقال گرما، گرما و کار، قانون اول ترمودینامیک، کاربردهاي ساده قانون اول،
معادله حالت گاز کامل (توصیف ماکروسکوپی)، فرایندهاي مختلف روي گاز کامل (همدما، همحجم، همفشار و
بیدررو)
13-نظریه جنبشی گازها: معادله حالت گاز کامل (توصیف میکروسکوپیک)، محاسبهي فشار، تغییر دما بر اساس
انرژي جنبشی مولکولها، گرماي ویژه گاز کامل، درجات آزادي و تقسیم مساوي انرژي، تابع توزیع ماکسول
براي سرعتهاي مولکولی
آزمایشگاه فیزیک 1(Physics I Laboratory) تعداد واحد 1 الزامی- پیشنیاز: فیزیک 1 یا هم نیاز
-آزمایش اندازه گیري و محاسبه خطاها.
2 -آزمایش حرکت در یک بعد و یک صفحه.
3 -آزمایش دینامیک ذره.
4 -آزمایش کار و بقاء انرژي.
5 -آزمایش سینماتیک و دینامیک دورانی.
6 -آزمایش ضربه.
7 -آزمایش اندازهگیري دما و گرما و آشنایی با قوانین صفر، اول و دوم ترمودینامیک
فیزیک 2) الکتریسیته و مغناطیس)(Physics II: Electromagnetic) 3 واحد الزامی -پیشنیاز: فیزیک 1
1 -قانون کولن: بار الکتریکی، رساناها، نیمرساناها و نارساناها، بقاي بار الکتریکی، قانون کولن (صورتبندي
برداري)، کاربردهاي قانون کولن.
2 -میدان الکتریکی: مفهوم میداهن، محاسبهي میدان حاصل از توزیع بار گسسته، مفهوم توزیع بار پیوسته، میدان
حاصل از توزیع بار پیوسته، حرکت برا در میدان الکتریکی، دوقطبی الکتریکی در میدان الکتریکی.
3 -قانون گاوس: آزمایش فاراده و مفهوم شار الکتریکی، قانون گاوس و کاربردهاي آن.
4 -پتانسیل الکتریکی: اختلافپتانسیل الکتریکی، پتانسیل تکقطبی و دوقطبی الکتریکی، پتانسیل یک توزیع بار
پیوسته، پایستار بودن میدان الکترواستاتیک، مفهوم انرژي پتانسیل الکتریکی (بارهاي گسسته و توزیع پیوسته).
5 -خازنها و عایقها: تعریف خازن، محاسبهي ظرفیت خازن (مسطح، استوانهاي، کروي)، اتصال خازنها (موازي،
متوالی)، انرژي ذخیرهشده در خازن، خازن محتوي عایق، قطبیدگی عایقها، قانون گاوس و عایقها.
6 -جریان الکتریکی: چگالی جریان، مقاومت و قانون اهم، توان و انرژي الکتریکی در یک میدان الکتریکی.
7 -مدارهاي الکتریکی: نیروي محرکه الکتریکی، مدارهاي ساده (مقاومتهاي متوالی (سري) و موازي، قانون ولتاژ
کیرشهف، قانون جریان کیرشهف)، تحلیل مدارهاي چند حلقهاي، دستگاههاي اندازهگیري الکتریکی (ولتسنج،
آمپرسنج، اهمسنج، پتانسیل سنج)، مدارهاي RC.
مغناطیس:
1 -میدان مغناطیسی: مفهوم مغناطیسی، نیروي مغناطیسی، حرکت ذره باردار در میدان مغناطیسی، حلقه جریان دار
در میدان مغناطیسی، کاربردها (سیکلوترون، اثر هال، موتورهاي الکتریکی).
2 -القاي الکترومغناطیسی: جریانهاي القایی، قانون فاراده، شار مغناطیسی، القاء و بقاي انرژي، میدان الکتریکی
القایی خودالقایی و القاي متقابل، مدارهاي RL ،انرژي مغناطیسی، نوسان در مدار RL.
3 -مدارهاي جریان متناوب: مدارهاي RLC ،منابع جریان متناوب و فازورها، مقاومت در مدار ac ،خود القاء در مدار
AC ،خازن در مدار AC ،مدار سري RLC ،توان در مدار AC ،تشدید در مدار RLC سري
4 -معادلات ماکسول: معادلات اساسی الکتریسیته و مغناطیس، میدان مغناطیس القایی، تعمیم قانون آمپر، معادلات
ماکسول، امواج الکترومغناطیسی، معادله موج، طیف امواج الکترومغناطیسی.
5 -امواج الکترومغناطیسی: نور بهعنوان موج الکترومغناطیسی، سرعت نور، بردار پوئین تینگ و شدت نور، فشار
تابش.
آزمایشگاه فیزیک 2(Physics II Laboratory) 1 واحد عملی الزامی
1 -شناسایی اسیلوسکوپ.
2 -شناسایی گالوانومتر و طرز کار آن و تبدیل آن به آمپرمتر و ولتمتر.
3 -رسم منحنی مشخصه لامپهاي دوقطبی و سهقطبی و دیود و ترانزیستور.
4 -اندازهگیري ظرفیت خازنها و تحقیق قوانین آنها.
5 -اندازهگیري مقاومت ظاهري خود القاء (RC-RL.(
6 -اندازهگیري مقاومت.
7 -پل تار، وتسون و کلوین.
8 -رسم منحنی تحریک
استاتیک (Statics) 3 واحد الزامی پیشنیاز: ریاضی عمومی 1 و فیزیک 1 یا هم نیاز
1 -مقدمهاي بر استاتیک: اسکالر و بردار، قوانین نیوتن، سیستم آحاد.
2 -نیرو: انواع نیرو، عمل و عکسالعمل، نیروهاي همرس، مؤلفههاي یک بردار، لنگر یک نیرو حول یک نقطه و
حول یک خط، ضرب خارجی، قضیه وارینون، کوپل، سیستم نیرو - کوپل، نیروي معادل از یک سیستم نیرویی
صفحهاي، نیرو و کوپل در سیستمهاي نیرویی سهبعدي، برآیند یک سیستم کلی، برآیند دورانی.
3 -تعادل: نمودار جسم آزاد، شرایط تعادل در دو و سه بعد، گروهبندي تعادل، عضوهاي دو و سه نیرویی، معادلات
تعادل جایگزین.
4 -سازهها: خرپاهاي صفحهاي، روش مفصلها، روش مقاطع، خرپاهاي فضایی، قابها و ماشینها.
5 -نیروهاي توزیعشده: مراکز جرم، خط، صفحه و حجم، اجسام مرکب، قضیه پاپوس، تیرها، بار گسترده، نیروي
برشی، ممان خمشی و روابط بین آنها، کابلهاي انعطافپذیر.
6 -گشتاورهاي لختی: تعاریف، انتقال محورها، سطوح مرکب، حاصلضربهاي اینرسی، چرخش محورها.
7 -اصطکاك: مکانیسم اصطکاك خشک، زاویه اصطکاك، گوهها، پیچها، یاتاقانها، دیسکها، تسمههاي
انعطافپذیر.
8 -کار مجازي: کار انجامشده توسط یک نیرو و یک کوپل، کار مجازي، تعادل، اصل کار مجازي، انرژي پتانسیل،
پایداري در موقعیت تعادل.
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2663

