آرایش الکترونی اتم بر اساس احتمال

مدیران انجمن: parse, javad123javad

ارسال پست
نمایه کاربر
رضا دانشجو

نام: رضا ابراهیمی

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۶/۳/۳۰ - ۲۱:۴۸


پست: 108

سپاس: 9

جنسیت:

آرایش الکترونی اتم بر اساس احتمال

پست توسط رضا دانشجو »

همانگونه که میدانید ما دارای چهار احتمال آینده گذشته و حال و پیرا گذشته ایم. البته احتمال چهارم ممکن است نام دیگری داشته باشد که من از آن اطلاعی ندارم. بگذریم برگردیم به ساختار اتم بر اساس احتمال. اگر پروتون ها را نماینده ای برای حضور جرم در زمان در نظر بگیریم. این حضور باید دارای چهار احتمال باشد که یک به یک بررسی میکنیم.اگر به هر پروتون یک عدد نسبت بدهیم بودن یک پروتون یک الکترون میخواهد به شرطی که آینده یا گذشته اش تغییر نکند یعنی همینطور هست بوده و خواهد بود که در واقع s1 است با یک الکترون. در واقع هر الکترون نماینده یک احتمال هست.حال اگر این پروتون بخواهد دوتا شود زمان آینده این پروتون تغییر میکند یعنی به دوالکترون همین بوده هست خواهد بود و همین بوده هست و میخواهد ادامه یابد تبدیل میشود و s1تکمیل میشود در واقع تمامی احتمالات در زمان حضور را بررسی میکنیم. در لایه دوم وجود دو پروتون با احتمالات را درنظر میگیریم. در s2 زیر لایه اول الکترون اول یکی هست بوده و میخواهد قطعا ادامه یابد قرار میگیرد چون در غیر اینصورت دو پروتون نمیتوان آورد در واقع ادامه یابد یعنی جفت شود یا بنحوی تغییر کند که قابلیت پذیرش و یا تبدیل به دو الکترون را پیدا کند و الکترون دوم احتمال دوتا هست بصورت کلی است در زیر لایه دوم دوتا هست تفکیکی و شش حالت آن ادامه میابد به این شکل که دو الکترون اول دوتا هست در زمان حال یکی میخواهد ادامه یابد و دو الکترون دوم دوتا هست و دوتا میخواهد ادامه یابد و دوالکترون بعدی دوتا هست و نمیخواهند ادامه یابند مثل شیر یا خط به محض تکمیل دوتا هست تفکیکیp دیگر دوتا هست و الکترون آن درs2 خالی میشود چون دو تا هست بصورت تفکیکی p نماینده دوتا هست به شکل کلی هست.درواقع هر زیر لایه s p d وfعلاوه بر نمایش دهنده تعداد پروتون های یک دو سه و چهار نمایش دهنده حالات زمان است که به ترتیب پر میشود در واقع هر نماینده احتمال ابتدا به s میرود. تا یادم نرفته بگویم که جای دوتا هست کلی در s2 را احتمال یکی هست و نمیخواست ادامه یابدکه نشان دهنده ی گذشته ی اتم ولایه اول است را پر میکند. ضمنا سوال های شما بی جواب نمی‌ماند و بدانید که من همه چیز و فوت و فن را برای خود نگه میدارم.
چشم دل باز کن جان بینی انچه نادیدنی است ان بینی

ارسال پست