صفحه 1 از 1

تعادل معادله اکتان در محفظه احتراق

ارسال شده: چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۱۹ - ۰۷:۳۰
توسط rohamjpl
من سعی می کنم معادله احتراق واکنش دهنده ها را متعادل کنم: اکتان + هوا
با محصولات: CO2 ، H2O ، N2 و O2 ؛ و 120 درصد هوای اضافی
معادله تعادل من به این شکل است:
$C_8H_{18} + 1.2* a(O_2 + 3.76 N_2) \rightarrow bCO_2 +cH_2O + dO_2 + eN_2$
رویکرد من به شرح زیر بود:
C: b = 8
H: 2c = 18
O: 2b+c+2d = 2 ∗ 1.2a
N: e = 3.76 ∗ 1.2a
با این حال ، من فکر می کنم جایی در مراحل من چیزی وجود دارد که من به درستی انجام نمی دهم زیرا نمی توانم با سیستم معادلاتی که سعی کردم ایجاد کنم "a" را تعیین کنم.
همچنین باید توجه داشته باشید که سوختگی کامل اکتان به شرح زیر است:
$2C_8H_{18} + 25\;O_2 \rightarrow 16\;CO_2 +18\;H_2O$
بنابراینa
باید برابر با 25/2 باشدI hope I help you understand the question. Roham Hesami smile072 smile261 smile260 رهام حسامی ترم پنجم مهندسی هوافضا