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

Re: سیلاپس درسی مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

مبانی مهندسی برق(Fundamentals of Electric Engineering) 3 واحد الزامی پیشنیاز: فیزیک 2
1 -سیستمهاي دینامیکی.
2 -تعاریف اولیه.
3 -قوانین حاکم بر سیستمها.
4 -روابط حاکم بر سیستمها.
5 -قضایاي مدارهاي الکتریکی.
6 -مدارهاي مرتبه اول.
7 -تحلیل مدارها در حالت ماندگار.
8 -مقدمهاي بر مدارهاي سه فاز.
9 -آشنایی با مبانی سیستمهاي مخابرات، کنترل و مدارهاي منطقی.
10-آشنایی با میکرو کنترلرها.
11-آشنایی با پروتکلهاي ارتباطی.
12-آشنایی با نحوه عملکرد موتورهاي جریان مستقیم و جریان متناوب
دینامیک (Dynamics تعداد واحد 4 الزامی پیشنیاز: استاتیک
1 -مقدمه و تعاریف دینامیک، بردارها و ماتریسها، قوانین نیوتن.
2 -دینامیک ذرات مادي، سینماتیک نقطه مادي، تعریف حرکت، حرکت مستقیمالخط نقطه مادي، حرکت
منحنیالخط در صفحه (مختصات دکارتی، عمودي - مماسی و قطبی)، اجسام مقید، حرکت نسبی در صفحه،
حرکت منحنیالخط در فضا، حرکت نسبی در فضا.
3 -سینتیک نقطه مادي، معادلات حرکت بر روي خط مستقیم،حرکت در صفحه (مختصات دکارتی، عمودي -
مماسی و قطبی)، کار و انرژي، انرژي پتانسیل، ضربه خطی و زاویهاي، ممنتوم خطی و زاویهاي، بقاء انرژي و
ممنتوم، برخورد، شرحی بر حرکت جانب مرکز، حرکت نسبی.
4 -سینماتیک و دینامیک مجموعه ذرات.
5 -سینماتیک اجسام صلب در صفحه، چرخش، حرکت مطلق، سرعت و شتاب نسبی، مرکز آنی صفر، حرکت نسبی
با انتقال موازي محورها، حرکت نسبی با دوران محورها.
6 -حرکت با نیروي مرکزي.
7 -سینتیک اجسام صلب در صفحه، ممان اینرسی جرمی حول یک محور، جرم و شتاب، چرخش حول محور ثابت،
حرکت کلی صفحهاي، کار و انرژي، کار مجازي، ضربه و ممنتوم.
8 -معرفی حرکت سهبعدي اجسام صلب، سینماتیک اجسام صلب در فضا، حرکت مطلق و حرکت نسبی.
9 -سینتیک اجسام صلب در فضا، ممنتوم زاویهاي، خواص ممان اینرسی جرمی، ممنتوم و معادلات انرژي حرکت،
حرکت عمومی در صفحه، دوران حول یک نقطه، حرکت عمومی در فضا.
10-آشنایی با سینماتیک سهبعدي اجسام صلب.
مکانیک مصالح 1(Mechanics of Materials I) تعداد واحد 3 الزامی اصلی پیشنیاز: استاتیک
1 -مفاهیم عمومی تنش، تعریف تنش، انواع تنش، تانسور تنش، تنش عمودي و برشی، تنش در اتصالات، تنش
در مقاطع مایل، تنش تحت شرایط بارگذاري کلی، اجزاي تنش، ضریب اطمینان.
2 -تعریف کرنش، کرنش عمودي، نمودارتنش – کرنش، تنش و کرنش حقیقی، قانون هوك، مدول الاستیسیته،
رفتار الاستیک ماده در برابر رفتار پلاستیک آن، مسائل نامعین استاتیکی، مسائل شامل تغییرات درجه حرارت،
ضریب پواسون، قانون کلی هوك، مدول حجمی، کرنش برشی، تغییر شکل پلاستیک، تنش پسماند.
3 -مفهوم پیچش، تنش و تغییر شکل در شافت دایروي، زاویه پیچش در محدوده الاستیک، شافت نامعین استاتیکی،
فرضیات تنش در شافت دایروي، تغییر شکل پلاستیک، شافت ساختهشده از ماده الاستوپلاستیک، تنشهاي
پسماند، پیچش عضو غیر دایروي، مقاطع جدار نازك.
4 -عضو متقارن تحت خمش خالص، تنش و تغییر شکل در محدوده الاستیک، خمش عضوهاي ساختهشده از چند
ماده، فرضیات خمش، تیرهاي ساختهشده از مواد الاستوپلاستیک، تنشهاي پسماند، بارگذاري محوري در
صفحه تقارن، خمش نامتقارن، حالت کلی بارگذاري محوري، خمش عضوهاي خمیده.
5 -بار، نیروي برشی و ممان خمشی در تیر و روابط بین آنها، کاربرد توابع تکینی در تعیین نیروي برشی و ممان
خمشی در یک تیر.
6 -تنشهاي برشی در یک تیر، تنشهاي برشی در عضوهاي جدار نازك، مرکز برش.
7 -مسائل ترکیبی.
ریاضی مهندسی (Engineering Mathematics) تعداد واحد 3 اصلی الزامی پیشنیاز: ریاضی عمومی 2 و معادلات دیفرانسیل
1 -سري فوریه و انتگرال آن و تبدیل فوریه: تعریف سري فوریه، فرمول اویلر، بسط در نیم دامنه، نوسانات واداشته،
انتگرال فوریه.
2 -معادلات با مشتقات جزئی: نخ مرتعش، معادله موج یک متغیره، روش تفکیک متغیرها، جواب دالامبر براي
معادله موج، معادله انتشار گرما، معادله موج دومتغیره معادله لاپلاس در مختصات دکارتی و کروي و قطبی،
نظریه اشتورم لیوویل و کاربردهاي آن، معادلات بیضوي، سهموي، هذلولوي، موارد استعمال تبدیل لاپلاس در
حل معادلات با مشتقات جزئی، حل معادلات مشتق جزئی با استفاده از انتگرال فوریه.
3 -متغیرها و توابع مختلط، توابع تحلیلی، نگاشت همدیس و انتگرالهاي مختلط: حد و پیوستگی، مشتق توابع
مختلط، توابع نمائی، مثلثاتی، هذلولی و لگاریتمی، مثلثاتی معکوس و نمائی با نماي مختلط، نگاشت موبیوس،
انتگرال خط در صفحه مختلط، قضیه انتگرال گوس، محاسبه انتگرال خط بهوسیله انتگرالهاي نامعین، فرمول
گوس، بسطهاي تیلور و مک لورن، انتگرالگیري به روش ماندهها، قضیه ماندهها، محاسبه برخی از انتگرالهاي
حقیقی
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق (Fundamentals of Electrical Engineering Laboratory) 1 واحد اصلی الزامی
-آشنایی با عناصر مدارهاي الکتریکی، نحوه کار با دستگاههاي الکتریکی و وسایل اندازهگیري شامل اسیلوسکوپ،
منبع تغذیه مستقیم، سیگنال ژنراتور، ولتسنج و آمپرسنج و غیره. (یک جلسه)
2 -پاسخ مدارهاي مرتبه اول RC, RL به ورودي پله. (یک جلسه)
3 -پاسخ حالت ماندگار مدارهاي مرتبه اول و دوم به تحریک سینوسی. (دو جلسه)
بخش دوم: ماشین
1 -آزمایش بیباري و زیر بار ماشین جریان مستقیم با تحریک موازي، سري و مرکب. (دو یا سه جلسه)
2 -آزمایش تعیین مشخصههاي ماشین جریان متناوب (AC) (گشتاور ـ سرعت، جریان ـ سرعت، گشتاور ـ جریان).
(دو جلسه)
3 -تعیین پلاریته ترانسفورماتور تکفاز، مشخصه منحنی هیسترزیس و تغییرات آن نسبت به ولتاژ. (یک جلسه)
4 -نحوه اتصالات ستاره و مثلث در ترانسفورماتورها و آزمایش زیر بار و بیباري. (یک جلسه)
5 -آشنایی با ژنراتور سنکرون و تغییر بار اکتیو در آن. (یک جلسه)
مقدمهاي بر مهندسی هوافضا (Introduction to Aerospace Engineering) 2 واحد اصلی الزامی
نویسنده دکتر عبدالمجید خوشنود بیشتر به صورت پاورپوینت ارایه میشه یا کتاب مبانی مهندسی هوافضا (مباحث مقدماتی مهندسی هوایی) اثر مانوئل سولر ترجمه مهدیه بگلری
1 -اصول پرواز و روشهاي ایجاد نیروي بالابرنده، اتمسفر و اتمسفر استاندارد.
2 -وسایل پرنده هوایی سرنشین دار: هواپیما، اصول عملکرد، کاربرد، دستهبندي هواپیماها، پیکربنديهاي مختلف
هواپیما، ساختار اجزاي برآزا، بالگردها، اصول عملکرد، کاربرد، دستهبندي و ساختار، پایداري و کنترل هواپیما،
نقش حوزههاي مختلف هوافضا در ایجاد سامانههاي هوایی.
3 -پهپادها: اصول عملکرد، کاربرد، دستهبندي، ساختار و پیکربندي انواع پهپاد، پایداري و کنترل پهپاد، نقش
حوزههاي مختلف هوافضا در ایجاد سامانههاي پهپاد.
4 -سامانههاي موشکی: اصول عملکرد، کاربرد، دستهبندي، ساختار و پیکربندي، نقش حوزههاي مختلف هوافضا
در ایجاد سامانههاي موشکی.
5 -سامانههاي فضایی: اصول عملکرد، کاربرد، دستهبندي، ساختار و پیکربندي، مدارات فضایی، نقش حوزههاي
مختلف هوافضا در ایجاد سامانههاي فضایی.
6 -سامانههاي پیشرانش هوافضایی: اصول عملکرد، کاربرد، دستهبندي، ساختار و پیکربندي.
7 -سامانههاي کنترل، هدایت و ناوبري سامانههاي هوافضایی: اصول عملکرد، کاربرد و دستهبندي.
8 -چرخه حیات و فرایند ایجاد سامانههاي هوافضایی: مراحل طراحی، ساخت و تولید سامانههاي هوافضایی، تشریح
مراحل طراحی مفهومی و مقدماتی.
9 -آشنایی با برخی نرمافزارهاي تخصصی شاخههاي مختلف هوافضا.
10-آشنایی با صنایع هوایی و هوا فضایی کشور و استان.
مکانیک سیالات 1(Fluid Mechanics I) 3 واحد اصلی الزامی پیشنیاز: استاتیک یا هم نیاز
1 -مقدمهاي بر شناخت علم مکانیک سیالات، فلسفه این درس و بررسی اجمالی کاربرد آن در مهندسی مکانیک
و هوافضا.
2 -معرفی خواص سیالات و تعاریف آنها شامل: فشار، تنش برشی، لزجت، جرم مخصوص، وزن مخصوص،
کاویتاسیون، قابلیت تراکم، کشش سطحی و غیره و آشنایی با دستگاه واحدها در سیالات.
3 -استاتیک سیالات: استخراج معادله اساسی استاتیک سیالات، محاسبه فشار هیدرو استاتیکی در مانومترها،
محاسبه نیرو و محل اثر آن وارد بر سطوح، غوطهوري و شناوري اجسام و بحث پایداري آنها، حرکت صلب
سیال.
4 -معادلات انتگرالی جریان سیال: مفاهیم سیستم و حجم کنترل، شکل انتگرالی معادله بقاي یک خاصیت،
استخراج معادلات بقاي جرم (پیوستگی)، مومنتوم (اندازه حرکت) و انرژي، مثالهاي عملی بهکارگیري معادلات
بقا در حل مسائل سیالات.
5 -معادلات دیفرانسیلی جریان سیال: معادله پیوستگی، مومنتم و انرژي، معادلات اویلر، معادله برنولی، بررسی
جریان سیال ایدهآل دوبعدي، مفهوم جریان غیر چرخشی، کاربردها و محدودیتهاي معادله برنولی در مسائل
جریان سیال، مثالهاي عملی کاربرد این معادلات در حل مسائل سیالات.
6 -تحلیل ابعادي و مطالعات مدلی: تئوري باکینگهام (پاي)، تعیین گروههاي بدون بعد یک مسئله، روش تحلیل
ابعادي مایر، شناخت اعداد بدون بعد متداول، تشابه و مطالعات مدلی.
7 -به دست آوردن پروفیل سرعت جریان: فرضیات ساده کننده براي امکان حل تحلیلی معادلات، المان گیري و
استخراج معادله دیفرانسیلی حاکم بر حرکت جریان سیال لزج (معادلات ناویر استوکس)، تعیین پروفیل سرعت
جریان سیال در کاربردهاي مختلف.
ترمودینامیک 1(Thermodynamics I تعداد واحد 3 اصلی الزامی پیشنیاز: فیزیک 1 ،معادلات دیفرانسیل یا هم نیاز
-تعاریف: تعریف و تاریخچه علم ترمودینامیک، سیستم ترمودینامیکی بسته و باز (حجم کنترل)، خواص و حالت
یک ماده، فرآیند و چرخه (سیکل)، اصل صفر ترمودینامیک، مقیاسهاي دما.
2 -خواص ماده خالص: تعادل فازهاي سهگانه (بخار، مایع، جامد)، معادلات حالت، گازهاي کامل و گازهاي حقیقی،
جداول خواص ترمودینامیکی.
3 -کار و حرارت: تعریف کار، جابجایی مرز یک سیستم تراکم پذیر در یک فرآیند شبه تعادلی، تعریف حرارت،
مقایسه کار و حرارت.
4 -اصل اول ترمودینامیک: اصل بقاء جرم، اصل اول براي یک فرآیند و براي یک چرخه ترمودینامیکی، انرژي
درونی، فرآیند شبه تعادلی در سیستم با فشار ثابت، اصل اول ترمودینامیک براي حجم کنترل، آنتالپی، حالت
پایا و نا پایا، گرماي ویژه در حجم ثابت، گرماي ویژه در فشار ثابت، آنتالپی و گرماي ویژه گازهاي کامل.
5 -اصل دوم ترمودینامیک: ماشینهاي حرارتی و پمپهاي حرارتی، بازده آنها، اصل دوم ترمودینامیک، فرآیند
برگشتپذیر و برگشتناپذیر، عوامل برگشتناپذیري، چرخه کارنو، بازده چرخه کارنو، مقیاس ترمودینامیکی دما.
6 -آنتروپی: نامساوي کلازیوس (Clausius ،(آنتروپی جسم خالص، تغییرات آنتروپی در فرآیند برگشتپذیر،
تغییرات آنتروپی در فرآیند برگشتناپذیر، کار تلفشده، اصل دوم ترمودینامیک براي حجم مشخصه، فرآیند با
جریان یکنواخت، فرآیند آدیاباتیک برگشتپذیر، تغییرات آنتروپی گازهاي کامل، فرآیند برزخ (پلیتروپیک)
برگشتپذیر براي گازهاي کامل، ازدیاد آنتروپی، بازده.
7 -اگزرژي: برگشتناپذیري و قابلیت انجام کار (availability ،(کار برگشتپذیر، قابلیت انجام کار
ترمودینامیک 2(Thermodynamics II) 2 واحد اصلی الزامی پیشنیاز: ترمودینامیک 1
1 -چرخههاي ترمودینامیکی: چرخه تبرید استاندارد هوایی، چرخههاي استاندارد هوایی اتو و دیزل، چرخههاي
استاندارد هوایی اریکسون و استرلینگ، چرخه برایتون، تأثیر پارامترهاي مختلف بر عملکرد توربین گاز، چرخه
رانش جت.
2 -روابط ترمودینامیکی: معادله کلاپیرون، روابط ماکسول، روابط ترمودینامیکی براي آنتالپی، انرژي درونی، آنتروپی
و گرماي ویژه.
3 -مخلوط گازها: مخلوط گازهاي کامل، مخلوط گاز و بخار، کاربرد اصل اول ترمودینامیک بر روي مخلوط گاز و
بخار، فرآیند اشباع آدیاباتیک، دماي حباب خشک و مرطوب، منحنی رطوبتی هوا.
4 -سوخت و احتراق: سوختها، فرآیند احتراق، مواد حاصل از احتراق، آنتالپی ترکیب، کاربرد اصل اول ترمودینامیک،
دماي آدیاباتیک شعله، آنتالپی و انرژي درونی احتراق، کاربرد اصل دوم ترمودینامیک، ارزیابی فرآیند حقیقی
احتراق.
5 -جریان در شیپورهها و گذرگاه پرهها: خواص حالت سکون، معادله حرکت براي حجم مشخصه، نیروهاي وارده
بر سطح مشخصه، جریان یکبعدي یکنواخت و آدیاباتیک سیال، تراکمپذیري در شیپوره، سرعت صوت در
گازهاي کامل، جریان یکبعدي یکنواخت و آدیاباتیک برگشتپذیر گازهاي کامل در شیپورهها، ضربه قائم
جریان گاز کامل در شیپوره، ضرایب شیپوره و پخشکننده، جریان در گذرگاه پره ها.
آزمایشگاه مکانیک مصالح (Mechanics of Materials Laboratory) 1 واحذ اصلی الزامی پیشنیاز: مکانیک مصالح 1
1 -طوق سه مفصلی.
2 -پل معلق.
3 -سختی سنجی.
4 -مرکز برش.
5 -خمش نامتقارن و اندازهگیري ممان اینرسی سطح مقطع.
6 -پیچش.
7 -تعیین مدول الاستیسیته با استفاده از آزمایش خمش.
8 -بررسی قانون ماکسول.
9 -بررسی اصل برهمنهی آثار.
10-خمش تیر با تکیهگاههاي ساده و گیردار.
11-کمانش ستونها.
12-خستگی.
13-ضربه چارپی.
14-کشش.
15-خزش
ارتعاشات مکانیکی (Mechanical Vibrations) 3 واحد اصلی الزامی پیشنیاز: دینامیک و ریاضی مهندسی
حرکات نوسانی: تعاریف، حرکات تناوبی و هارمونیک، خواص حرکت نوسانی، درجات آزادي، مدل ریاضی
سیستمهاي دینامیکی، سیستمهاي خطی و غیرخطی.
2 -ارتعاشات آزاد: معادلات حرکت سیستم با استفاده از قوانین نیوتن، اصل دالامبر و روش انرژي ارتعاشات طبیعی
انواع سیستمهاي خطی یک درجه، ارتعاشات میرا (گذرا)، کاهش لگاریتمی، جرم مؤثر و معادل.
3 -ارتعاشات اجباري: انواع تحریکهاي خارجی، ارتعاشات پایدار با استفاده از روش اعداد مختلط، عکسالعمل
زمانی و فرکانسی سیستم نسبت به تحریک ورودي نیرو و جابجایی پایه، اصل مهم نقش حرکت کلی سیستم،
ارتعاشات پیچشی میلهها، ارتعاشات سیستمها ناشی از دوران جرم خارج از مرکز و حرکت رفت و برگشتی.
4 -کاربرد ارتعاشات: کاربرد فنرها و مستهلک کننده لزجی بهصورت موازي و تحت زاویه، انرژي تلفشده توسط
مستهلک کننده لزجی، اصطکاك خشک (Coulomb (استهلاك سازهاي و توربولانس، مستهلک کننده لزجی
معادل، کاهش ارتعاشات و ایزولاسیون، انواع ایزولاتورها، مستهلک کنندهها، وسایل اندازهگیري ارتعاشات.
5 -ارتعاشات با تحریک غیرهارمونیک، واکنش سیستمهاي یک درجه آزادي به موج غیر هارمونیک، اثر ضربه،
کانولوشن، تبدیل لاپلاس، روشهاي کامپیوتري در حل معادلات ارتعاشی.
6 -سیستمهاي دو درجه آزادي: معادلات دیفرانسیل ارتعاشات، مودهاي طبیعی، استفاده از دایره مور، حرکت کلی
سیستم، مختصات عمومی، مختصات اصلی، پدیده ضربان، ارتعاشات آزاد و اجباري، انواع جاذبهاي صنعتی،
مود جسم صلب، ارتعاشات سیستمهاي مرتبط (وابسته)، روش انرژي براي تعیین معادلات حرکت.
