مکانیزم ترجمه در پروکاریوتها و یوکاریوتها

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست
نمایه کاربر
Alborz Omidi sh

نام: Alborz Omidi sh

عضویت : یک‌شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۴ - ۱۴:۰۲


پست: 27

سپاس: 11

جنسیت:

مکانیزم ترجمه در پروکاریوتها و یوکاریوتها

پست توسط Alborz Omidi sh »

یوکاریوت ها و پروکاریوت ها، دو گروه معروف ساختار سلولی هستند.
یوکاریوت و پروکاریوت ها تفاوت های عمده و مشخصی دارند. برای مثال پروکاریوت ها هسته مشخصی ندارند اما یوکاریوت ها دارای یک هسته هستند که اطلاعات ژنتیکی را در خود سازماندهی می کند.
اما در این مقاله ما مشاهده میکنیم که این دو گروه سلولی عالوه بر شباهت ها و تفاوت های خود با یکدیگر که یک موضوع عمومی است و نیاز به بحث کردن زیاد ندارد سعی می‌کنیم تا ساختارهای ژنتیکی آنها و مکانیزمهای ژنومی آنها را بررسی و مقایسه کنید.

سلول یوکاریوت چیست؟ به سلولهای جانوری و گیاهی که دارای اندامک های مختلف مثل ریبوزوم، میتوکندری و کلروپالست هستند سلولهای یوکاریوتی میگویند. علاوه بر این سلول های یوکاریوت دارای یک هسته مشخص با تعداد کروموزوم ثابت و اطلاعات ژنتیکی سازماندهی شده است.

سلول پروکاریوت چیست؟ سلول هایی که فاقد اندامکهای مشخص هستند و تنها دارای اندامکی نام ریبوزوم هستند که آن هم به دلیل وجود ریبونوکلئیک اسید (RNA)است. اطلاعات ژنتیکی آنها به صورت DNA در حالت در هم تنیده و در مرکزی نامشخص وجود دارد. و بعضی مواقع هم DNA آنها به صورت پالسمید وجود دارد.
مکانیزم ترجمه چیست؟ RNA به دنباله ای از اسیدهای آمینه در طول سنتز پروتئین است. کد ژنتیکی رابطه بین توالی جفت های پایه در یک ژن و توالی اسید آمینه مربوطه را که کد می کند ، توصیف می کند. در سیتوپلاسم سلولی ، ریبوزوم دنباله mRNA را در گروه های سه بازه برای جمع آوری پروتئین می خواند.

مکانیزم ترجمه در پروکاریوتها:
این مکانیزم در این نوع سلول ها دارای سه مرحله اینیتیاشن، طویل سازی و ترمیناشن
است.
در مرحله اینیتیاشن سه فاکتور به نام های IF1، IF2 و IF3 دخالت میکند.
IF3: با اتصال به دو زیر واحد کوچک ریبوزوم دو واحد را جدا میکند.
IF1:متصل میشود IF3 بعد از
IF2: مسئول حمل tRNA شروع کننده است.
در پروکاریوتها tRNA شروع کننده حامل آمینواسیدی به نام fMet است.
به صورتی که tRNA شروع کننده به همراه IF2 و GTP به صورت یک کمپلکس به
زیر واحد کوچک ریبوزوم متصل میشوند
سپس mRNA میز به زیر واحد ریبوزوم متصل میشود.
در مرحله طویل سازی EFs دخالت میکند.
در پروکاریوتها سه نوع EF وجود دارد:
۱-EF-tu
EF-TS-2
۳-EF-G
در مرحله ترمیناشن هنگامی که mRNA طور کامل ترجمه شد این مرحله هم شروع می‌شود. در این مرحله RF ها دخالت میکنند. ریبوزوم در پروکاریوتها: 70s از دو زیر واحد کوچک 30s و بزرگ 50s تشکیل شده.
مکانیزم ترجمه در یوکاریوتها:
مرحله اول به نام elf است: فاکتورهای شروع ترجمه در یوکاریوت عبارتند از:
eIF4F-1: کمپلکس پروتئینی است که CAP را شناسایی میکند و دارای سه زیر واحد
است:
eIF4A
eIF4E
eIF4G
eIF3-2:با اتصال به زیر واحد کوچک ریبوزوم مانع از اتصال زیر واحد های کوچک و
بزرگ ریبوزوم میشود مثل پروکاریوت ها
eIF2-3: حامل tRNA شروع کننده دارای میتونین به همراه GTP
eIF5-4: حرکت دادن زیر واحد کوچک ریبوزوم و تحریک GTPase در
eIF5B-5: با مصرف یک GTP به اتصال زیرواحد بزرگ و کوچک ریبوزوم به یکدیگر
کمک میکند.
eIF2B-6: بعد از رها کردن میتونین توسط GDP ،eIF2 متصل به آن را جدا کرده و
یک GTP دیگر به eIF2 متصل میکند )نه اینکه GDP را به GTP تبدیل کند( این
پروتئین یک GEF محسوب میشود
eIF1-6-7
eIF1A-8
ریبوزوم در یوکاریوت: 80s از 2 زیر واحد کوچک 40s و بزرگ 60s تشکیل شده.
یکی مهم ترین عوامل دیگر CAP است.

