ژورنال پروسیجر

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست
نمایه کاربر
M.hossein golbourad

محل اقامت: تهران

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۷/۸/۱ - ۱۸:۲۶


پست: 246

سپاس: 1

جنسیت:

تماس:

ژورنال پروسیجر

پست توسط M.hossein golbourad »

سلام !
وقت بخیر !!!!!!!

در این تاپیک پروسیجر و مطالب text ارائه میشود !
smile015
آخرین وصیت امیرالمومنین علی (ع) به فرزندان خویش:
اُوصيكُم بِتَقوَى اللّه‏ و نَظمِ أمرِكُم

نمایه کاربر
M.hossein golbourad

محل اقامت: تهران

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۷/۸/۱ - ۱۸:۲۶


پست: 246

سپاس: 1

جنسیت:

تماس:

Re: ژورنال پروسیجر

پست توسط M.hossein golbourad »

پیوند سه انگشت به تفسیر دکتر اردشیر شیخ آزادی ( فلو ناسیونال - طب قانونی )! smile015 smile021
جالبه و به صورت PDF آپلود شده ! smile020
آخرین وصیت امیرالمومنین علی (ع) به فرزندان خویش:
اُوصيكُم بِتَقوَى اللّه‏ و نَظمِ أمرِكُم

نمایه کاربر
M.hossein golbourad

محل اقامت: تهران

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۷/۸/۱ - ۱۸:۲۶


پست: 246

سپاس: 1

جنسیت:

تماس:

Re: ژورنال پروسیجر

پست توسط M.hossein golbourad »