7 -سرعت بحرانی محورهاي دوار: محور دوار با دیسک و تحت شرایط سرحدي مختلف، سرعت بحرانی و اثر
استهلاك و اصطکاك، انحراف دینامیکی محورها، محورهاي دوار با چند دیسک، اثر ژیروسکوپ.
8 -سیستمهاي چند درجه آزادي: اشارهاي در مورد ارتعاشات سیستمهاي چند درجه آزادي، سیستمهاي ممتد،
ارتعاشات نخ، کابلها، تیرها.
کنترل اتوماتیک (Automatic Control) 3 واحد اصلی الزامی پیشنیاز: ارتعاشات مکانیکی یا هم نیاز
-تعریف و طبقهبندي سیستمها، مروري بر تبدیل لاپلاس، تابع تبدیل و مفاهیم مربوطه، دیاگرام جعبهاي و ساده
کردن آن، مدل ریاضی سیستمها (الکتریکی، الکترونیکی، مکانیکی، هیدرولیکی و نیوماتیکی) و توابع تبدیل
آنها، سرو موتور DC.
2 -پاسخ زمانی سیستمها، تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار سیستمهاي دینامیکی (درجه 1 ،2 و بالاتر)، مشخصات حالت
گذرا (جهش، زمان، شکست و غیره) و حالت ماندگار (خطاي ماندگار)، انواع کنترلرهاي خطی و بررسی اثر
کنترلکنندهها بر مشخصات حالت گذرا و ماندگار سیستم.
3 -پایداري، روش راث-هورویتس (Hurwitz Routh.(
4 -تحلیل مکان هندسی ریشهها (Locus Root ،(قوانین رسم مکان هندسی ریشهها، طراحی کنترلر با استفاده از
مکان هندسی ریشهها، طراحی جبران ساز (پیشانداز، پسانداز و ترکیبی) با استفاده از مکان هندسی ریشهها.
5 -پاسخ فرکانسی سیستمها، روشهاي نمایش پاسخ فرکانسی (دیاگرام بود، منحنی نایکوئیست)، بررسی پایداري
و سیستمها در میدان فرکانس (روش نایکوئیست)، مشخصات پاسخ فرکانسی (حد فاز و بهره ماکسیمم تشدید
و غیره).
6 -طراحی کنترلکنندهها و طرح جبرانکنندهها به کمک روشهاي فرکانسی.
7 -طراحی PID به روش زیگلر - نیکولز.
8 -آشنایی با فضاي حالت.
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات (Dynamics and Vibrations Laboratory) 1 واحد اصلی الزامی پیشنیاز: ارتعاشات مکانیکی و دینامیک
ارتعاشات آزاد و اجباري سیستمهاي یک درجه آزادي با استهلاك.
2 -ارتعاشات آزاد پیچشی میلهها بهصورت سیستم دو درجه آزادي.
3 -ارتعاشات عرضی تیرها و تعیین فرکانسهاي طبیعی و شکل مودهاي آن.
4 -جاذب دینامیکی ارتعاشات.
5 -سرعت بحرانی محورهاي دوار.
6 -آزمایش ماشینهاي مکانیکی ساده شامل سیستم چرخدنده ساده، حلزونی و چرخ حلزون و جک پیچشی و انواع
مکانیزمها.
7 -سیستم چرخدنده خورشیدي و ثبت شتاب.
8 -تعادل دینامیکی اجرام دوار.
9 -آزمایش بر روي چند نوع گاورنر.
10-ژیروسکوپ.
11-تعادل اجرام رفتوبرگشتی.
12-بادامکها با انواع پروفیلها و پیروها، جابجایی، سرعت و شتاب آنها.
13-کلاچ ها.
انتقال حرارت 1(Heat Transfer I) 3واحد اصلی الزامی پیشنیاز: ترمودینامیک 2 و ریاضی مهندسی
مقدمهاي بر گرما و چگونگی ایجاد و انتقال آن, اصول فیزیکی و قوانین حاکم بر هدایت حرارتی، جابجایی یا
همرفت و تشعشع، ارتباط انتقال حرارت با ترمودینامیک، معادله بقاي انرژي و کاربردهاي آن، سیستم واحدها.
2 -انتقال حرارت هدایتی: خواص حرارتی ماده و ضریب هدایت حرارتی، معادله هدایت حرارتی یکبعدي دائم در
دیوارهاي مرکب در دستگاههاي مختصات کارتزین، استوانهاي و کروي، رسم مدار معادل حرارتی و محاسبه
نرخ انتقال حرارت هدایتی بین سطوح، هدایتی توأم با جابجایی در مرزها، ضریب کلی انتقال حرارت، معادله
هدایت یکبعدي دائم با منبع تولید حرارت، معادله کلی دیفرانسیلی حاکم بر هدایت حرارتی، انتقال حرارت
هدایتی از سطوح با سطح متغیر، انتقال حرارت از سطوح گسترده (پرهها) و نحوه عملکرد آنها.
3 -هدایت حرارتی دوبعدي و دائم در دستگاههاي مختصات مختلف، شرایط مرزي، حل تحلیلی معادله به روش
جداسازي متغیرها، گسسته سازي معادله به روش اختلاف محدود، شیوه گسسته سازي روي مرزها، روشهاي
صریح و ضمنی در حل عددي معادلات.
4 -هدایت حرارتی گذرا (غیر دائم)، حل تحلیلی معادله با شرایط مرزي ساده به روش جداسازي متغیرها، حل عددي
معادله هدایت حرارتی گذرا به روش اختلاف محدود، روش یکنواختی دما، هدایت حرارتی در اجسام نیمه
بینهایت و اجسام با ابعاد محدود.
5 -انتقال حرارت جابجایی - جریان خارجی: تعریف ضریب انتقال حرارت جابجایی، لایهمرزي هیدرودینامیکی و
حرارتی، اعداد بدون بعد، روابط تجربی محاسبه ضریب انتقال حرارت جابجایی در جریانهاي آرام و مغشوش از
روي اجسام، جریان از روي استوانه و کره، جریان از روي مجموعه لولهها.
6 -انتقال حرارت جابجایی - جریان داخلی: لایهمرزي هیدرودینامیکی و حرارتی داخل لولهها، شرایط مرزي دما
ثابت و شار ثابت، روابط تجربی محاسبه ضریب انتقال حرارت جابجایی در جریانهاي آرام و مغشوش در داخل
مجاري، انتقال حرارت جابجایی در مجاري غیردایروي.
7 -انتقال حرارت تشعشعی: مفاهیم شدت تشعشع و انتشار امواج، تشعشع جسم سیاه، جسم خاکستري، تعاریف
ضرایب شکل و سطح، تشعشع بین سطوح سیاه و خاکستري، رسم مدار معادل حرارتی و محاسبه نرخ انتقال
حرارت تشعشعی بین سطوح.
آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت (Thermodynamic and heat transfer Laboratoryتعداد واحد 1 اصلی الزامی
پیشنیاز: ترمودینامیک 2 و انتقال حرارت
1 -آزمایشهاي دیگ بخار و اندازهگیري کیفیت بخار، انتالپی و انتروپی تبخیر.
2 -رسم منحنیهاي گشتاور، قدرت و مقدار سوخت موتورهاي اتو و دیزل.
3 -بررسی سوختها، تعیین ارزش حرارتی آنها و تجزیه مواد حاصل از احتراق.
4 -آزمایش سیستم تبرید تراکمی.
5 -آزمایش برج خنککننده.
6 -آزمایش تهویه مطبوع.
7 -آزمایش هدایت حرارتی.
8 -آزمایش جابجایی حرارتی.
9 -آزمایش مبدلهاي حرارتی.
10-آزمایش کمپرسورهاي دومرحلهاي.
نقشه کشی صنعتی 1(Industrial Drawing I) 1 واحد اصلی الزامی
1 -مقدمهاي بر پیدایش نقشهکشی صنعتی و کاربرد آن.
2 -تعریف تصویر، رسم تصویر، نقطه، خط، صفحه، جسم بر روي یک صفحه تصویر.
3 -معرفی صفحات اصلی تصویر، اصول رسم سه تصویر، رابطه هندسی بین تصاویر مختلف، وسایل نقشهکشی و
کاربرد آنها.
4 -ابعاد استاندارد کاغذهاي نقشهکشی، انواع خطوط، کاربرد آنها، جدول مشخصات نقشه، ترسیمات هندسی،
روشهاي مختلف و معرفی فرجه اول و سوم.
5 -طریقه رسم سه تصویر یک جسم در فرجه سوم، روش رسم شش تصویر یک جسم در فرجه اول، تبدیل فرجه،
رسم تصویر از روي مدلهاي ساده.
6 -اندازه نویسی و کاربرد حروف و اعداد، رسم تصویر یک جسم به کمک تصاویر معلوم آن با روش شناسایی
سطوح و احجام، تعریف برش و قراردادهاي مربوط به آن، برش ساده (متقارن و غیرمتقارن)، برش شکسته،
برش شکسته شعاعی و مایل، نیم برش ساده، نیم برش شکسته، برش موضعی، برشهاي گردشی و جابجا
شده، مستثنیات در برش.
7 -تعریف تصویر مجسم و کاربرد آن، طبقهبندي تصاویر، تصویر مجسم قائم (ایزومتریک، دي متریک، تري
متریک).
8 -تصویر مجسم مایل شامل مایل ایزومتریک (کاوالیر) و مایل دي متریک (کابینت).
9 -اتصالات پیچ و مهره، پرچ، جوش و طریقه رسم انواع آنها، طریقه رسم نقشههاي سوار شده بهاختصار.
10-آشنایی مقدماتی با یکی از نرمافزارهاي طراحی:
CATIA, SOLID WORK, MECHANICAL DESKTOP, CAD
 در هر جلسه پس از بیان مباحث تئوري، بخش عملی مربوطه برگزار میگردد.
کارگاه جوشکاري و ورقکاري
(Sheet Metal and Welding Workshop) 1 واحد اصلی الزامی
مقدمهاي بر جوشکاري و برشکاري.
2 -ایمنی فنی جوشکاري و برشکاري.
3 -جوشکاري با اکسی استیلن، وسایل و دستگاههاي برشکاري اکسی استیلن، لوازم و وسایل زائد اکسی استیلن.
4 -جوشکاري با برق مستقیم، دستگاهها و ملزومات جوشکاري با برق مستقیم، برشکاري با قوس الکتریکی،
دستگاهها و ملزومات جوشکاري با قوس الکتریکی.
5 -لحیمکاري.
6 -جوشکاري مقاومتی، زرد جوش.
7 -شرح کامل انواع ابزارهاي ورقکاري گالوانیزه و سیاه بهوسیله سوزن خطکش و بریدن آنها، خطکشی
منحنیهاي مختلف روي ورق یک میلیمتري بهصورت دایره و حلزونی و بریدن آنها بهوسیله قیچیهاي
منحنی بر.
8 -فرم دادن تسمههاي آهنی از عرض بهصورت منحنیهاي مطابق شابلون بهوسیله چکشکاري، پرچ کردن
ورقهاي آهن رويهم بهوسیله پرچهاي مختلف، ساختن لولههاي استوانهاي، لوله کردن با دست و لوله کردن
با غلتک، خم کردن ورق با ماشینهاي خمکن، اتصال کانالهاي گرد و چهارگوش
کارآموزي 1(Internship I) تعاد واحد 1 شما اگر 65 واحد گذرونده باشین به یک سازمان شرکت کارخونه مربوطه هوافضا میرین حالا شهر خودتون هم مشکلی نداره 200 ساعت در دو ماه
نقشه کشی صنعتی 2(Industrial Drawing II) 1 واحد پیشنیاز: نقشهکشی صنعتی 1
-تصویر مرکزي یا پرسپکتیو (یک نقطهاي، دونقطهاي، معمولی و آزاد)، اصول هندسه ترسیمی، نمایش نقطه و
انواع خطوط و صفحات.
2 -روش دوران و تغییر صفحه، تعیین اندازه واقعی یک خط یا یک سطح با استفاده از طریقه دوران یا تغییر صفحه،
استفاده از تغییر صفحه در حل, فاصله نقطه تا خط، فاصله نقطه تا صفحه، رسم کوتاهترین خط بین دو خط
متنافر با شیب معین، زاویه خط با صفحه، زاویه دو صفحه.
3 -حالات مختلف دو خط نسبت به هم، تقاطع خط با سطح، تقاطع صفحه با صفحه، تقاطع خط با چندوجهی،
تقاطع دو چندوجهی.
4 -تعریف سطح استوانهاي، مخروطی، دورانی و تقاطع خط و سطح با هر یک از این سطوح، تقاطع سطح استوانهاي
با هر یک از سطوح فوق، تقاطع سطوح دورانی با هم، گسترش حجمها، گسترش کانالها و کانالهاي تبدیل.
5 -تصویر کمکی با استفاده از یک تغییر صفحه و دو تغییر صفحه، رسم فنرها و چرخدندهها و بادامکها، نقشههاي
سوار شده مفصل، اندازهگذاري صنعتی، علائم سطوح، تلورانسها و انطباقات.
6 -اصول مرکبی کردن نقشهها، تهیه نقشه از روي قطعات صنعتی با استفاده از اندازهگیري معادلات تجربی، نمو
گرامها، محاسبات ترسیمی، مشتق و انتگرال ترسیمی، آشنایی با تهیه و رسم نقشههاي ساختمانی، لولهکشی
تأسیسات و برق و غیره.
کارآموزي 2 (Internship II) الزامی 1 واحد پیشنیاز: کارآموزي 1 اینو در حد ترم 7 -8 اخر میرین 200 ساعت دوماهه باید ارائه گزارش شما کارآموزي و سمینار.هست
مدیریت و ارزیابی پروژه(Project Management and Evaluation)2 واحد الزامی نظری هست درس تمرین نداره
1 -مقدمهاي بر مدیریت پروژه، انواع پروژهها و ساختار شکست کار بهوسیله نمودار WBS.
2 -روشهاي نمایش توالی عملیات و برآورد زمان، روش مسیر بحرانی (CPM ،(شبکههاي PN.
3 -تخصیص منابع محدود، برنامهریزي تسطیح منابع.
4 -روشهاي مهم برآورد هزینه، تبادل هزینه و زمان.
5 -درصد پیشرفت پروژه و تکنیک ارزش حاصله.
6 -گامهاي چهاردهگانه سازماندهی پروژه.
7 -معرفی نرمافزارهاي مدیریت و کنترل پروژه و آموزش مقدماتی نرمافزار MSP.
8 -مفاهیم و اصول پایه در اقتصاد مهندسی، معرفی ارزش زمانی پول و نمودارهاي جریان نقدي.
9 -تکنیکهاي ارزیابی اقتصادي پروژهها.
10-انتخاب پروژهها تحت شرایط محدودیت منابع مالی.
11-تحلیل جایگزینی (تعویض) داراییهاي ثابت.
آئرودینامیک 1(Aerodynamics I) 3 واحد تخصصی الزامی پیشنیاز: مکانیک سیالات 1
تاریخچه و اصول اولیه: متغیرهاي اصلی، نیروها و گشتاورها، مرکز فشار، تشابه جریان، استاتیک سیال، انواع
جریان.
2 -جریان غیر لزج تراکم ناپذیر: معادله برنولی، جریان تراکم ناپذیر درون کانال، لوله پیتو، ضریب فشار، معادله
حاکم بر جریان غیر چرخشی تراکم ناپذیر، جریانهاي پایه، جریان یکنواخت، چشمه و چاه، دوقلو، جریان
چرخشی، جریان برآزا حول استوانه، تئوري کوتا-ژوکوفسکی، جریان غیربرآزا پیرامون جسم دلخواه، روش
پنلهاي چشمه.
3 -جریان تراکم ناپذیر پیرامون هوابُرها: شمارهگذاري هوابُرها، مشخصههاي هوابُرها، شرط کوتا، تئوري چرخش
جریان، تئوري کلاسیک هوابُر نازك، هوابُر خمیده، مرکز آئرودینامیکی، جریان برآزا پیرامون جسم دلخواه، روش
پنلهاي گردابه، هوابُرهاي پیشرفته مادون صوت، پساي هوابُر، تخمین پساي اصطکاك پوسته.
4 -جریان تراکم ناپذیر روي بال متناهی: فرو وزش و پساي القایی، تار گردابه و قضایاي هلمولتز، نظریه کلاسیک
خط برآزاي پرنتل، روش عددي غیرخطی خط برآزا، تئوري سطح برآزا، روش عددي شبکه گردابهاي.
5 -جریان تراکم ناپذیر سهبعدي: چشمه سهبعدي، دوقلوي سهبعدي، جریان پیرامون کره، جریانهاي کلی سه بعدی
آئرودینامیک 2(Aerodynamics II) 3 واحد تخصصی الزامی پیشنیاز: آئرودینامیک 1
-مقدمهاي بر جریان تراکم پذیر: تعریف تراکمپذیري، معادلات حاکم بر جریان تراکم پذیر غیر لزج، انتشار موج
در محیط تراکم پذیر، سرعت صوت، جریان زیر صوت و فراصوت، عدد ماخ، سرعت صوت در یک گاز واقعی.
2 -جریان آیزنتروپیک گاز کامل: معادلات حرکت، جریان زیر صوت و فراصوت آیزنتروپیک در مجراي با مساحت
متغیر، خواص سکون، جریان آیزنتروپیک در شیپوره همگرا، جریان آیزنتروپیک در شیپوره همگرا - واگرا.
3 -امواج ضربه قائم: تشکیل موج ضربه قائم، معادلات حرکت حاکم بر موج ضربه قائم ساکن، موج ضربه قائم
ساکن درون شیپوره همگرا - واگرا، تعیین مکان موج ضربه قائم ساکن درون شیپوره همگرا - واگرا، دیفیوزر
فراصوت همگرا - واگرا، تونلهاي باد فراصوت، اندازهگیري سرعت در جریان فراصوت، امواج ضربه قائم
متحرك، امواج ضربه قائم منعکسشده، لوله موج ضربه (مسئله ریمان).
4 -امواج ضربه مایل: معادلات حرکت براي موج ضربه مایل، جریان فراصوت روي گوه و مخروط، برهمکنشها و
بازتابش امواج ضربه مایل، برهمکنش موج ضربه و لایهمرزي درون شیپوره، موج ضربه گسسته در جلو جسم
نوك پهن.
5 -جریان پرانتل – مایر: ملاحظات ترمودینامیکی، تراکم و انبساط تدریجی، معادلات جریان براي فن انبساطی
پرانتل - مایر، باز تابشها، تعامل موج ضربه مایل و فن انبساطی در هوابرها.
6 -جریان تراکم پذیر زیر صوت بر روي هوابرها: معادلهپتانسیل سرعت، معادله خطی شده پتانسیل سرعت، تصحیح
تراکمپذیري پرنتل - گلاورت، تصحیحهاي تراکمپذیري بهبودیافته، عدد ماخ بحرانی، عدد ماخ واگرایی پسا و
دیوار صوتی، قاعده مساحت، هوابر فرا بحرانی.
7 -جریان فراصوت خطی شده: استخراج رابطه توزیع فشار فراصوت خطی شده، کاربرد رابطه توزیع فشار در
هوابرهاي فراصوت
آزمایشگاه آئرودینامیک 1(Aerodynamic Labratory I) 1 واحد تخصصی الزامی پیشنیاز: آئرودینامیک 1
-آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه.
2 -آزمایش اول: کالیبراسیون یک تونل باد.
3 -آزمایش دوم: مشاهده تجربی پیرامون لایهمرزي.
4 -آزمایش سوم: بررسی جریان اطراف یک سیلندر.
5 -آزمایش چهارم: اثر شکل یک جسم روي نیروي پساي آن.
6 -آزمایش پنجم: بررسی دنباله پشت یک استوانه و محاسبه پسا از اصل اندازه حرکت.
7 -آزمایش ششم: توزیع فشار اطراف یک بال در زوایاي حمله متفاوت.
8 -آزمایش هفتم: نیروهاي وارد بر یک ایرفویل مجهز به برآ افزا.
9 -آزمایش هشتم: بررسی سرعت فلاتر
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2663

