شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

مدیران انجمن: javad123javad, parse

نمایه کاربر
خروش

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۱/۲۳ - ۱۲:۱۵


پست: 3009

سپاس: 2066

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط خروش »

Informatiker-Small-Talk.jpg
Informatiker-Small-Talk.jpg (195.96 کیلو بایت) مشاهده 3596 مرتبه
Rich Tennant

هنگامی که کسی به من زنگ میزنه، پیامش را پیامگیرم به فرمَت فایل ویو دیجیتال می کنه و می فرسته به سِروِر؛ اُنجا به فرمت ام-پی-۳ درمیاد و می رسه به وبلاگم. در اُنجا به عنوان پادکاست از راه نیوزفید در دسترس است که از آر-میل به ایمیل برگردانده میشه و به من گفته میشه که بیست دقیقه پیش یکی زنگ زده.
----
از اسمال-تاک ِ اینفرماتیکر ها
گفتم به شیخ شهر كه كارت ریاست، گفت
آنكس كه شیخ هست و ریاكار نیست، كیست

نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 808

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط Archimedes »

یه روز دوتا دوست که یکیش 2 و دیگری xe^x وارد شهری شدن خواستن برن خرید رو در مغازه اعلامیه زده بودن اجناس رایگان است فقط در ازای هر جنس یک مشتق میگیریم 2 گفت اینکه خیلی بده اگه بخوام یه جنس بخرم با یه مشتق از بین میرم رفیقش xe^x گفت اشکال نداره من برا هر دومون خرید میکنم اگه مشتق هم بگیرن چیزی ازم کم نمیشه ... بعد از چند لحظه که xe^x وارد مغازه شده بود با فریاد از مغازه اومد بیرون و به دوستش گفت فرار کن اینا دارن بر حسب y مشتق می گیرن...
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 808

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط Archimedes »

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ آﺳﻤﺎنﺧﺮاش را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﮐﺮد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ: " ﯾﮏ ﻧﺦ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﻢ و آن را از ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ.ﻃﻮل ﻧﺦ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻃﻮل ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع آﺳﻤﺎنﺧﺮاش ﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﻮد اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﺑﺘﮑﺎری ﭼﻨﺎن اﺳﺘﺎد را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ را .رد ﮐﺮد داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﺳﺨﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ .اﻣﺘﺤﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد داﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﮏ داور ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺑﺎرﻩ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد

داور داﻧﺸﺠﻮ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ او ﺷﺶ دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ داد ﺗﺎ راﻩ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮمﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد. داﻧﺸﺠﻮ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﻏﺮق ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺸﺴﺖ.داور ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﺶ .درﺣﺎل اﺗﻤﺎم اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد اﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪ .دارد ﮐﺪام را ﺑﮕﻮﯾﺪ

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او اﺧﻄﺎر ﮐﺮدﻧﺪ :ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد

اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ " ،را ﺑﺮد روی ﺳﻘﻒ آﺳﻤﺎنﺧﺮاش آﻧﺮااز ﻟﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎنرﺳﯿﺪن .آن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ را اﻧﺪازﻩ ﮔﺮﻓﺖ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺎوی ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻮان دو t ﺿﺮﺑﺪر g دوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﯿﭽﺎرﻩ ."ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ

ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ " ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ را ﻋﻤﻮدی ﺑﺮ زﻣﯿﻦﮔﺬاﺷﺖ و ﻃﻮل ﺳﺎﯾﻪاش را اﻧﺪازﻩ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻌﺪ ﻃﻮلﺳﺎﯾﻪ آﺳﻤﺎنﺧﺮاش را اﻧﺪازﻩ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎدﻩ ارﺗﻔﺎع ."آﺳﻤﺎنﺧﺮاش راﺑﺪﺳﺖ آورد

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻠﻤﯽ" ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻧﺦ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﺴﺖ و آﻧﺮا ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﺎﻧﺪول ﺑﻪﻧﻮﺳﺎن درآورد، ﻧﺨﺴﺖ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ وﺳﭙﺲ روی ﺳﻘﻒ آﺳﻤﺎنﺧﺮاش. ارﺗﻔﺎع را از اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮان : T = 2 piﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد sqrt(l / g) ."

