آخره شگفتیه ریاضی !!!!ً

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست
نمایه کاربر
s1370

محل اقامت: karaj

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۷/۶/۳۱ - ۱۵:۱۲


پست: 84آخره شگفتیه ریاضی !!!!ً

پست توسط s1370 »

مي خواهم بهتون ثابت کنم که رياضي شگفت آوره


1x 8 + 1 = 9

12 x 8 + 2 = 98
123x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1x 9 + 2 = 11

12 x 9 + 3 = 111

123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111


9x 9 + 7 = 88

98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

شگفت انگيز بود ، نه ؟حالا تقارن را ببينيد :

1x 1 = 1

11x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111= 12345678987654321


حالا توجه کنيد :

اگر حروف الفباي انگليسي را :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

بترتيب بصورت زير در نظر بگيريم :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26

کلمه ي : H-A-R-D-W-O- R-K

معادل خواهد بود با : 8+1+18+4+23+ 15+18+11 = 98%

کلمه ي : K-N-O-W-L-E- D-G-E

معادل خواهد بود با : 11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96%

اما کلمه ي : A-T-T-I-T-U- D-E

معادل خواهد بود با : 1+20+20+9+20+ 21+4+5 = 100%

حالا توجه کنيد به : L-O-V-E-O-F- G-O-D

که مساوي مي شود با : 12+15+22+5+15
ای كاش عظمت در نگاه ما باشد نه در چيزی كه به آن می نگريم.

ارسال پست