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

Re: سیلاپس درسی مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

مکانیک پرواز 1(Flight Mechanics I) 3 واحد تخصصی الزامی پیشنیاز: آئرودینامیک 1 درس پرژوه دارد
1 -مقدمه و آشنایی با جایگاه مکانیک پرواز در مهندسی هوافضا.
2 -نیروهاي وارد به هواپیما، نیروهاي آئرودینامیکی و دستهبندي آنها، بررسی تغییرات نیروي پیشران با ارتفاع،
سرعت و دستهگاز.
3 -اتمسفر استاندارد، اتمسفر استاندارد انحراف یافته، ارتفاع فشاري و چگالی.
.(TAS,GS, EAS CAS) سرعتها انواع- 4
5 -معادلات حاکم بر پرواز در صفحه عمودي، سادهسازي معادلات و استخراج معادلات پرواز یکنواخت افقی.
6 -پرواز افقی، سرعتهاي بیشینه و کمینه، محدوده سرعتهاي پایدار و ناپایدار در موتور ملخی و جت سقف پرواز
در هواپیماي جت و ملخی، محدوده پروازي (Envelope Flight ،(پرواز کروز، مداومت پروازي، برد، تأثیر
ارتفاع و سرعت در حداکثر برد و مداومت پروازي.
7 -سرش هواپیما در سرعت ثابت و با شتاب، حداکثر مسافت و زمان سرش، اوجگیري هواپیما در سرعت ثابت و
متغیر، حداکثر نرخ اوجگیري، حداکثر زاویه اوجگیري.
8 -برخاست هواپیما، مراحل انجام، حداقل مسافت برخاست، تعریف و محاسبه طول باند تعادلی.
9 -نشست هواپیما، مراحل اجرا، حداقل طول باند لازمه، برآ افزاها و اثر آنها بر برآ و پساي تولیدي.
10-معادلات حاکم بر حرکت هواپیما در فضاي سهبعدي بهصورت جرم متمرکز، دستگاههاي مختصات، سادهسازي
معادلات و استخراج معادلات پرواز در صفحه افقی، چرخش موزون در ارتفاع ثابت.
11-محدوده چرخش، حداقل شعاع چرخش، ماکزیمم نرخ چرخش، چرخش در ضریب بار ماکزیمم.
12-بررسی اثر جابجایی اتمسفر بر کارایی هواپیما، اثر باد دائم و تندباد افقی و عمودي.
13-بارگذاري و دیاگرام ضریب بار برحسب سرعت (Diagram n-V.(
مکانیک پرواز 2(Flight Mechanics II) 3 واحد تخصصی الزامی پیشنیاز: دینامیک و مکانیک پرواز 1
کنترل اتوماتیک یا هم نیاز پروژه دارد
رئوس مطالب:
1 -تاریخچه و مقدمه.
2 -تعریف محورهاي مختصات.
.(Static Longitudinal Stability) طولی استاتیک پایداري- 3
.(Static Directional Stability) سمتی استاتیک پایداري- 4
5 -تحلیل پایداري دینامیک طولی (Stability Longitudinal Dynamic.(
6 -تحلیل پایداري دینامیک عرضی سمتی (Stability Directional-Lateral Dynamic.(
.(Stability Augmentation System - SAS) مصنوعی پایداري سیستمهاي- 7
8 -کوپلینگ اینرسی آئرودینامیک.
9 -تعریف ضرایب آیرودینامیکی و مشتقات پایداري و کنترلی.
10-بررسی شرایط تریم طولی و عرضی سمتی.
11-معادلات شش درجه آزادي حاکم بر حرکت هواپیما بهصورت جسم صلب در دستگاه مختصات بدنی.
12-ارتباط بین دستگاه مختصات بدنی و اینرسی و تعریف زوایاي اویلر.
13-توابع تبدیل طولی و عرضی سمتی.
طراحی هواپیما 1(Airplane Design I) تعداد واحد 3 تخصصی الزامی پیشنیاز: مکانیک پرواز 2 یا هم نیاز پوژه دارد
1 -مقدمهاي بر انواع تایپ هواپیما. مراحل طراحی هواپیما از بازار تا ایده، ایدئولوژي، متدولوژي طراحی مفهومی،
تخصصی، جزئیات، نمونهسازي، پرواز تست، کسب گواهی. آمار هواپیماها. مشخصات هواپیماي مورد طراحی
توسط استاد و دانشجو.
2 -گروههاي طراحی تیمی.
3 -طراحی اندازه سازي وزن و جزئیات.
4 -تحلیل کمی حساسیت وزن هواپیما.
5 -طراحی اندازه سازي مساحت بال و قدرت موتور.
6 -طراحی اندازه سازي و چیدمان معماري هواپیما.
7 -طراحی تلفیق موتور با هواپیما و اندازه سازي قدرت موتور در ارتفاعات و سرعتهاي پرواز.
8 -طراحی چیدمان و معماري بال و اندازه سازي سطوح کنترل.
9 -طراحی و تحلیل برآ افزاها و اندازه سازي آنها.
10-طراحی مساحت و استقرار مجموعه دم و تعیین سطوح کنترلی.
11-طراحی و استقرار ارابههاي فرود اصلی و دماغه و اجابت الزامات واژگونی (over Tip (طولی و سمتی و بار
استاتیک و مفهومات و محل قنداق جمع شدن آنها.
12-طراحی و تحلیل مرکز ثقل اجزاء اصلی هواپیما و یافتن محدوده مرکز جرم (potato. G.C (در طول مأموریت.
13-جمعبندي پیکربندي و دادههاي وزنی، مساحتها و فواصل مهم و کارایی برجسته و انتشار پنج نماي هواپیما.
اصول پیشرانش جت(Principles of Jet Propulsion) 3 واحد تخصصی الزامی پیشنیاز: مکانیک سیالات 1 و ترمودینامیک 2 این درس پروژه دارد
ساختار و عملکرد انواع سامانه پیشرانش جت: ساختار، مدارهاي جریان در موتورهاي توربوجت، توربوپراپ،
توربوفن، توربوشفت، رمجت، توربورمجت، اسکرمجت.
2 -نیروي پیشرانش و پارامترهاي عملکردي موتورهاي جت: مقدمه، نیروي پیشرانش نصبشده، نیروي پیشرانش
بر اساس مجموع ضربه اجزاي موتور، نیروي پیشرانش ویژه، مصرف ویژه سوخت، ضربه ویژه، بازده حرارتی،
بازده پیشرانش، بازده کل.
3 -مبانی طراحی موتورهاي جت: الگوریتم طراحی، تشریح الگوریتم طراحی.
4 -تحلیل چرخههاي موتورهاي جت: تجلیل توربین گازي، مولد گاز، توربوجت، توربوجت با پسسوز، توربوفن با
نسبت کنارگذر کموزیاد، توربوفن با جریان اگزوز مخلوط و پسسوز، موتور توربوپراپ، تئوري ملخ، تحلیل چرخه
توربوپراپ.
5 -عملکرد دهانه ورودي و شیپوره: دهانه ورودي مادون صوت، عملکرد دیفیوزر مادون صوت، عملکرد دهانه
ورودي مافوق صوت، عملکرد شیپوره.
6 -کمپرسور و توربین: اصول آئروترمودینامیک کمپرسور، تغییرات پارامترها در شعاع، تحلیل مقدماتی کمپرسور،
کمپرسورهاي گریز از مرکز، تحلیل مقدماتی توربین.
7 -محفظه احتراق و پسسوز: محفظههاي احتراق، سوختهاي جت، اختلاط سوخت و هوا در محفظه احتراق،
پسسوز، انتقال حرارت در محفظه احتراق، افت فشار در محفظه احتراق.
8 -آشنایی با نرمافزارهاي تحلیل توربینهاي گازي و موتورهاي جت
تحلیل سازههاي هوایی (Analysis of Aircraft Structures) 3 واحد تخصیی الزامی پیشنیاز: مکانیک مصالح 1
-اصول مکانیک اجسام جامد تغییر شکلپذیر: مبانی اولیه تئوري الاستیسیته، بارهاي خارجی و داخلی، تانسور
تنش، دایره مور، تنشهاي اصلی، روابط تعادل، شرایط مرزي، بررسی هندسی مسئله تحلیل سازه، روابط تغییر
مکان و کرنش، روابط سازش کرنش، کرنشهاي اصلی، رفتار الاستیک خطی اجسام جامد تغییر شکلپذیر،
روابط تنش و کرنش مواد ارتوتروپ، روابط تئوري الاستیسیته در مختصات استوانهاي.
2 -مسائل دوبعدي تئوري الاستیسیته: روابط کرنش صفحهاي، روابط تنش صفحهاي، مفهوم تابع تنش، روش
معکوس در محاسبه تابع تنش، تابع تنش در مختصات قطبی، تابع تنش مستقل از زاویه.
3 -روشهاي تقریبی حل مسائل تئوري الاستیسیته: مفاهیم انرژي پتانسیل کرنشی و چگالی آن، کار نیروي
خارجی، انرژي پتانسیل کل و مکمل آن، معادلات تغییرات جزئی لاگرانژ و کاستیلیانو، روش ریلی - ریتز، انرژي
پتانسیل کرنشی سیستمهاي میلهاي.
4 -تحلیل سیستمهاي میلهاي و تیرهاي جدار نازك: سازه حقیقی و مدل محاسباتی، درجه آزادي سیستمهاي
میلهاي و تیرهاي جدار نازك، تعیین پایداري هندسی سیستمهاي میلهاي و تیرهاي جدار نازك، محاسبه تغییر
مکان در سیستمهاي میلهاي، تحلیل سیستمهاي میلهاي نامعین استاتیکی، تحلیل تیرهاي جدار نازك، تیرهاي
جدار نازك با تسمههاي غیر موازي.
5 -تحلیل سازههاي جدار نازك تقویتشده: تنش قائم در سازههاي جدار نازك تقویتشده، تنش برشی در سازههاي
جدار نازك تقویتشده، جریان برشی حاصل از بار پیچشی خالص، جریان برشی در سازههاي جدار نازك با
مقطع بسته، جریان برشی در سازههاي جدار نازك با مقاطع چند محفظهاي بسته، مرکز برش، تعیین مرکز برش
در سازههاي جدار نازك تقویتشده با مقاطع چند محفظهاي بسته، مرکز برش سازههاي جدار نازك تقویتشده
با مقطع باز.
طراحی سازههاي هوافضایی (Aerospace Structures Design تعداد واحد 2 تخصصی الزامی نظری پیشنیاز: مکانیک مصالح 1 این درس پروژه دارد
اصول مکانیک اجسام جامد تغییر شکلپذیر: مبانی اولیه تئوري الاستیسیته، بارهاي خارجی و داخلی، تانسور
تنش، دایره مور، تنشهاي اصلی، روابط تعادل، شرایط مرزي، بررسی هندسی مسئله تحلیل سازه، روابط تغییر
مکان و کرنش، روابط سازش کرنش، کرنشهاي اصلی، رفتار الاستیک خطی اجسام جامد تغییر شکلپذیر،
روابط تنش و کرنش مواد ارتوتروپ، روابط تئوري الاستیسیته در مختصات استوانهاي.
2 -مسائل دوبعدي تئوري الاستیسیته: روابط کرنش صفحهاي، روابط تنش صفحهاي، مفهوم تابع تنش، روش
معکوس در محاسبه تابع تنش، تابع تنش در مختصات قطبی، تابع تنش مستقل از زاویه.
3 -روشهاي تقریبی حل مسائل تئوري الاستیسیته: مفاهیم انرژي پتانسیل کرنشی و چگالی آن، کار نیروي
خارجی، انرژي پتانسیل کل و مکمل آن، معادلات تغییرات جزئی لاگرانژ و کاستیلیانو، روش ریلی - ریتز، انرژي
پتانسیل کرنشی سیستمهاي میلهاي.
4 -تحلیل سیستمهاي میلهاي و تیرهاي جدار نازك: سازه حقیقی و مدل محاسباتی، درجه آزادي سیستمهاي
میلهاي و تیرهاي جدار نازك، تعیین پایداري هندسی سیستمهاي میلهاي و تیرهاي جدار نازك، محاسبه تغییر
مکان در سیستمهاي میلهاي، تحلیل سیستمهاي میلهاي نامعین استاتیکی، تحلیل تیرهاي جدار نازك، تیرهاي
جدار نازك با تسمههاي غیر موازي.
5 -تحلیل سازههاي جدار نازك تقویتشده: تنش قائم در سازههاي جدار نازك تقویتشده، تنش برشی در سازههاي
جدار نازك تقویتشده، جریان برشی حاصل از بار پیچشی خالص، جریان برشی در سازههاي جدار نازك با
مقطع بسته، جریان برشی در سازههاي جدار نازك با مقاطع چند محفظهاي بسته، مرکز برش، تعیین مرکز برش
در سازههاي جدار نازك تقویتشده با مقاطع چند محفظهاي بسته، مرکز برش سازههاي جدار نازك تقویتشده
با مقطع باز
طراحی سازههاي هوافضایی (Aerospace Structures Design) تعداد واحد 3 تخصصی الزامی پیشنیاز: تحلیل سازههاي هوایی این درس پروژه دارد
-نیروهاي وارده بر وسایل پرنده هوایی: نیروي وزن و توزیع جرمی، نیروهاي آیرودینامیکی، نیروهاي اینرسی،
نیروهاي کنترلی، ضریب اطمینان، بار حدي و بار طراحی، حاشیه اطمینان، ضریب بار، موقعیتهاي مختلف
پروازي، نمودار سرعت - ضریب بار، ضریب بار ناگهانی، خصوصیات جوي.
2 -مواد مورداستفاده در اجسام پرنده: معیارهاي انتخاب مواد، خواص مکانیکی مواد، منحنی تنش - کرنش، خستگی
و شکست، آلیاژهاي آلومینیم، فولادها، آلیاژهاي تیتانیم، انتخاب مواد بر اساس بارگذاري.
3 -کمانش و پایداري سازهها: کمانش ستونها، معادله جانسون - اویلر، تنش کریپلینگ، کمانش تیر - ستون،
کمانش صفحات نازك، کمانش اعضاي تقویتکننده طولی، پایداري صفحات تقویتشده، کمانش پوسته در
محل اتصالات.
4 -دریچهها و بریدگیها: تمرکز تنش در محل بریدگیها، بریدگی در تیرهاي کمعمق با بار کم، بریدگی در تیرهاي
با بار متوسط، بریدگی در تیرهاي تحت بار زیاد، بریدگیهاي گرد با تقویتکنندههاي حلقوي، بریدگیهاي
موجود در پنلها تحت اثر نیروي محوري، بریدگیهاي موجود در پنلها تحت اثر نیروي برشی.
5 -اتصالات سازهاي: ضرایب اتصالات، اتصالات دائمی؛ پرچها، اتصالات غیرثابت؛ پیچ و مهرهها، انتخاب
اتصالدهنده، طراحی و تحلیل لاگ تحت نیروي محوري، لاگ تحت بار عرضی، لاگ تحت نیروي زاویهدار.
علم مواد و روشهاي ساخت سامانههاي هوافضایی
(Material Science and Aerospace Vehicle Manufacturing Methods)3 پیشنیاز: مکانیک مصالح 1 و مقدمهاي بر مهندسی هوافضا : تخصصی - الزامی
-مقدمهاي بر مواد و خصوصیات آنها.
2 -ویژگیهاي مواد.
3 -رفتار مواد.
4 -فرآیندها و روشهاي ساخت.
5 -خصوصیات و ویژگیهاي مواد قابلاستفاده در محصولات هوافضایی.
6 -مهندسی مواد و کاربردهاي آنها.
7 -روشهاي ساخت سازههاي هوایی.
8 -آشنایی با جیگ و فیکسچر و تکنولوژي ساخت.
9 -سوپر آلیاژها.
استانداردهاي هوافضایی (Aerospace Standards) 2 واحدتخصصی الزامی پیشنیاز: مقدمهاي بر مهندسی هوافضا
مقدمه شامل: تعاریف، ساختار استانداردها، سازمانهاي توسعهدهنده استاندارد، دامنه عملکرد سازمانهاي متولی،
الزامات اجرایی.
2 -سازمانهاي توسعهدهنده استانداردهاي هوافضا و محدوده کاربرد آنها (سازمانی، ملی، بینالمللی).
3 -استانداردهاي تضمین کیفیت در سامانههاي هوافضایی.
4 -استانداردهاي ایمنی در سامانههاي هوافضایی.
5 -استانداردهاي طراحی مهندسی در سامانههاي هوافضایی.
6 -استانداردهاي تست عملکردي در سامانههاي هوافضایی.
7 -استانداردهاي مدیریت پروژه در سامانههاي هوافضایی.
8 -روش تدوین استاندارد در سازمانهاي مختلف.
9 -مراجع تدوین استاندارد در کشور ایران و مراکز تأیید صلاحیت.
10-آشنایی با استانداردهايFAR و JAR.
کارگاه سازه و سیستمهاي مکانیکی هواپیما
(Airplane Structures and Mechanical Systems Workshop) تعاد واحد 1 پیشنیاز: کارگاه جوشکاري و ورقکاري، علم مواد و نوع درس: تخصصی - الزامی درس پروژه دارد
روشهاي ساخت سامانه هاي هوافضایی یا هم نیاز
-آشنایی با سازه بال هواپیما و اجزاي آن ریب، استرینگر، اسپار، پوسته.
2 -آشنایی با سازه بدنه هواپیما و اجزاي آن بالکهد، فریم، سازه نیم تخممرغی.
3 -آشنایی با مکانیسم عملکرد سطوح فرمان.
4 -بررسی مکانیسم عملکرد ارابه فرود.
5 -بررسی نحوه اتصال موتور به هواپیما و ملاحظات آن.
6 -بررسی نحوه اتصال بال و دم افقی و عمودي به هواپیما.
7 -آشنایی با اجزاء و نحوه عملکرد سیستم تهویه مطبوع هواپیما.
8 -آشنایی با اجزا و نحوه عملکرد سیستم هیدرولیک و پنوماتیک.
9 -آشنایی با سازه موشک و ملاحظات آن.
10-آشنایی با سازههاي کامپوزیتی، ساخت یک قطعه مشخص با روش لایه چینی دستی.
11-اندازهگیري و تست ممان اینرسی و مرکز جرم.
12-ساخت قسمتی از یک هواپیماي مدل با فوم.
13-انجام تست بارگذاري و اندازهگیري تنش و کرنش در قسمتی از سازه هواپیما.
14-آموزش پرچکاري و ورقکاري تخصصی هوافضا.
15-آشنایی با جیگ و فیکسچر
کارگاه موتور و سامانه سوخترسانی هواپیما
(Engine and Airplane Fuel System Workshop) درس 1 واحدی تخصصی الزامی پیشنیاز: اصول پیشرانش جت یا هم نیاز