ﯾﺎ اﮔﺮ آﺳﻤﺎنﺧﺮاش ﭘﻠﻪ " ،اﺿﻄﺮاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ارﺗﻔﺎعﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺎ ﺑﺎروﻣﺘﺮ اﻧﺪازﻩ زد و ﺑﻌﺪآﻧﻬﺎ را ."ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد

اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﯿﺮ و اﺻﻮﻟﮕﺮا " ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﺑﺮایاﻧﺪازﻩﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﺳﻘﻒ و روی زﻣﯿﻦاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮد و اﺧﺘﻼف آن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽﺑﺎر را ﺑﻪ ﻓﻮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺪﺳﺖ ."آﯾﺪ

وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ را " ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ذﻫﻨﯽ را ﺗﻤﺮﯾﻦﮐﻨﯿﻢ و از روشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺳﺮاﯾﺪار را ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ: اﮔﺮ ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﻧﻮ و ."زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ

اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﻧﯿﻠﺰ ﺑﻮر" ، ﺗﻨﻬﺎ داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﮐﻪ " ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞدر .رﺷﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 808

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط Archimedes »

شرمنده رفیق امیدوارم این یکی جدید باشه


نامه ای از طرف یک ریاضیدان به دوستش
« ﺑﻪ ﻧﺎم او ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺮ اﺳﺎس » ﺣﺴﺎب و » ﻫﻨﺪﺳﻪ « آﻓﺮﯾﺪ . آری ﺑﻪ ﻧﺎم او ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻮار . ﮐﺮد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪ

دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ ﺳﻼم

اﻣﯿﺪاورم روزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ات ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮ ﺧﻂ راﺳﺖ در . ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ

!دوست خوبم

ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی زﻻل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ را آﺑﯿﺎری و ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﭘﺲ ﭼﻪ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﺳﺮ ﮔﺬرﮔﺎﻩ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و از زاوﯾﻪ ﺑﺎﻻ آن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ دو ﺿﻠﻊ زﻧﺪﮔﯽ» اﻣﯿﺪ « و» ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ زاوﯾﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا « . ﻫﻤﻮارﻩ » ﻣﻨﻔﺮﺟﻪ « اﺳﺖ

ﺑﺪان ﮐﻪ» اﻣﯿﺪ « را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺑﺸﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ داﯾﺮﻩ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ و » ﻋﻤﻞ « ﻫﻤﺎن ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اوﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻪ . ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ

دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ

» اﮔﺮ» ﺣﺴﺎب ﻋﻤﺮﻣﺎن « را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آدم ﺣﺴﺎﺑﯽ « ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺣﺴﺎب اﻣﻮر زﻧﺪ ﮔﯽ ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ذات ﺣﻖ داﺋﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺴﺎب ﻣﺸﻐﻮل . اﺳﺖ

دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ

اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎر ﯾﮏ رﯾﺎﺿﯿﺪان اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ او ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎن روزاﻧﻪ او را ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮ ، ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ . ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ

ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ دررﻓﺘﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ را ، ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ، ﺑﺪی ﻫﺎ را ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺷﺎدی ﻫﺎ را ﺿﺮب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ، ﻏﻢ ﻫﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻩ ، از ﻧﻔﺮت ﻫﺎ ﺟﺬر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و . ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ

ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﻣﻨﻈﻢ و راﺳﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی اش را ﺑﺮ دو اﺻﻞ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺘﻮار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اش ﻫﻤﻮارﻩ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ اول آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ : ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻔﺖ ﺑﯿﻨﺪازد دوم آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای . ﺣﻔﻆ آن در ﻫﺮاس ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ

دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ

در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدآزادﮔﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ ؛آﻧﺎﻧﮑﻪ دل ﺑﻪ » ﻋﺮض « ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ در» ﻃﻮل « زﻧﺪﮔﯽ اﺳﯿﺮ . ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ

دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ در اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﺎ ﻧﺖ دﻗﺖ ﮐﻦ و ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﺎن را از ﻣﯿﺎن داﻧﺎﯾﺎن و ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ زﯾﺮا ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺎدان ﻧﻪ ﺑﺎ داﻧﺎ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدان دﯾﮕﺮ ﭼﻮﻧﺎﻧﮑﻪ ﺧﻂ راﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻂ راﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﻂ ﻧﺎراﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﺎراﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽ . ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺮ راﺳﺖ

دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﻢ

ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺒﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺟﺪوﻟﯽ ﻣﺼﻔﺎ و رﺳﻤﯽ ﻫﺎ ﺷﯿﺒﯽ ﺑﻪ yو xدل آرا در ﺣﻞ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺳﻮی ﮐﻤﺎل ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ . ﻣﺮاد ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯽ

ﭼﻮن ﻫﺮم ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﺖ و ﭼﻮن ﻣﺨﺮوط . ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻬﻤﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻧﻮر ﺣﻖ و ﺷﻌﺎع ﭘﺮﺗﻮ ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ »ص« در . ﮐﺎﻧﻮن ﻗﻠﺒﺘﺎن ﻫﻤﺮس ﺑﺎد

« دوﺳﺘﺪار ﺗﻮ رﯾﺎﺿﯿﺪان »
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 808

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط Archimedes »

سیمون پویسون: زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ درد ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ : اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دو ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد .اول رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .دوم رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺎﻣﻮزد
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

نمایه کاربر
DARKENERGY

نام: Melina

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ - ۱۳:۲۷


پست: 6938

سپاس: 4108

جنسیت:

تماس:

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط DARKENERGY »

دیشب به خواب رفتم در عالم کوانتا
در بین موج و هسته، در داخل اتمها

در هسته خفته بودند جمعی ز نوکلئونها
بر گردشان دویدم همچون الکترونها

روی مدار بوهری آرام می خزیدم
فارغ زهرچه تابش یا ریزش اتمها

با جنبشی جهیدم رفتم مدار بالا
وقتی که باز گشتم آزاد شد فوتون ها

ای صاحب کرامت شکرانه ی نسبیت
روزی تفقدی کن آلبرت بی نوا را !

smile072 smile072

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید

نمایه کاربر
DARKENERGY

نام: Melina

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ - ۱۳:۲۷


پست: 6938

سپاس: 4108

جنسیت:

تماس:

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط DARKENERGY »

اگه میخوای استاد فیزیک خوبی باشی باید بتونی افکار دانشجویا رو که با سرعت نور از کلاس در میره با میدان حاصل از موج الکترو مغناطیس نگاهت بدون واپاشی هسته های طاقتشون دور حرفات حرکت دایره ای بدی smile021

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید

نمایه کاربر
DARKENERGY

نام: Melina

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ - ۱۳:۲۷


پست: 6938

سپاس: 4108

جنسیت:

تماس:

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط DARKENERGY »

تصویر

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید

نمایه کاربر
DARKENERGY

نام: Melina

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ - ۱۳:۲۷


پست: 6938

سپاس: 4108

جنسیت:

تماس:

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط DARKENERGY »

معلم ریاضی به دانش آموزش گفت که معکوس کسر زیر برابر چیه؟

تصویر

دانش آموز کمی فکر کرد و گفت آقا ما فکر می کنیم که :

"کاسه ای زیر نیم کاسه است!"

smile021

تصویر

کاربر گرامی در صورت مشاهده پستهای ناقض قوانین آن را توسط کلید
تصویر
به مدیریت اطلاع دهید

نمایه کاربر
m.s.f

نام: میثم

محل اقامت: اسپهان

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۱/۷/۳۰ - ۱۹:۳۳


پست: 244

سپاس: 117

جنسیت:

تماس:

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط m.s.f »

DARKENERGY نوشته شده:اگه میخوای استاد فیزیک خوبی باشی باید بتونی افکار دانشجویا رو که با سرعت نور از کلاس در میره با میدان حاصل از موج الکترو مغناطیس نگاهت بدون واپاشی هسته های طاقتشون دور حرفات حرکت دایره ای بدی smile021
ذراتی که با سرعت نور حرکت میکنند نه بار دارند نه جرم(از تو یه مقاله خوندم)
ببین افکار ما چیه؟ smile026 smile039
اما یه استاد داشتیم که فکرمون رو کنترل میکرد
پس نسبیت نقض میشه smile039 smile040 smile039
برای گسترش نظریه ها نباید به اصول نظریه ها مطمئن بود.

نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 808

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط Archimedes »

معلم رو به دانش آموز: حالا بگو ایکس (x)کجاست؟
ﺷﺎﮔﺮد: (ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ) آﻗﺎ اﺟﺎزﻩ، ﭼﺮا ﻫﺮ وﻗﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ﮔﻢ ﻣﯿﺸﻪ از ﻣﻦ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ!؟
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 808

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط Archimedes »

ﯾﻚ ﻧﻔﺮ در <<ﺑﻲ ﻧﻬﺎﯾﺖ>> ﻣﺸﻐﻮل ﻗﺪم زدن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾﻚ ﺻﺪاي <<ﮔﺮوﻣﭗ>> ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﺧﻮرد ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻲ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ ﭼﯿﺰي ﻧﺒﻮد دو ﺗﺎ ﺧﻂ ﻣﻮازي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدﻧﺪ!
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 808

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط Archimedes »

بدون شرح!
پیوست ها
mokh.jpg
mokh.jpg (49.21 کیلو بایت) مشاهده 3345 مرتبه
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 808

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط Archimedes »

کاربرد های ریاضی!
پیوست ها
91127079385386923732.jpg
91127079385386923732.jpg (43.87 کیلو بایت) مشاهده 3344 مرتبه
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 808

Re: شوخي و فكاهي در رياضيات و فيزيك

پست توسط Archimedes »

ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ..!؟!

ﺳﺎل 365 روز اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ: ۱- در ﺳﺎل 52 ﺟﻤﻌﻪ دارﯾﻢ و ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ 313 روز .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ
۲- ﺣﺪاﻗﻞ 51 روز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣﺎیﻫﻮاﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾن 262 روز .دﯾﮕﺮﺑﺎﻗﯿﻤﯿﻤﺎﻧﺪ
۳- در ﻫﺮ روز 8 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﺑﺮای ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ” 121 روز ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 141 روز ﺑﺎﻗﯽ .ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ
۴- اﻣﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻢ و روح روزاﻧﻪ ۱ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ را ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ” 15 روز ﻣﯿﺸﻮد. 126 روز می ماند.
۵- ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ” 2 ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ 30 روز ﻣﯿﺸﻮد. ﭘﺲ 96 روز ﺑﺎﻗﯽ .ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ
۶- 1 ﺳﺎﻋﺖ در روز ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻻزم اﺳﺖ. ﭼﺮاﮐﻪاﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﻮد 15 روز اﺳﺖ. ﭘﺲ 81 روز .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ
۷- روزﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎن 35 روز از ﺳﺎل را ﺑﻪ ﺧﻮد .اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. ﭘﺲ 46 روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز و اﻋﯿﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺖ ﮐﻢ 30 روز در .ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ 16 روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ
۹- در ﺳﺎل ﺷﻤﺎ 10 روز را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪ. ﭘﺲ .روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ
۰۱- در ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ 3 روز ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻃﯽ ﻣﯿﺸﻮد و .3 روز دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ
۱۱- ﺳﯿﻨﻤﺎ رﻓﺘﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻢ 2 روز را .در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. ﭘﺲ 1 روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .
۲۱- 1 روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﻤﺎن روز ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان در آن روز درس ﺧﻮاﻧﺪ.منبع:

http://www.daneshriazi.blogfa.com
آخرین ویرایش توسط Archimedes سه‌شنبه ۱۳۹۲/۵/۲۲ - ۱۲:۵۲, ویرایش شده کلا 2 بار
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

ارسال پست