CAP ناحیه ای در 5 در mRNA که گوانوزین (یک نوکلئوزید پورینی است که از اتصال گوانین به قند ریبوزی تشکیل میشود.
گوانوزین با فرمول شیمیایی 5O5N13H10C یک ترکیب شیمیایی با شناسه 765PAB است. که جرم مولی آن 283٫241 میباشد.)
دریافت میکند. سه نوع آنزیم در ساختار CAP نقش دارند:

1−فسفوتاز 2−گانیلترنسفرز 3−متیل ترنسفرزاین آنزیمها به همراه RNA−Pol2 (دارای پلیمر) و
متصل به ناحیه CTD حرکت میکنند و به محض نمایان شدن ناحیه 5 در mRNA عمل ساخت CAP را انجام میدهد.

انواع CAP در mRNA:
CAP3-1 در گروه متیل CAP1-2 در گروه متیل به آخرین گوانوزین و اولین
نوکلئوتید متصل میشود. CAP2-3 در گروه متیل
اعمال CAP:
1-حفظ mRNA از تخریبات آنزیمی 2-افزایش بازدهی ترجمه ی 3 mRNA-کمک به
انتقال از هسته به سیتوسل 4-کمک به برش اولین اینترون.
در بخش توضیحات CAP از PAB نام بردیم. PAB
درواقع مخفف کلمهی POLY BINDINGS PROTEINS است.
این شامل 2 دسته است: PAB1-1 که در سیتوپالسم وجود دارد PAB2-2 که در
هسته وجود دارد و بعد از ساخت دُم POLY A در هسته به آن میافزاید.
وظایف دُم POLY A :
1-جلوگیری از تخریب mRNA که در مکانیزم ترجمه اهمیتی باال دارد
2-برش آخرین اینترون در انتقال mRNA از هسته به سیتوپالسم.
و اما اینترون چیست؟ اینترون قسمتی از ژن است که اسیدهای آمینه را کد نمی کند.
در سلولهای گیاهان و حیوانات ، بیشتر توالی ژنها توسط یک یا چند اینترون تجزیه می
شوند. قسمتهایی از توالی ژنی که در پروتئین بیان می شوند ، اگزون نامیده می شوند ،
زیرا بیان می شوند ، در حالی که قسمتهایی از توالی ژنی که در پروتئین بیان نشده اند ،
اینترون نامیده می شوند ، زیرا بین اگزونها قرار می گیرند.
اینترونها قطعات بسیار بزرگی از RNA درون مولکول RNA پیام رسان هستند که با کد
اگزونها تداخل دارند. و این اینترونها از مولکول RNA خارج شده و رشته ای از اگزونها
را به یکدیگر متصل می کنند تا اسیدهای آمینه مناسب برای آنها کدگذاری شود.


نویسنده: البرز امیدی شاه آباد 🔬
من به علم باور دارم🧬تکامل حقیقت دارد🦖

نمایه کاربر
Alborz Omidi sh

نام: Alborz Omidi sh

عضویت : یک‌شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۴ - ۱۴:۰۲


پست: 27

سپاس: 11

جنسیت:

Re: مکانیزم ترجمه در پروکاریوتها و یوکاریوتها

پست توسط Alborz Omidi sh »

دوستان باز هم عذر خواهی میکنم.
این مقاله را قبلا به صورت پی دی اف نوشته بودم و برای ارسال در اینجا، متن را از پی دی اف کپی کردم که باعث شد کمی ما مرتب شود.
من به علم باور دارم🧬تکامل حقیقت دارد🦖

ارسال پست