-تشریح ساختار و عملکرد انواع موتورهاي احتراق داخلی.
2 -تشریح ساختار و عملکرد انواع موتورهاي جت و دستهبندي آنها.
3 -تشریح یک نمونه موتور توربوفن و قطعات آن و تشریح چگونگی اورهال موتور (شامل پیاده کردن، تمیزکاري،
بازرسی، تعمیر، بالانس، سوار کردن و تست موتور) به کمک ابزارهاي مخصوص آن.
4 -دمونتاژ و مونتاژ دهانه ورودي، فن، کمپرسور و متعلقات آن، اتاق احتراق و توربین، یک موتور توربوفن.
5 -تشریح سامانههاي سوخترسانی، خنک کاري و روغنکاري یک نمونه موتور توربوفن و بازدید عملی موتور.
6 -تشریح نمونه موتورهاي توربوپراپ و توربوشفت موجود در کارگاه و زیرسامانههاي آن.
7 -تشریح یک نمونه سامانه توان کمکی هواپیما.
8 -تشریح موتورهاي احتراق داخلی و انواع آن، تشریح عملکرد موتورهاي پیستونی.
9 -تشریح موتورهاي 4 ،6 و 9 سیلندر موجود در کارگاه و قطعات آنها و چگونگی باز کردن آنها با ابزارهاي
مخصوص.
10-دمونتاژ و مونتاژ یک نمونه موتور احتراق داخلی موجود.
کارگاه سیستمهاي آلات دقیق هواپیما(Aircraft Instrument Shop) 1 واحد تخصصی الزامی پیشنیاز: مکانیک پرواز 2 یا هم نیاز
-ایمنی در کارگاه: شامل نحوه پوشش لباس کار، کفش ایمنی، تشریح خصوصیات room Cleaning لازم براي
shop instrument و تشریح نحوه چیدمان panel instrument در هواپیما.
2 -انواع آلات دقیق فشاري: نحوه پیاده کردن آلات دقیق فشاري مانند Oil, gauge pressure Hydranlic
gauge pressure و غیره از روي هواپیما، بازرسی، رفع عیوب، آزمایش و نصب مجدد.
3 -انواع آلات دقیق پروازي: نحوه پیاده کردن، بازرسی، باز و بسته نمودن، رفع عیوب، آزمایش و نصب نمودن
.machmeter, rate of climb indicator,altimeter,airspeed انواع
4 -انواع آلات دقیق ژیروسکوپی: نحوه پیاده کردن، بازرسی، باز و بسته نمودن، رفع عیوب، آزمایش و سوار نمودن
.laser gyro indicator و electromotor, driven gyro indicator انواع
5 -انواع آلات دقیق استفادهکننده از اصول مغناطیسی و موتورهاي الکتریکی مانند: انواع دورسنج (مکانیکی،
الکتریکی و الکترونیکی)، انواع flowmeter Fuel ،سیستمهاي اتوسین و دسین و غیره، نحوه پیاده کردن،
بازرسی، باز و بسته نمودن، رفع عیوب، آزمایش و نصب مجدد.
6 -انواع آلات دقیق متفرقه شامل حرارتسنجها، نشاندهنده مقدار سوخت و روغن هیدرولیک و غیره، نحوه پیاده
کردن، بازرسی، باز و بسته نمودن، رفع عیوب، آزمایش و نصب مجدد.
7 -قطب نماي مغناطیسی: نحوه پیاده کردن، تعمیرات و سوار نمودن و آزمایش دقت و تعیین خطاي قطبنما پس
از نصب روي هواپیما.
کارگاه اویونیک (Avionic Shop) 1 واحد تخصصی ازامی پیشنیاز: کارگاه سیستمهاي آلات دقیق هواپیما
وس مطالب:
1 -آشنایی با اویونیک هواپیما، جایگاه اویونیک، دستهبنديهاي حاکم بر آن، اویونیک هواپیماهاي مدرن.
2 -آشنایی با ساختار اویونیک هواپیماي 21-TB ،شامل کابین خلبان و آلات دقیق داخل آن.
3 -آشنایی با عملکرد سیستم ناوبري رادیویی، اینرسی و ماهوارهاي.
4 -انجام تست عملی توسط دانشجویان براي درك صحیح از کارکرد آلات دقیق هواپیما شامل جایروها، قطبنما،
ارتفاعسنج، سرعتسنج (2 جلسه).
5 -آشنایی با عملکرد دستهفرمان، دستهتریم، اهرم موتور.
6 -آموزش پرواز با کمک شبیهساز ( 2 جلسه تئوري و 3 جلسه عملی) نحوه بلند شدن (off Take ، (صعود هواپیما
(Climb ، (پرواز افقی (Cruise ، (گردش (Turn ، (تغییر ارتفاع، فرود (landing.(
7 -پرواز آموزشی با سیمولاتور توسط هر یک از دانشجویان بهصورت جداگانه حداقل 2 ساعت.
8 -آموزش نحوه استفاده از VOR ،DME ،ADF و NDB در پرواز با آلات دقیق.
.Instrument Approach و Holding ،Navigation انجام نحوه آموزش- 9
10-انجام حداقل 2 ساعت پرواز آموزشی توسط هریک از دانشجویان
مقدمهاي بر دینامیک سیالات محاسباتی (Introduction to Computational Fluid Dynamics) 3 واحد تخصصی اختیاری
پیشنیاز: محاسبات عددي و آئرودینامیک 2 این درس پروژه دارد
اهمیت روشهاي عددي و مروري بر مسائل اصلی مکانیک سیالات و انتقال حرارت.
2 -تقسیمبندي معادلات دیفرانسیل جزئی: معادلات دیفرانسیل بیضوي، سهموي و هذلولوي و بررسی ماهیت
فیزیکی آنها.
3 -معادلات حاکم بر مکانیک سیالات و انتقال حرارت: معادله ناویر استوکس، معادلات اویلر، معادله موج، معادله
لاپلاس، معادله حرارت فوریه و غیر فوریه.
4 -اصول روشهاي تفاضل محدود: تعیین معادلات تفاضل محدود به روشهاي بسط تیلور، انتگرالی و
چندجملهايها و غیره.
5 -بررسی روشهاي حل معادلات حاکم بر مکانیک سیالات و انتقال حرارت براي انواع معادلات دیفرانسیل
بیضوي، سهموي و هذلولوي.
6 -تولید شبکه به روش جبري و دیفرانسیلی.
7 -روشهاي حل معادلات جریان غیر لزج.
8 -روشهاي حل معادلات ناویر - استوکس.
9 -آشنایی با نرمافزارهاي دینامیک سیالات محاسباتی.
10-انجام پروژه درسی.
11-استفاده از نرمافزار مربوط به درس.
روشهاي تجربی در آئرودینامیک(Experimental Methods in Aerodynamics) 3 واحد تخصصی اختیاری پیشنیاز: آئرودینامیک 2
س مطالب:
1 -مقدمهاي بر تاریخچه آئرودینامیک تجربی و محدودیتهاي فعلی روشهاي نظري.
2 -انواع تونلهاي باد.
3 -طراحی تونل باد مادون صوت.
4 -اثرات تداخل تونل.
5 -آزمایشات تجربی.
6 -اندازهگیري.
7 -تحلیل دادهها و سیگنالها.
8 -تصحیحات مرتبط با خطاي دیواره.
9 -روشهاي آشکارسازي جریان.
آئرودینامیک بالگرد
(Helicopter Aerodynamics)3 واحد تخصصی اختیاری
-معرفی پرندههاي با بال چرخان.
2 -معرفی تئوري معلق بودن.
3 -عملکرد معلق بودن و پرواز محوري.
4 -چرخش خودکار در نشست عمودي.
5 -حرکت تیغه دوار.
6 -آئرودینامیک پرواز روبهجلو.
7 -عملکرد پرواز روبهجلو
توربوماشینها(Turbomachinery)تعداد واحد نظري: 3
نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: ترمودینامیک 2 و آئرودینامیک 1
کلیات و کاربرد قوانین پایه در توربوماشینها.
2 -تئوري پرهها: تشریح یک پره و پارامترهاي اساسی آن، محاسبه نیروهاي اثرکننده بر پره، اثرات تغییرات شرایط
کاربرد در عملکرد پره.
3 -آنالیز بیبعدي توربوماشینهاي با سیال تراکم پذیر و تراکم ناپذیر: جریان در پرههاي توربین، مثلثهاي سرعت،
انواع راندمانها توربوماشینها، ضریب عکسالعمل، منحنی مشخصه توربوماشینها.
4 -آنالیز دوبعدي کمپرسورهاي محوري: مثلثهاي سرعت، معادله انرژي، راندمان، ضریب عکسالعمل، عملکرد
کمپرسورها در خارج از نقطه طرح، واماندگی و سرژ، معیارهاي بارگذاري مناسب پرهها، منحنی عملکرد.
5 -تعادل شعاعی: تئوري تعادل شعاعی، طراحی Vortex Free ،طراحی Vortex Forced و طراحی General
.Whirl Distribution
6 -کمپرسورها و فنهاي گریز از مرکز و محوري: مثلثهاي سرعت، معادله انرژي، ضریب لغزش، دیفیوزر گریز از
مرکز، محاسبه نسبت فشار کمپرسورهاي گریز از مرکز، مقایسه کمپرسورهاي گریز از مرکز و محوري، فن و
گریز از مرکز، مثلثهاي سرعت معادله انرژي، منحنیهاي مشخصه عملکرد.
7 -پمپ گریز از مرکز: مثلثهاي سرعت، معادله انرژي، ضریب لغزش، کاویتاسیون، کل هد مکشی مثبت،
منحنیهاي مشخصه عملکرد.
8 -توربینهاي آبی، توربین پلتون، توربین فرانسیس، توربین کاپلان: جریان سیال و مثلثهاي سرعت، افتها و
راندمانها، محدودههاي کاربرد هر توربین.
9 -انجام پروژه درسی.
اصول پیشرانش موشکی و فضایی (Principles of Rocket and Spacecraft Propulsion) تعداد واحد نظري: 3
نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: ترمودینامیک 2
ساختار و عملکرد سامانههاي پیشرانش موشکی سوخت مایع: معرفی اجزاي اصلی سامانههاي پیشرانش موشکی
سوخت مایع، معرفی انواع پیشران مایع، باكهاي پیشران، سامانههاي تغذیهپیشران، فشار گذاري باكها، سامانه
تغذیه توربوپمپی و چرخههاي کاري موتورهاي سوخت مایع، مدارهاي پنوماهیدرولیکی سامانههاي پیشرانش
موشکی سوخت مایع.
2 -ساختار و عملکرد موتورهاي انتقال مداري و تراسترهاي فضایی: کاربرد تراسترهاي فضایی، تراسترهاي گاز
سرد، تراسترهاي تک مؤلفهاي سوخت مایع، تراسترهاي دومؤلفهاي سوخت مایع، تراسترهاي سوخت جامد.
3 -تعاریف و مبانی کارایی سامانههاي پیشرانش موشکی: ضربه کل، ضربه ویژه، سرعت مؤثر خروجی، کسر جرمی
پیشران، مفهوم نیروي جلوبرنده، معادلهي نیروي جلوبرنده، ضریب نیروي جلوبرنده.
4 -ساختار و مبانی تئوري سامانههاي پیشرانش سوخت جامد: مؤلفههاي ساختاري موتورهاي راکت سوخت جامد،
معرفی انواع پیشران جامد، خرج، بدنه، شیپوره، آتشزنه، عایق حرارتی، تعامل سامانهي پیشرانش سوخت جامد و
موشک، مبانی تئوري موتورهاي سوخت جامد، دبی جرمی، نرخ سوزش، مشخصههاي ضربهاي موتورهاي
سوخت جامد، کارکرد ایدهآل و واقعی موتور.
5 -تئوري شیپوره و روابط ترمودینامیکی حاکم بر آن: سامانه پیشرانش موشکی ایدهآل، خلاصهاي از روابط
ترمودینامیکی، جریان آیزنتروپیک درون شیپوره، پیکربنديهاي شیپوره، شیپورههاي واقعی.
6 -آشنایی با نرمافزارهاي تحلیل و طراحی موتورهاي موشکی و فضایی
سوخت و احتراق(Combustion and Fuel)تعداد واحد نظري: 2نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: ترمودینامیک 2
کلیاتی در مورد سوختها و اکسیدکنندهها: انواع سوختها و اکسیدکنندههاي جامد، مایع، گازي و مخازن آنها.
2 -سوختها و اکسیدکنندههاي مایع: سوختها و اکسیدکنندههاي مایع فسیلی و غیر فسیلی، مشخصهها و خواص
سوختها و اکسیدکنندههاي مایع (چگالی، ارزش حرارتی، ویسکوزیته، نقطه اشتعال (Point Flash ،(نقطه
اشتعال خودبهخود (T.U.S ،(نقطه سیلان (Point Pour ،(محتواي گوگرد، محتواي خاکستر، محتواي آب،
عدد اکتان، عدد ستان و غیره)، نفت خام، ترکیب شیمیایی نفت خام، پالایش نفت خام، نفت کوره، نفت سفید،
گازوییل، بنزین، زیست سوختهاي مایع، سوختها و اکسیدکنندههاي مایع کاربردي در وسایل پرنده.
3 -سوختها و اکسیدکنندههاي گازي: مشخصهها و خواص سوختها و اکسیدکنندههاي گازي (چگالی،
ویسکوزیته، ارزش حرارتی، دماي شعله، سرعت شعله، حدود شعلهوري)، گاز طبیعی، گاز شهري، گاز طبیعی
فشرده (CNG ،(گاز طبیعی مایع (LNG ،(گاز سنتز زغالسنگ، گاز کوره، گاز پالایشگاه، گاز نفتی مایع (LPG ،(
سوختهاي گازي قابل کاربرد در وسایل پرنده.
4 -سوختها و اکسیدکنندههاي جامد: مشخصهها و خواص سوختهاي جامد قابل کاربرد در وسایل پرنده.
5 -ترموشیمی فرایند احتراق: روابط حاکم بر خواص، واکنشهاي احتراقی، آنتالپی تشکیل، قانون اول ترمودینامیک
براي سیستمهاي احتراقی، آنتالپی احتراق و ارزش حرارتی سوخت، دماي آدیاباتیک شعله.
6 -تعادل شیمیایی: معیار تعادل شیمیایی، قانون سوم ترمودینامیک و آنتروپی مطلق، تابع گیبس تشکیل، تابع
گیبس اجزاي شیمیایی، ثابت تعادل، تعادل شیمیایی یک واکنش ساده در دما و فشار مشخص، تعادل شیمیایی
واکنشهاي همزمان در دما و فشار مشخص.
7 -سینتیک شیمیایی: نرخ واکنش، قانون اثر جرم، واکنش مقدماتی ساده یکقدمی، واکنش مقدماتی رفت و
برگشتی، واکنشهاي چندمرحلهاي رفت و برگشتی، انواع واکنشهاي مقدماتی، زمان نیمهعمر، مکانیسم
سینتیک واکنشهاي شیمیایی، مکانیسم سینتیک احتراق هیدروژن و اکسیژن، تقریب حالت دائم.
8 -مقدمهاي بر انتقال جرم: مفهوم انتقال جرم، قوانین انتقال جرم، مسائل و کاربردهاي انتقال جرم (مسئله استفان،
تبخیر قطره و غیره)، کاربردها.
آزمایشگاه آئرودینامیک 2(Aerodynamics Laboratory II)تعداد احد عملی 1نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: آئرودینامیک 2
-آشنایی با ساختار و عملکرد تونل باد مافوق صوت.
2 -آشکارسازي جریان مافوق صوت با روشهاي ممکن در آزمایشگاه.
3 -مشاهده امواج ضربه بر روي شکلهاي مخروطی و گوهاي.
4 -بررسی عملکرد شیپورههاي همگرا - واگرا در جریان مافوق صوت.
5 -بررسی عملکرد شیپوره همگرا و دیفیوزر در جریان مافوق صوت.
6 -آشنایی با روشهاي اندازهگیري پارامترهاي جریان مافوق صوت
آزمایشگاه مکانیک سیالات(Fluid Mechanics Laboratory تعداد واحد 1نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: آئرودینامیک 1
-اندازهگیري دبی با وسایل گوناگون.
2 -آزمایش برنولی.
3 -ضربه فوران (سیال هوا).
.(Drag Force) پسا نیروي- 4
5 -جریان و افت در لولهها و افتهاي موضعی.
6 -توربین پلتن و فرانسیس.
7 -پمپ محوري و گریز از مرکز.
8 -فن (دمنده) و مشاهده آزمایشهاي لایهمرزي.
9 -کاویتاسیون.
10-جریان غیر چرخشی و چرخشی.
11-ضربه قوچ.
12-جریان در کانال و پرش هیدرولیکی.
13-جریان اطراف ایرفویل.
14-مقایسه ضریب پسا (ضریب مقاوم) و برآ در اطراف اجسام در کانال هوا.
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2663

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

Re: سیلاپس درسی مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

آئرودینامیک وسایل پرنده هوایی(Aircrafts Aerodynamics)تعداد واحد نظري: 3
نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: آئرودینامیک 2 پروژه دارد
-اطلاعات کلی در خصوص آئرودینامیک هواپیما: دستگاههاي مختصات، ضرایب نیروها و گشتاورهاي
آئرودینامیکی، مشتقات ضرایب آئرودینامیکی، وابستگی ضرایب آئرودینامیکی به زاویه حمله، مرکز فشار،
نمودارهاي قطبی، کیفیت آئرودینامیکی، مفاهیم پایداري و کنترلپذیري، مشخصههاي آئرودینامیکی
تعیینکننده پایداري استاتیکی و دینامیکی و کنترلپذیري.
2 -آئرودینامیک سطوح برآزا: مشخصههاي هندسی سطوح برآزا، روشهاي محاسبه مشخصههاي آئرودینامیکی
سطوح برآزا طی زوایاي حمله کوچک و بزرگ در سرعتهاي مادون صوت پایین، عدد ماخ بحرانی، محاسبه
مشخصههاي آئرودینامیکی سطوح برآزا طی سرعتهاي مادون صوت بالا بر مبناي تئوري خطی، روشهاي
محاسبه مشخصههاي آئرودینامیکی سطوح برآزا طی سرعتهاي نزدیک به صوت، روشهاي محاسبه
مشخصههاي آئرودینامیکی سطوح برآزا طی سرعتهاي مافوق صوت.
3 -آئرودینامیک سطوح برآزا داراي سطوح کنترل و ابزار افزایش برآ: مشخصات هندسی، توزیع جریان، روشهاي
محاسبه مشخصههاي آئرودینامیکی، تأثیر سطوح کنترل و ابزار افزایش برآ بر آئرودینامیک سطوح برآزا.
4 -آئرودینامیک بدنه: مشخصات هندسی، توزیع جریان، روشهاي محاسبه مشخصههاي آئرودینامیکی.
5 -آئرودینامیک وسیله پرنده: مشخصات هندسی، توزیع جریان، روشهاي محاسبه مشخصههاي آئرودینامیکی،
ضرایب آئرودینامیکی برآ، پسا و نیروي عرضی، منحنی قطبی، کیفیت آئرودینامیکی، ضرایب گشتاور رول، پیچ
و یاو، ویژگیهاي پیکربندي آئرودینامیکی هواپیماهاي مدرن.
6 -معرفی نرمافزارهاي مرتبط با محاسبات آئرودینامیکی وسایل پرنده.
موتورهاي احتراق داخلی (Internal Combustion Engines)تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: داردنوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: ترمودینامیک 2
-تاریخچه و معرفی انواع موتورهاي احتراق داخلی.
2 -یادآوري قوانین ترمودینامیک: تعاریف و پارامترهاي مهم در موتورهاي احتراق داخلی.
3 -چرخههاي نظري موتورهاي احتراق داخلی: انواع چرخه استاندارد هوایی، ساختمان نمودار سوخت هوا، اثرات
متغیرهاي موتور، محاسبه قدرت و بازده و فشار متوسط مؤثر، نسبت سوخت به هواي موردنیاز و توزیع آن.
4 -چرخههاي حقیقی موتور بنزینی: زمان لازم جهت احتراق، اثرات متغیرهاي موتور روي سرعت شعله، اتلافات
دیگر چرخه، محاسبه قدرت و بازده چرخه عمومی، انفجار ناگهانی و پیش اشتعال.
5 -چرخه حقیقی در موتورهاي دیزل: چرخه حقیقی موتور دیزل، مراحل احتراق، کوبش در موتور دیزل، پاشش
سوخت، اثر پارامترهاي مختلف در عملکرد موتور دیزل، اتاق احتراق و عملکرد موتور، پرخورانی در موتورهاي
دیزل، نقشه مشخصه پرخورانی.
6 -ظرفیت هواپذیري: پیشبینی ظرفیت هوا پذیري، بازده حجمی، عملکرد متغیرهاي موتور بر بازده حجمی، اثرات
مرکب استاتیکی و دینامیکی بر بازده حجمی.
7 -اصطکاك موتور: اصطکاك کلی موتور، اصطکاك پیستون، اصطکاك یاتاقانها و ملحقات موتور، اصطکاك
پمپی، روغنکاري، خواص مهم روغن.
8 -سیستم سوخترسانی: کاربراتور، مجراي اصلی، کنترل مخلوط، کاربراتور و انژکتور.
9 -اتلافات حرارتی و سرد کردن موتور: روابط انتقال حرارت، گرادیان دما در قطعات موتور، سرد کردن موتور.
10 -موتورهاي دو هنگام بنزینی و دیزل.
11-آشنایی با نرمافزارهاي طراحی و تحلیل موتورهاي احتراق داخلی.
12 -انجام پروژه درسی
مباحث ویژه در مهندسی هوافضا
(Selected Topics in Aerospace Engineering )
تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: ندارد
اویونیک (Avionics)تعداد واحد نظري: 3نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: مکانیک پرواز 2
1 -مقدمه و تاریخچه.
2 -معرفی دیاگرام سیستمی وسیله پرنده.
3 -تعریف زیرسیستمهاي اویونیک.
.radial و Bearing تعریف- 4
.ILS سیستم- 5
.MLS سیستم- 6
.NDB و ADF سیستم- 7
.VOR/DME سیستم- 8
9 -سیستم ناوبري ماهوارهاي GPS.
10-تعریف مناطق پروازي Definition Airspace.
11-سیستمهاي ناوبري VFR و IFR.
12-رادار هواشناسی.
.TCAS-13
.GPWS و EGPWS-14
.TAWS-15
.Air data computer-16
17-سیستم کنترل ترافیک هوایی (ATC.(
18-سیستم کابین شیشهاي Cockpit G
آزمایش پرواز(Flight Test) تعداد واحد نظري: 3
نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: مکانیک پرواز 2 پروژه دارد
تعریف تست پرواز و انواع آن، عوامل مهم در تست از قبیل ایمنی، هزینه و زمانبندي تستها.
2 -آشنایی با استانداردهاي حاکم، AGARD ،AIAA.
3 -اتمسفر استاندارد و نحوه تبدیل اتمسفر واقعی به استاندارد، خطاهاي اندازهگیري سرعت پرواز و نحوه کالیبراسیون
آنها.
4 -مبانی تئوري آزمایش پروازي، معادلات حاکم در حالت پایا و شتابدار، روش انرژي.
5 -انواع کارایی هواپیما در چرخش، محدودیتهاي پروازي، روشهاي تحلیلی و تجربی تعیین پارامترهاي کارایی
هواپیما در چرخش، دادههاي موردنیاز.
6 -روشهاي تست عملکرد هواپیما در اوجگیري، روش اوجگیري دندانهاي، اوجگیري شتابدار، مراحل انجام تست،
ثبت دادههاي موردنیاز.
7 -تست عملکرد هواپیما در فاز کروز، مبانی تئوري تست در هواپیماي با موتور ملخی و جت، راندمان ملخ، تئوري
باکینگهام پی، روش انجام تست و دادههاي ثبتشده.
8 -تست کارایی هواپیما در فاز نشست و برخاست، مبانی تئوري تست و شرایط بحرانی،روش انجام تست، روش
اندازهگیري سرعت و مسافت.
9 -تست پایداري طولی هواپیما، مفاهیم نقطه خنثی، نقطهتریم بالابر، پایداري سرعت، روشهاي تست از قبیل
روش شتاب مثبت منفی و روش پایدارسازي
ناوبري هوایی
(Air Navigation)
تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3
نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: مکانیک پرواز 2
1 -شکل زمین، موقعیت زمین، شتاب جاذبه و اثر آن بر ناوبري.
2 -تعریف فاصله در دستگاههاي ناوبري، تعریف سرعت و جهت حرکت بر اساس موازین ناوبري.
3 -مثلث سرعتها، نحوه ترسیم آن، کاربرد در ناوبري هوایی، خط کش محاسبه CRP ،محاسبه مثلث سرعتها
توسط خط کش محاسبه.
4 -نقشهها و چارتها، نقشههاي مرکاتور، نقشههاي همدیس لامبرت، نمایش قطبی نقشهها و چارتها، نقشههاي
مرکاتور عرضی و مورب.
5 -فنون ناوبري خلبان، سرعت نسبی، اصول ترسیم مسیر، تعیین زمان، نقاط زمان معادل، برگشت ایمن و شعاع
عملیاتی.
6 -مغناطیس هواپیما، میدان مغناطیسی زمین، اندازهگیري میدان و خطاهاي ممکن، قطب نماي مغناطیسی.
7 -ناوبري اینرسی، دستگاههاي مختصات، ناوبري اینرسی طوقه دار.
8 -ناوبري ماهوارهاي، اصول کلی حاکم بر آن، انواع سیستمهاي ناوبري ماهوارهاي، تعریف دادههاي خروجی
گیرندهها.
سیستمهاي کنترل خودکار پرواز
(Automatic Flight Control Systems)
تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: ندارد
نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: کنترل اتوماتیک و مکانیک پرواز 2
-آشنایی با طراحی سیستمهاي کنترل پرواز: اجزاي اصلی، اهداف طراحی و چرخه طراحی سیستمهاي کنترل
پرواز، سیستمهاي کنترل حلقه باز و حلقه بسته، اثرات پسخوراند در سیستمهاي کنترل.
2 -مقدمهاي بر سیستمهاي کنترل پرواز: تاریخچه، راهنمایی، ناوبري و کنترل، کانالهاي کنترل پرواز، روشهاي
کنترل پرواز، مقایسه خلبان خودکار و SAS.
3 -ملاحظات آئرودینامیکی سیستمهاي کنترل پرواز: پایداري استاتیک و پویا، ثبات و مانور پذیري، حاشیه پایداري
استاتیک، تغییرات مرکز فشار، لحظه Hinge ،اثرات آئروالاستیسیته.
4 -عملکرد سیستمهاي کنترلی: سیستم کنترل دم، سیستم کنترل بال، سیستم کنترل Canard ،اثرات پیکربندي
سطوح آئرودینامیکی، اندازهگیري سطوح آئرودینامیکی، کنترل جت جانبی، کنترل بردار رانش، جرم و اثرات
.C.G تغییر
5 -محركهاي کنترل پرواز: سروومکانیسمها، محركهاي هیدرولیکی، محركهاي پنوماتیکی، محركهاي گازي،
محركهاي الکتریکی.
6 -حسگرهاي کنترل پرواز: شتاب سنجها، ژایروها، حسگر زاویه حمله، حسگرهاي دیگر، انتخاب حسگر.
7 -مروري بر طراحی کنترلر: اهداف طراحی کنترلر، طراحی با پاسخ فرکانسی، طراحی با مکان هندسی ریشهها،
طراحی با جایابی قطب، طراحی با فضاي حالت، طراحی در حوزه زمان.
8 -خطی سازي معادلات حرکت و به دست آوردن توابع انتقال وسیله نقلیه پروازي: سیستمهاي مختصات، معادلات
حرکت، توابع انتقال کانالهاي پیچش، چرخش و گردش.
9 -کاهش بار کاري خلبان و افزایش راحتی مسافران، افزایش ایمنی با افزایش کیفیت خوشدستی(Handling (و
افزایش کارایی در شرایط جوي نامناسبتر.
10-تستهاي زمینی و هوایی سیستمهاي کنترل پرواز دیجیتال
سیستم مدیریت ایمنی و صلاحیت پروازي
Airworthiness and Safety Management System
تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: ندارد
نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: استانداردهاي هوافضای
الف. ایمنی در حملونقل هوایی
1 -مقدمه و کلیات.
2 -آشنایی با مفاهیم ایمنی.
3 -آشنایی با مدیریت ایمنی.
4 -خطرات (Hazards (و راههاي مقابله با آنها.
5 -معرفی ریسک ایمنی و اصول مدیریت ریسک ایمنی.
6 -مقررات مربوط به سیستم مدیریت ایمنی.
7 -سیستم مدیریت ایمنی.
8 -طراحی سیستم مدیریت ایمنی.
9 -پیادهسازي سیستم مدیریت ایمنی.
10-انواع روشهاي اجراي سیستم مدیریت ایمنی.
11-برنامه ملی ایمنی.
ب. صلاحیت پروازي
1 -گواهینامههاي صلاحیت در طراحی و ساخت وسایل پرنده.
2 -گواهینامههاي صلاحیت پرواز.
3 -معرفی استانداردهاي ردههاي مختلف هواپیما/موتور/پره هواپیما.
4 -معرفی استانداردهاي بالگرد و پهپاد.
5 -معرفی استانداردهاي مراکز تعمیر و نگهداري.
6 -معرفی استانداردهاي آموزش مهندس و تکنسین فنی و عملیاتی.
7 -معرفی استانداردهاي قطعات و سیستمها.
8 -مطالعه موردي در ارضاي نیازمنديهاي استاندارد در طراحی یک وسیله خاص
مدیریت تعمیر و نگهداري هواپیما
(Airplane Maintenance Managment)
تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 2
حل تمرین: ندارد
نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: ندارد پروژه دارد
1 -مدیریت در سیستمهاي سازمانی نگهداري هواپیما.
2 -مبانی مدیریت نگهداري و تعمیرات هواپیما.
3 -بررسی ردههاي تعمیرات هواپیما، تعمیرات خط پروازي و شبکهاي، تعمیرات میاندورهاي، تعمیرات سنگین.
4 -برنامهریزي تعمیرات و نگهداري هواپیما و پارامترهاي اساسی آن (MC.(
5 -سازمان و ارتباط ارگانیک نگهداري و تعمیرات هواپیما در سازمانهاي هواپیمایی.
6 -لجستیک و تجهیزات کمکی هواپیما و هماهنگی فعالیتهاي مربوط به نگهداري.
7 -مقررات هواپیمایی و اثراتش در نقش مدیریت نگهداري (A.A.F-ICAO.(
8 -آموزش و طبقهبندي مشاغل و امور پرسنلی.
9 -بررسی پارامترهاي مؤثر در سازماندهی و نقش مدیریت نگهداري.
10-آشنایی با نشریات فنی و فرماهاي رایج فنی (O.T.M.T.Q.W.M.(
11-آشنایی با QC.
تستهاي غیر مخرب(NDT)
تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 2
حل تمرین: ندارد
پیشنیاز: علم مواد و روشهاي ساخت سامانههاي نوع درس: تخصصی - اختیاري هوافضایی
-مقدمهاي بر تستهاي غیر مخرب: تعریف، تکامل و توسعه بازرسیهاي غیر مخرب،کاربرد بازرسیهاي غیر
مخرب بهعنوان ابزار تحقیقات و کنترل پروسهها و عامل ارزیابی در کار.
2 -بررسی انواع عیوب ماکروسکوپی و میکروسکوپی ناشی از شمشریزي، تولید و ساخت، عملیات نهایی، خستگی،
خزش، شوكهاي حرارتی، خوردگی و غیره در قطعات.
3 -انتخاب آزمایش مناسب.
4 -آمادهسازي قطعه جهت انجام آزمایش.
5 -روشهاي انجام آزمایش و اصول فیزیکی آن: آزمایشهاي بصري (چشم و وسایل اپتیکی)، روشهاي رسوبی
(مرئی و نور فلورسنت)، روشهاي مغناطیسی، روش الکترومغناطیسی (جریان گردابی، میدان مغناطیسی)، روش
اولتراسونیک، روش عکسبرداري با اشعه X و روش اشعه گاما.
6 -روشهاي دیگر تستهاي غیر مخرب: اندازهگیري ضخامت، آزمایش از نمونه روغنموتور، مشخص کردن
نشتی، روشهاي حرارتی.
7 -پیشرفتهاي نوین در آزمایشهاي غیر مخرب.
8 -مدیریت آزمایشهاي غیر مخرب: ثبت و بایگانی فعالیتها، تجزیهوتحلیل نتیجه آزمایش (بررسی آماري)،
گزارشها.
طراحی هواپیما 2(Airplane Design II)
تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: دارد
نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: طراحی هواپیما 1 پروژه ادرد
طراحی و تحلیل هندسی پایداري استاتیک طولی هواپیما و اصلاح موقعیت آمپناژ (دمهاي افقی).
2 -طراحی و تحلیل هندسی پایداري استاتیکی سمتی هواپیما و اصلاح موقعیت آمپناژ (دمهاي عمودي)، تحلیل
پیداري هواپیما در هنگام یک موتور خاموش و اصلاح رادار در دم عمودي.
3 -طراحی و معماري عرشه خلبان استقرار صندلی پدالها اهرمها، کنسول و دستهگاز و کنترل فرامین، تحلیل و
اصلاح فریم و شیشهها عرشه براي اجابت الزامات قدرت دید بیرون هواپیما.
4 -طراحی و معماري و لی آت داخل کابین و پنجرهها، صندلیها، راهرو (ها) رختکن، آشپزخانه و توالت براي مسافر
و اجابت الزامات راحتی مسافر.
5 -طراحی فاصله سازي و لی آت معماري سازههاي کلیدي بال و بدنه دمهاي افقی و عمودي، برابر ملاحظات
بارهاي کلیدي و تداخلات با موتور، ارابههاي فرود، کابین مسافر و پنجره و سپر باد و کف سازي، و رادارها و
تجهیزات کلیدي هواپیما.
6 -سیستم سوخت در سطح هواپیما: طراحی پروتکلهاي تعریف تشریح مأموریت و دستهبندي سیستمها
سوختگیري، سیستم ونت، سیستم سوپلاي سوخت به موتور، انتقال سوخت، اندازهگیري و مدیریت سوخت،
بلوك دیاگرام، سامانههاي کلیدي، پروتکل استقرار در هواپیما.
7 -سیستمهاي آوینیکس در سطح هواپیما: طراحی پروتکلهاي تعریف تشریح مأموریت و دستهبندي
زیرسیستمهاي مخابراتی، ناوبري، وضعیت هواپیما، کمک پرواز و سیستم کمک ایمنی، بلوك دیاگرام،
سامانههاي کلیدي، پروتکل استقرار در هواپیما.
8 -سیستم هیدرولیک در سطح هواپیما: طراحی پروتکلهاي تعریف تشریح مأموریت و دستهبندي زیرسیستمهاي
رزروي، توزیع در بازوها، سیستمهاي اورژانس در پرواز و فرود، بلوك دیاگرام، سامانههاي کلیدي، پروتکل
استقرار در هواپیما.
-سیستمهاي حیات در سطح هواپیما: طراحی پروتکلهاي تعریف تشریح مأموریت و دستهبندي زیرسیستمهاي
ارکاندیشن، کنترل فشار، اکسیژن، و محافظت از یخزدگی، بلوك دیاگرام، سامانههاي کلیدي، پروتکل استقرار
در هواپیما.
10-برآورد هزینههاي طراحی نمونهسازي و پرواز و گواهی، برآورد هزینههاي تولید، و برآورد هزینههاي بهرهبرداري
و اسقاط هواپیما و تحلیلهاي مربوطه و انتشار هزینه چرخه عمر هواپیما.
11-جمعبندي پروتکلها و اصلاحات هواپیما و انتشار استاندارد اسپک هواپیما در پیکربندي (طراحی 1 (و معماري
سیستم و سازهها.
اصول طراحی بالگرد
(Helicopter Design Principles)تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: دارد
نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: طراحی هواپیما 1 پروژه دارد
-مأموریت و نیازمنديهاي طراحی بالگرد: تعریف فرآیند طراحی بالگرد، پروفیل مأموریت بالگرد، قیدهاي
عملیاتی، اقتصادي، سیاسی و فناوري طراحی.
2 -اندازهگذاري جرمی: تعریف جرم بار مفید، تخمین جرم خالی، تخمین جرم سوخت، تخمین جرم برخاست.
3 -طراحی روتور اصلی: محاسبه سرعت نوك تیغه روتور، تخمین شعاع روتور، تخمین سرعت دورانی روتور، تخمین
ضریب تراست، تخمین صلبیت تیغه، تخمین تعداد تیغهها، تخمین ضریب منظري و وتر تیغه، تخمین ضریب
برآ میانگین، انتخاب ایرفویل تیغه، تخمین شیب ضریب برآ و ضریب پسا.
4 -محاسبه توان موردنیاز و انتخاب موتور: محاسبه توان موردنیاز پرواز ایستا، محاسبه توان موردنیاز پرواز پیشرو،
محاسبه توان موردنیاز اوجگیري، انتخاب نوع و تعداد موتور.
5 -طراحی روتور دم: تخمین هندسه روتور دم، محاسبه توان موردنیاز روتور دم در پرواز ایستا، محاسبه توان موردنیاز
روتور دم در پرواز پیشرو.
6 -آشنایی با زیرمجموعههاي اساسی بالگرد: سیستم کنترل پرواز، سیستم انتقال توان، مجموعهي هاب، ارابه فرود.
7 -طراحی پیکربندي و آرایش درونی: آشنایی با انواع پیکربندي، انتخاب پیکربندي، تخمین طول بدنه، تخمین
سطح مقطع بدنه، تخمین طول دماغه و بوم، تعیین زیرمجموعهها و آرایش درونی.
8 -وزن و تعادل (B&W.طراحی سیستمی وسایل پرنده بیسرنشین(Unmanned Aircraft Design)
تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3حل تمرین: نداردنوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: ندارد پروژه دارد
رویکرد مهندسی سیستم در طراحی وسایل پرنده
2 -چرخه حیات و فرایند طراحی وسایل پرنده بیسرنشین.
3 -ساختار وسایل پرنده بیسرنشین.
4 -فرایند طراحی وسایل پرنده بیسرنشین.
5 -پیکربندي وسایل پرنده بیسرنشین.
6 -ملاحظات وزنی در طراحی وسایل پرنده بیسرنشین.
7 -محاسبات عملکردي وسایل پرنده بیسرنشین.
8 -ملاحظات نصب سامانه پیشرانش وسایل پرنده بیسرنشین.
9 -ملاحظات آئرودینامیکی در طراحی وسایل پرنده بیسرنشین.
10-سایر ملاحظات طراحی وسایل پرنده بیسرنشین
طراحی و کاربرد سامانههاي فضایی
(Design and application of Space systems)
تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: ندارد
نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: مقدمهاي بر مهندسی هوافضا
یادآوري مکانیک مدارهاي فضایی: مدارها، تغییر سرعت موردنیاز براي تغییرات ارتفاع و شیب مدار، انتقال مدار،
هندسهمدارهاي بیضوي، سهموي و هذلولی، عمر ماهواره برحسب ارتفاع مدار، تقدیم نودال و چرخش حضیض،
شیب مدارهاي خورشید آهنگ، مدتزمان در سایه بودن ماهواره در مدار به ازاي زاویه خورشید.
2 -مبانی طراحی سیستمی سامانههاي فضایی: معرفی، دستهبندي و مرور آماري سامانههاي فضایی،
فضاپیماها، ماهوارهها، وسایل پرنده سرنشین دار خارج از اتمسفر زمین (ایستگاههاي فضایی
طویلالعمر)، مطالعات آماري ماهوارهها، ماهوارههاي مخابراتی و پخش مستقیم تلویزیونی، ماهوارههاي
سنجشازدور، ماهوارههاي ناوبري و تحقیقاتی، تحلیل آماري کلی ماهوارهها، مطالعات آماري مربوط به
ماهوارهبرها، بارهاي مفید و مأموریتهاي فضاپیماها، نگاه سیستمی به فضاپیما، ساختار انواع فضاپیما و
زیرسامانههاي آنها.
3 -محیط فضا و اثر آن بر طراحی فضاپیما: محیطهاي قبل از استقرار فضاپیما در مدار، محیطهاي عملکرد فضاپیما
(تشعشع خورشیدي، محیط مدار زمین، محیط منظومه شمسی)، اثرات محیطی بر طراحی ماهواره (اثرات بر
مواد، اثرات محیط فضا بر انسان).
4 -تحلیل مأموریت ماهوارهها و فضاپیماها: انتقال مدار کپلري، تحلیل مأموریت، قابلیت دید ایستگاه زمینی،
مدتزمان در سایه بودن، پنجرههاي پرتاب، عمر مداري، طراحی مدار مأموریت، منظومههاي ماهوارهاي، پوشش
زمینی، هندسههاي منظومههاي ماهوارهاي، مدارهاي زمین ثابت، دستیابی به مدار زمین ثابت، الزامات، حفظ
موقعیت ماهواره در مدار زمین ثابت.
5 -فرایند طراحی فضاپیما: تعریف الزامات مأموریت، روندنماي طراحی مفهومی فضاپیما، پارامترهاي ورودي
طراحی، پارامترهاي حاصل از طراحی، تشریح مراحل طراحی مفهومی به همراه ارائه مدل ریاضی
مربوطه.
طراحی اجزاء 1(Machine Design I)تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3حل تمرین: داردنوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز : دینامیک یا هم نیاز، مکانیک مصالح 1و نقشهکشی صنعتی 1 پروژه دارد
مقدمه طراحی: تعریف طراحی، تصمیم در طراحی، نحوه فکر کردن در طراحی، آنالیز مسائل، شکل دادن و
هماهنگ کردن اجزاء، فاکتورهاي طراحی.
2 -تنشهاي مجاز: دیاگرام تنش، تغییر طول نسبی، تمرکز تنش، حد تحمل اجسام، خستگی، عوامل مؤثر در قدرت
خستگی، نوع گسیختگی اجسام نرم و اجسام ترد.
3 -محورها: تنش مجاز در محورها، پیچش محورهاي استوانهاي، ماکزیمم تنش برشی در حالت استاتیک، ضرایب
بار، پدیده خستگی، ماکزیمم تنش برشی در بارهاي متناوب، قدرت در محورها، تعیین قطر محور از طریق
ترسیمی و ریاضی، پیچش محورهایی با مقطع غیر دایرهاي، اندازه تجارتی محورها، انتخاب محور، سرعت
بحرانی، خارها، تمرکز تنش در محورها و خارها، انواع کوپلینگها.
4 -فنرها: فنرهاي مارپیچی، خواص فلزات مورداستفاده در فنرها، حد تحمل براي فولاد فنرها، جداول خواص
فولادهاي مصرفی در فنرها، طراحی براي بارهاي متغیر، ارتعاش در فنرها، فنرهاي مارپیچ کششی، پیچشی،
سطح، شاخهاي و مخروطی شکل، انرژي جذبشده در فنرها.
5 -اتصالات: فرم و اندازه پیچها، جداول اندازه پیچها، انواع اتصالات پیچشی، جدول نیروي پیچهاي مغزي، اثر
کشش اولیه در پیچها، اثر واشر فنري و کاسکت، انتخاب مهره، پیچهاي انتقال قدرت، راندمان براي پیچها، پیچ
هاي ساچمهاي و دیفرانسیلی، پیچ و پرچ در برش، بارهاي غیر محوري، اتصال بهوسیله جوش و قابلیت جوش
فلز، تمرکز تنش در جوشها، جوش در اثر بارهاي غیر مرکزي، جدول انواع جوشها و روابط آنها.
6 -جا زدن قطعات و تلورانسها: جا زدن قطعات، جدول مقدار حد مجاز و تلورانسها، جا زدن با نیرو و حرارت و
مقاومت، جا زدن با نیرو و حرارت در مقابل لغزش، جا زدن انقباضی.
7 -یاتاقانها: ویسکوزیته، یاتاقانها و طبقهبندي آن، یاتاقانهاي باربر، مکانیسم روغنکاري یاتاقانها، دستهبندي
متغیرها، محاسبه یاتاقانها از روي منحنی، تعادل حرارت در یاتاقانها، طراحی یاتاقان ازنظر ضخامت قشر
روغن و درجه حرارت، یاتاقانها با روغنکاري اجباري، یاتاقانهاي ساده، جنس یاتاقانها، ساختمان یاتاقان،
جدول مقدار لقی براي یاتاقانها، کاسهنمدها
طراحی مکانیزمها
(Mechanisms Synthesis and Design)تعداد واحد عملی: ـ تعداد واحد نظري: 3 پروژه دارد
حل تمرین: نداردنوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: دینامیک ماشین
مقدمهاي بر انواع مکانیسمها و کاربردها در تبدیلهاي مختلف شامل سازوکارهاي مستقیم، معکوس، مولد توابع،
مولد مسیر و حرکت، مفاصل و منحنیهاي پیونددهنده، تعریف سنتز در مقابل تحلیل، سنتز عددي و سنتز
ابعادي.
2 -معرفی سنتز نوعی و عددي شامل ارتباط بین سنتز نوع و سنتز عددي، ارتباط بین نوع سازوکار و تعداد بندها،
تعداد مفاصل و درجه آزادي، کاربرد مکانیسمهاي همبسته در سنتز نوع مکانیسم.
3 -معرفی سنتز ابعادي شامل سنتز دقیق در مقابل روش تقریبی، نقاط دقیق، تابع خطا سازه، بهینهسازي تابع خطا،
روش چبیشف در تعیین نقاط دقیق، مقدمهاي بر روشهاي مختلف سنتز ابعادي (هندسی و جبري).
4 -روش هندسی سنتز ابعادي شامل تعاریف و قضایاي مربوط، سنتز ابعادي میل لغزنده و مکانیسم چهار میلهاي،
مولد تابع با سه و چهار نقطه دقیق.
5 -روش جبري سنتز ابعادي با استفاده از اعداد مختلط شامل سنتز مکانیسم چهار میلهاي، مولد مسیر و حرکت با
سهنقطه دقیق، سنتز مکانیسم چهار میلهاي مولد مسیر با پنج نقطه دقیق.
6 -برآورد کیفیت مکانیسم از دید انتقال قدرت شامل زاویه انتقال و رابطه آن با کیفیت مکانیسم، خطاي مکانیکی
و رابطه آن با کیفیت مکانیسم.
7 -مقدمهاي بر سازوکارهاي فضائی
طراحی سیستمی موشکهاي تاکتیکی(Tactical Missile System Engineering and Design)
تعداد واحد عملی: ـ تعداد واحد نظري: 3حل تمرین: نداردنوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: ندارد پروژه دارد
-رویکرد مهندسی سیستم در طراحی وسایل پرنده.
2 -چرخه حیات و فرایند طراحی سامانههاي موشکی.
3 -محركهاي کلیدي در فرآیند طراحی موشکهاي تاکتیکی و مهندسی سیستم.
4 -ملاحظات آئرودینامیکی در طراحی موشکهاي تاکتیکی.
5 -ملاحظات پیشرانش در طراحی موشکهاي تاکتیکی.
6 -ملاحظات وزنی در فرایند طراحی موشکهاي تاکتیکی
مقدمهاي بر روش اجزاء محدود
(An Introduction to Finite Element Method)
تعداد واحد عملی: ـ تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: ندارد
پیشنیاز: محاسبات عددي و تحلیل سازههاي نوع درس: تخصصی - اختیاري
هوایی پروژه داره
مقدمه و تاریخچه اجزاء محدود، تعریف و جایگاه اجزاء محدود در مکانیک، انواع فرمولبنديهاي اجزاء محدود،
کاربردها.
2 -تحلیل اجزاء محدود مسائل یکبعدي: فراگیري مفاهیم درجه آزادي، ماتریس سختی در سیستم مختصات محلی
و مونتاژ آن در سیستم مختصات جهانی، توابع شکل و بیان معادلات سختی براي المان فنر، المان میله، المان
خرپاي دوبعدي، المان تیر و بارگذاري گسترده.
3 -تحلیل اجزاء محدود مسائل دوبعدي: المان مثلثی مرتبه اول و دوم، المان چهارگوش مرتبه اول و دوم، استخراج
توابع شکل در سیستم مختصات دکارتی و طبیعی، روابط ایزو پارامتریک و کاربرد آنها.
4 -معرفی انواع روشهاي انتگرالگیري عددي، روش انتگرالگیري عددي گاوس- لژاندر، تعیین نقاط انتگرالگیري
گاوس و وزن آنها، میزان دقت و خطا.
5 -مراحل مدلسازي اجزاء محدود، شناخت رفتار المانها و انتخاب صحیح المانها، المانهاي مناسب و المانهاي
نامناسب، قسمتبندي مناسب هندسههاي پیچیده، اعمال شرایط مرزي تقارن.
6 -شبیهسازيهاي کامپیوتري: مدلسازي مسائل یکبعدي الاستیک خرپا، قاب و تیر، مدلسازي مسائل دوبعدي
صفحهاي و پوستهاي الاستیک، مدلسازي مسائل سهبعدي الاستیک، مدلسازي مسائل متقارن محوري،
مدلسازي مسائل شکلدهی و پلاستیک با استفاده از نرمافزار معرفیشده.
7 -استفاده از نرمافزار مربوط به درس
مکانیک مواد مرکب (کامپوزیتها)
(Mechanics of Composite Materials)
تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: ندارد
پیشنیاز: تحلیل سازههاي هوایی، علم مواد و نوع درس: تخصصی - اختیاري پروژه داره
روشهاي ساخت سامانههاي هوافضایی
مقدمهاي بر مواد مرکب: معرفی انواع مواد، دستهبندي کامپوزیتها، معرفی مواد اولیه، مزیتها و کاربردها آنها
در صنایع مختلف.
2 -معرفی انواع روشهاي ساخت کامپوزیتهاي زمینه پلیمري.
3 -رفتار ماکرو مکانیک مواد مرکب تک لایه: تعداد ثوابت مهندسی در مواد اورتوتروپیک، معرفی آزمایشهاي لازم
براي تعیین خواص مکانیکی، ارتباط تنش - کرنش یک تک لایه صفر درجه، ارتباط تنش - کرنش یک تک
لایه با زاویه دلخواه، تنشها و کرنشهاي حرارتی و رطوبتی.
4 -رفتار ماکرو مکانیک مواد مرکب یک چندلایه متقارن: تئوري کلاسیک لایهاي (CLT ،(تحلیل چندلایه متقارن
تحت بارگذاري داخل صفحهاي و خارج صفحهاي، روش مکانیک مواد جهت ارتباط تنش کرنش در مواد مرکب
چندلایه.
5 -تئوريهاي گسیختگی مواد مرکب: مروري بر معیارهاي گسیختگی مواد همسانگرد، معیارهاي گسیختگی مواد
کامپوزیت شامل معیارهاي حداکثر کرنش، حداکثر تنش، هشین و تساي - وو، مطالعه شروع تخریب در
چندلایههاي کامپوزیتی.
6 -رفتار میکرو مکانیک مواد مرکب تک لایه: روش مکانیک مواد جهت محاسبه سفتی، روش الاستیسیته جهت
محاسبه سفتی، مقایسه روشهاي محاسبه سختی.
7 -مقدمهاي بر طراحی سازههاي مرکب: مقدمه طراحی سازه، انتخاب مواد، انتخاب پیکربندي، الزامات طراحی و
کنترل معیارهاي گسیختگی.
8 -استفاده از نرمافزار مربوط به درس.
طراحی اجزاء 2(Machine Design II)تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3حل تمرین: دارد
نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: طراحی اجزاء 1 پروژه داره
لبرینگ و رولربرینگها: ساختمان و انواع بلبرینگها و رولربرینگها، تئوري بلبرینگ و رولربرینگ، عمر و
نحوه انتخاب بلبرینگ، جدول بلبرینگها، طراحی بلبرینگ براي بارهاي متغیر، پیش بارگیري بلبرینگ و
رولربرینگها، مقایسه یاتاقانها و بلبرینگها.
2 -تسمهها: تسمههاي چرمی، لاستیکی و برزنتی، نیرو در تسمههاي مسطح، حمل تسمه بر روي چرخ تسمه،
طراحی تسمه بهوسیله جدول، جدول انواع اتصالی تسمه، دستگاه محرکه براي فاصله بین مراکز کوتاه، تسمههاي
ذوزنقهاي (V (شکل، عمر انتظاري، طول تسمه.
3 -کلاچها و ترمزها: کلاچهاي دیسکی و مخروطی، اجسام مالشی مصرفی براي کلاچ و ترمزها، انواع ترمزها
(نواري، کفشکی، دیسکی و لقمهاي)، مقایسه ترمزها، حرارت در ترمزها.
4 -چرخدندههاي ساده: ابعاد چرخدندهها، قانون دندانه، سینماتیک دنده اینولوت، سیکلوئید و استاندارد، ساخت
چرخدندهها، جدول اندازه دندههاي مدول، قدرت یا نیروي انتقالی دندانهها، جدول فاکتور لوئیس، بار دینامیکی،
نیروي دینامیکی و یا تجارتی، حد بار براي سائیدگی، جدول مقدار (K ،(فاکتور ساییدگی، تعداد جفت دندانه
درگیر، جنس چرخدندهها.
5 -چرخدندههاي مخروطی، مارپیچی، حلزونی: انواع مختلف چرخدندههاي غیر ساده، قدرت خمشی دندانه، نیروي
دینامیکی و حد بار سائیدگی دندههاي مخروطی، چرخدندههاي مخروطی مارپیچ، چرخدندههاي مارپیچ، قدرت
خمشی و نیروي دینامیکی و سائیدگی چرخدندههاي مارپیچ، چرخدندههاي مارپیچ ضربدري و حلزونی، قدرت
خمشی، بار دینامیکی،ساییدگی و راندمان چرخدندههاي حلزونی و ظرفیت حرارتی آنها.
6 -خواص مصالح مهندسی: ساختن یک قطعه، خواص مصالح، استانداردهاي SAE ,AISI براي فولاد، استاندارد
AA براي آلومینیوم، مقاومت استاتیکی مصالح، مکانیک مصالح در برابر بار تکراري، عوامل مؤثر در حد تحمل
براي بارهاي هارمونیکی، جدول حد تحمل فلزات، تعیین حد تحمل مواد فلزي، تعیین حد تحمل
تصویر

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: 100 مایلی شمال لندن جاده آیلستون، لستر، لسترشر. LE2

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2663

سپاس: 4748

جنسیت:

تماس:

Re: سیلاپس درسی مهندسی هوافضا

پست توسط rohamavation »

دینامیک ماشین(Dynamics of Machines)تعداد واحد عملی: ـ تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: داردنوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: دینامیک
اهرمبنديها و تحلیل آنها: درجه آزادي مکانیسمهاي صفحهاي و فضایی، تحلیل سرعت و شتاب در
اهرمبنديهاي صفحهاي شامل مکانیسمهاي لغزنده لنگی، چهار اهرمی، چند اهرمی و شناور، بررسی تماسهاي
غلتکی و لغزشی، مکانیسمهاي معادل، روش ترسیم نمودار سرعت با استفاده از مرکز آنی دوران، روش ترسیم
کثیرالاضلاع سرعت و شتاب، تحلیل سرعت و شتاب در مکانیسمهاي فضایی.
2 -بادامکها: معرفی انواع بادامکها، طراحی منحنی بدنه بادامک، طراحی اندازه بادامک.
3 -چرخهاي طیار: چرخ طیار و تنظیم سرعت، ضریب تغییرات سرعت، تغییرات گشتاور پیچشی.
4 -چرخدندهها: تحلیل جعبهدندههاي ساده، مرکب، منظومهاي و منظومههاي مرکب.
5 -توازن سیستمهاي دوار: توازن سیستمها در یک صفحه، در چند صفحه موازي، توازن محور موتورها و
کمپرسورها.
6 -توازن سیستمهاي رفت و برگشتی: توازن موتورهاي چند سیلندر خطی، خورجینی و ستارهاي.
7 -اثرات ژیروسکوپی: بررسی اثرات ژیروسکوپی در موتورهاي هواپیما، کشتی و اتومبیل.
8 -نیروها و گشتاورها: بررسی نیروهاي استاتیکی، بررسی نیروها با در نظر گرفتن اثرات اصطکاك در یاتاقانها و
لغزندهها، بررسی اثرات نیروهاي دینامیکی حاصل از اینرسی و ژیروسکوپی، محاسبات نیرو و گشتاور پیچشی و
قدرت در جعبهدندهها، بررسی کل نیرو در بادامکها و انواع مکانیسمها.
مکانیک مدارهاي فضایی(Space Orbits Mechanics)تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: داردنوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: ریاضی مهندسی و دینامیک
مسئله چندجسمی: مقدمه، معادله حرکت براي مسئله چندجسمی، صحت مدل دو جسمی، معرفی مسئله دو
جسمی و قوانین کپلر، معادله برداري حرکت دو جسم در فضاي اینرسی، حل تحلیلی دوبعدي حرکت در مسئله
دو جسم، معرفی مدارهاي امکانپذیر در مسئله دو جسم (مقاطع مخروطی).
2 -ارتباط زمان با موقعیت در حرکت مداري: قوانین کپلر، متغیرهاي عمومی و کمکی، موقعیت و زمان در مدار
بیضوي، موقعیت و زمان در مدار سهموي، موقعیت و زمان در مدار هذلولوي.
3 -مدار در سه بعد: معرفی المانهاي مداري و نحوه قرارگیري صفحه در فضاي سهبعدي، الگوریتم تعیین
المانهاي مدار با استفاده از بردارهاي سرعت و موقعیت ماهواره.
4 -مانورهاي مداري: انتقال مدارها بین نقاط مشخصشده، معرفی روش لامبرت در کاربرد انتقال مدار، بردارهاي
سرعت نهایی، کاربردهاي معادله لامبرت.
5 -انتقال مدار با استفاده از تکانه سرعت: انتقالهاي هم صفحه و غیر هم صفحه، انتقال بهینه هومان، مانورهاي
مداري براي ملاقات دو فضاپیما، مانورهاي اصلاحکننده طول و عرض جغرافیایی.
6 -تحلیل مأموریتهاي بین سیارهاي:کره تأثیر، روش مخروطهاي وصله شده، مانور با استفاده از نیروي جاذبه
سیارهها، عبور از سیارهها با استفاده از انتقال هومان.
7 -تئوري مدار خطی: معادلات هبل – کلوهس – وبلنشبر، تکانه خطی همگرایی.
8 -اغتشاشات: معادلات اغتشاش، اثرات پسا، بیضیگون و اجسام دیگر.
9 -تخمین مدارها: تخمین مدار با استفاده از زاویه، تخمین مدار اولیه لاپلاس، تخمین مدار با استفاده از دو موقعیت
دینامیک دورانی ماهوارهها
مبانی شبیهسازي پرواز(Fundemental of Flight Simulations)تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: داردنوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: مکانیک پرواز 2 پروژه داره
مقدمه: ضرورت مبحث، شبیهسازي چیست؟ هدف از شبیهسازي، انواع شبیهسازي.
2 -مدلسازي: انواع مدل، معرفی برخی از مدلهاي متداول، مدل جاذبه، مدل اتمسفر، مدل جرم، مدل پیشرانش،
مدل آئرودینامیک، مدل هدایت، مدل هدایت 2 نقطهاي، مدل هدایت 3 نقطهاي.
3 -پیادهسازي شبیهسازي 2 درجه آزادي در صفحه Pitch :پیادهسازي شبیهسازي پرواز آزاد 2 درجه آزادي در
صفحه Pitch ،حل معادلات دیفرانسیل ODE ،شیوه s'Euler ،شیوه s'Heun ،شیوه Kutta-Runge ،نمایش
نتایج، صحت سنجی، پیادهسازي هدایت PN ،پیادهسازي هدایتLOS.
4 -شبیهسازي سه درجه آزادي: معادلات حرکت، مدلهاي زیرسیستم، شبیهسازي، اشارهاي به شبیهسازي پنج
درجه آزادي، شبیهسازي شش درجه آزادي.
5 -کاربردهاي زمان حقیقی: شبیهسازي پرواز، سختافزار در حلقه، بازي جنگی
طراحی سیستمهاي هوشمند(Intelligent Systems Design)تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: نداردنوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: محاسبات عددي و کنترل اتوماتیک پروژه داره
مروري بر مفاهیم اصلی هوش مصنوعی، کاربردها و حوزههاي بهکارگیري، معرفی عاملهاي هوشمند و معماري
کلی آنها، معرفی ویژگیهاي محیط وظیفه عاملهاي سختافزاري و نرمافزاري.
2 -مروري بر انواع روشهاي حل مسئله در هوش مصنوعی، روشهاي جستجوي آگاهانه و ناآگاهانه، روشهاي
مبتنی بر دانش و استنتاج، روشهاي یادگیري ماشین.
3 -مهندسی دانش و سیستمهاي خبره، معرفی قدمهاي اصلی در مهندسی دانش، برنامهنویسی سیستمهاي خبره،
معرفی منطقهاي گوناگون ازجمله منطق گزارهها، منطق فازي و کاربرد آنها در سیستم خبره.
4 -مقدمهاي بر ابزار CLIPS و متغیرها، توابع، عبارتها و واقعیتها در آن، موتور استنتاج در CLIPS و روش
استنتاج روبهجلو، آشنایی با JESS و نسخه فازي آن، منطق فازي و برنامهنویسی سیستم خبره.
5 -شبکه عصبی، مفاهیم و کاربردها، نحوه پیادهسازي و آموزش شبکههاي عصبی در پروژههاي عملی.
آزمایشگاه کنترل
(Automatic Control Laboratory)تعداد واحد نظري: -تعداد واحد عملی: 1حل تمرین: ندارد
نوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: کنترل اتوماتیک
-آزمایش اول: معرفی بخشهاي مختلف سرو موتور DC و تعیین تابع تبدیل سیستم.
2 -آزمایش دوم: بررسی رفتار سیستم در قبال تغییرات بهره کنترلکننده تناسبی و نقش فیدبک سرعت.
3 -آزمایش سوم: تأثیر تغییرات بار بر سیستم کنترل سرعت و آشنایی با اجزاي کنترلکننده PID.
4 -آزمایش چهارم: اعمال کنترلکننده PID به سیستم سرو DC و بررسی رفتار سیستم.
5 -آزمایش پنجم: طراحی جبران ساز Lead و Lag براي بهبود پاسخ سرو موتور.
6 -آزمایش ششم: تحلیل پاسخ فرکانسی سیستم و محاسبه ثابت زمانی.
7 -آزمایش هفتم: تحلیل رفتار سیستم پاندول معکوس و پایدارسازي و کنترل آن در محیط Simulink/Matlab.
8 -آزمایش هشتم: آشنایی با سیستمهاي پنوماتیکی و آزمایشهاي مربوط به آن.
9 -آزمایش نهم: آشنایی با مدارهاي سیستمهاي الکتروپنوماتیکی و آزمایشهاي مربوط به آن.
10-آزمایش دهم: آشنایی با یک سیستم چند ورودي- چند خروجی (Rotors Twin (و کنترل چند متغیره آن.
سیستمهاي اتوماتیک در فضا(Automatic Systems in Space) تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: داردنوع درس: اختیاري - تخصصی پیشنیاز: کنترل اتوماتیک
انواع سیستمهاي دینامیکی، حرارتی، تبدیلکنندهها و غیره، استخراج معادله حالت از روي شماي یک سیستم
اتوماتیک، شناسایی انواع سیستمهاي اتوماتیک در فضا.
2 -مدلسازي به روش سیگنال فلوگراف، مدلسازي به روش باندگراف.
3 -سیستم کنترل وضعیت ماهواره (عملگر چرخ عکسالعملی، تراستر و مغناطیسی)، شبیهساز زیرسیستم کنترل
وضعیت ماهواره.
4 -معادلات حرکت براي ماهوارههاي صلب، حرکت گشتاور آزاد: پایداري حرکت بدون گشتاور حول محورهاي
اصلی.
5 -جسم صلب در مدار دایرهاي: معادلات حرکت، تحلیل پایداري خطی، ماهواره چرخان، میرایی غیرفعال یک
اسپینر دوتایی.
6 -دیدگاه کنترل و پایداري: پایداري گرادیان جاذبه GG ،رفتار زمانی پایداري GG خالص، پایداري GG با
میراگرهاي فعال مغناطیسی، دیدگاه کنترل در فضا (مانورهاي حرکت آرام)، کنترل با استفاده از چرخ واکنش /
گشتاور، کنترل با استفاده از CMG ،کنترل با استفاده از نیروي رانش و تعدیل پالس، کنترل با استفاده از عملگر
مغناطیسی.
7 -دیدگاه تعیین وضعیت: معرفی حسگرهاي تعیین وضعیت، توصیف اندازهگیريهاي موردنیاز براي تعیین وضعیت
یک فضاپیما، الگوریتمهاي تعیین وضعیت اساسی (Triad ،Method-q ،QUEST.(
8 -موضوعات پیشرفته: طراحی ADCS) زیرسیستم تعیین وضعیت و کنترل ماهواره)، ماهوارههاي متصل.
9 -سیستم کنترل حرارت ماهواره (فعال و غیرفعال).
دینامیک پرواز بالگرد و عمودپرواز
Helicopter and VTOL Aircraft Flight Dynamicsتعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3
حل تمرین: نداردنوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: مکانیک پرواز 2
مقدمهاي بر پرواز بالگردها و عمودپروازها و بیان تاریخچه پیدایش و ملاحظات طرحی و کاربرد آنها.
2 -تئوري مومنتومی نیروي رانش و تئوري المان پره و اعمال آن در تحلیل عملکرد بالگرد و عمودپرواز در پرواز
روبهجلو، پرواز ایستا،و خودچرخشی (اتوروتیشن)، بررسی اثر زمین.
3 -تئوري مومنتومی نیروي رانش و تئوري المان پره و اعمال آن در پرواز روبهجلو، صفحات مرجع در دوران ملخ،
ضرایب گشتاور ، تراست، پسا و برآ.
4 -تحلیل حرکت بالزنی (فلپینگ) در پره ملخ.
5 -تحلیل شرایط تعادل (تریم) بالگرد و عمودپرواز.
6 -دینامیک پره ملخ بهصورت مستقل، کوپلینگ حرکت flap - pitch ،کوپلینگ حرکت lag - pitch.
7 -پایداري و کنترل بالگرد، معادلات حاکم بر پرواز بالگرد در شرایط تعادل (تریم)، معادلات خطی اختلالات
کوچک، مشخصات پایداري، دینامیک پرواز بالگرد در پرواز ایستا، عمودي و روبهجلو، پاسخ بالگرد به وروديهاي
کنترلی سایکلیک و دستهگاز (کالکتیو).
8 -معیارهاي کیفیت پروازي در بالگرد و عمودپرواز
آمار و احتمالات مهندسیEngineering Statistics and Probability
تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3حل تمرین: نداردنوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: ریاضی عمومی 1
-آمار توصیفی: جمعیت، نمونه، متغیر، دادهها، انواع دادههاي آماري، جدول فراوانی دادهها و رسم، نمودارهاي
آماري، نمودار هیستوگرام، جنبه پر فراوانی، جنبه پر فراوانی انباشتگی.
2 -احتمالات: آزمایش تصادفی، فضاي نمونه، پیشامدها، تغییرهاي احتمالی به طریق فراوانی نسبی، کلاسیک،
شخصی، مدل احتمال، مدل احتمالی یکنواخت، محاسبه احتمالات، تعریف احتمال، قضایاي احتمال، احتمال
شرطی، فرمول بیز، استقلال پیشامدها، متغیرهاي تصادفی، انواع متغیرهاي تصادفی یکبعدي، توزیعها،
متغیرهاي تصادفی، انواع متغیرهاي تصادفی پیوسته، گسسته و محاسبه احتمال آنها، امید ریاضی، واریانس،
متغیرهاي تصادفی دوبعدي، تابع احتمالی آنها و همیرائی، ضریب همبستگی، استقلال در متغیر، تصادفی،
فاصلههاي اطمینان، آزمونهاي آماري، مختصري از رگرسیون.
زبان تخصصی و گزارش نویس فنی درمهندسی هوافضا
Technical Language and Technical Writing in Aerospace Engineering
تعداد واحد عملی: - تعداد واحد نظري: 3حل تمرین: نداردنوع درس: تخصصی - اختیاري پیشنیاز: ریاضی عمومی 1
1 -مروري بر دستور زبان انگلیسی، مروري بر آیین نگارش در انگلیسی
2 -مطالعه متون حاوي لغات کلیدي دروس تخصصی عمومی و اصلی هوافضا، آشنایی با لغات تخصصی مباحث
هوانوردي و فضایی
3 -گزارش نویسی ( تقسیم بندي مطالب، مقدمه، چکیده، بدنه، نتیجه گیري، فهرست، پاورقی، مراجع و غیره)
4 -رزومه نویسی، پروپوزال نویسی
5 -مکاتبه رسمی و نامه نگاري به زبان انگلیسی، مکاتبات فنی (روشهاي استاندارد)
6 -مطالعه مقالات علمی تخصصی هوافضا، ارایه شفاهی مقالات متفاوت در زمینه هاي تخصصی هوافضا
7 -آشنایی با نحوه ارائه سمینار و سخنرانی در یک زمینه مرتبط با مهندسی هوافضا به زبان انگلیسی
8 -اصول ترجمه و ملاحظات آن
روش ارزیابی:
ارزشیابی مستمر میانترم آزمون نهایی پروژه دارد
تصویر

ارسال پست