Archive of SID
مقدمه
در كشورهاي در حال توسعه، همه روزه، اخبار فراواني از حوادث
ناشي از كار منتشر مي شود. بخش عمدها ي از اين حوادث، مربوط به
كارگراني است كه دچار له شدگي يا قطع كامل يك يا چند انگشت
مي شوند. قطع انگشت يك تروماي فيزيكي و رواني است كه ميت واند
زندگي روزمره افراد را مختل نمايد ( 1). در گذشته نه چندان دور، از
دست دادن انگشتان دست ها مترادف از كارافتادگي و يا نقص عضوي-
هاي شديد و دايمي بود. در 200 سال گذشته، پيوند انگشتان قطع
در William Balfor . شده، به تدريج از رويا به واقعيت پيوسته است
سال 1814 اولين مورد موفقيت آميز پيوند نوك انگشت را انجام داد،
ولي سير پيشرفت پيوند اعضاي قطع شده با كندي بسيار همراه بود
در سال 1962 موفق به انجام اولين مورد پيوند Ronal Malt .(2 ,3)
اندام فوقاني بر روي پسر بچه 12 سالها ي شد كه در اثر حادثه قطار
دچار قطع كامل اندام فوقاني راست از محل گردن استخوان بازو شده
2). با پيشرفت اعمال جراحي ميكروسكوپي در اوايل دهه 60 , بود ( 4
ميلادي، انجام پيوند اعضاي قطع شده آسانت ر گرديد و استفاده از آن در
بسياري از نقاط دنيا توسعه يافت. با پيشرفت و توسعه آناستوموز مجدد
گزارش يك مورد پيوند سه انگشت قطع شده ناشي از حادثه شغلي و تعيين
ديه و ارش آن از ديدگاه پزشك قانوني
دكتر اردشير شيخ آزادي٭ - دكتر مهرزاد كياني ٭٭
٭ متخصص پزشكي قانوني ، استاديار دانشگاه علوم پزشكي تهران، گروه پزشكي قانوني دانشكده پزشكي
٭٭ متخصص پزشكي قانوني، عضو هيأت علمي سازمان پزشكي قانوني كشور
چكيده
مقدمه: قطع انگشت يك تروماي فيزيكي و رواني است كه مي تواند زندگي روزمره افراد را مختل نمايد. در 200 سال گذشته، پيوند انگشتان
قطع شده، به تدريج از رويا به واقعيت پيوسته است. امروزه روش هاي مدرن پيوند در اغلب بيمارستان هاي بزرگ دنيا در دسترس مردم قرار دارد.
در 40 سال اخير هزاران قسمت از اعضاي مختلف قطع شده از بدن اشخاص مصدوم مجدداً به بدن خودشان پيوند زده شده است و در هزاران
نفر از آنان موجب بهبود كيفيت زندگي، شكل ظاهري و توان عملكردي گرديده است، كه بعد از آمپوتاسيون نميت وانستند از آن برخوردار باشند.
جنبه هاي قانوني جبران خسارت (تعيين ديه و ارش) اين قبيل بيماران از مباحث جالب و مورد علاقه پزشكان قانوني است.
84 در كارخانها ي در اطراف تهران در حين كار دچار حادثه شده و انگشتان اول تا /4/ معرفي مورد: مصدوم مردي 28 ساله است كه در تاريخ 25
سوم دست چپ وي به طور كامل از محل مفصل متاكارپو فالانژيال قطع شده و ضايعه همراه با له شدگي موضعي نيز بوده است. مصدوم توسط
يك جراح مجرب تحت درمان موفقيتآ ميز پيوند انگشتان قطع شده قرار گرفته و حدود 50 ٪ از توان عملكردي انگشتان خود را بدست آورده
است. بعد از گذشت يك سال از حادثه براي تعيين خسارت (ديه و ارش) به پزشكي قانوني معرفي گرديده است. بررسي اين بيمار و مستندات
كارشناسي پزشكي قانوني نشان مي دهد كه قانون مجازات اسلامي نحوه تامين خسارت چنين بيماراني را به صراحت بيان نكرده است و بنظر
مي رسد سازمان هاي بيمه گر بايد نقش فعا لت ري در تأمين هزينه درمان هاي تخصصي اين گونه بيماران بر عهده گيرند.
واژگان كليدي: قطع انگشت، پيوند، تعيين خسارت، قانون مجازات اسلامي
1386/4/ 1385 پذيرش مقاله: 14 /6/ وصول مقاله: 4
sheikhazadi@tums.ac.ir نويسنده پاسخگو: تهران - خ 16 آذر - خ پورسينا - دانشگاه علوم پزشكي تهران - دانشكده پزشكي - گروه پزشكي قانوني
128-123 ، مجله علمي پزشكي قانوني / دوره 13 ، شماره 2 ، تابستان 1386
http://www.SID.ir
Archive of SID
124
مجله علمي پزشكي قانوني / دوره 13 ، شماره 2 ، تابستان 1386
Shigeo . ميكرو واسكولر، پيوند انگشتان قطع شده، قابل انجام گرديد
در سال 1965 نخستين كساني Sosomi Tamaee و Kumatsu
بودند كه اين عمل را انجام دادند ( 2). امروزه روش هاي مدرن پيوند در
اغلب بيمارستان هاي بزرگ دنيا در دسترس مردم قرار دارد. در 40
سال اخير هزاران قسمت از اعضاي قطع شده مجدداً به بدن مصدومين
پيوند زده شده است و در بسياري از آنان موجب بهبود كيفيت زندگي
.(4 , و توان عملكردي گرديده است ( 5
نحوه برآورد خسارات در اين مصدومين، به نوبه خود، بحث در
خور توجهي است. در ايران تعيين ميزان خسارت صدمات وارده بر
اساس قانون مجازات اسلامي انجام مي شود و پزشكان قانوني به عنوان
كارشناس دستگاه قضايي نقش خطيري در ارزيابي صدمات و تطبيق
آنها با مستندات باليني و قانوني دارند. محاكم قضايي با استفاده از
نظريات كارشناسي پزشكان قانوني و با استناد به مواد قانوني مربوطه،
آراي قضايي مناسب جهت جبران خسارت صدمات وارده صادر مي-
كنند. بدين ترتيب، كارشناسي در مورد اين گونه صدمات از جمله
مباحثي است كه قضات دادگستري و پزشكان قانوني به طور شايعي
با آن برخورد مين مايند و ضرورت دارد با چگونگي تعيين ديه و ارش
صدمات و چگونگي جبران خسارت در اين موارد بيشتر آشنا شوند.
شرح مورد
84 در يك /4/ مصدوم مردي 28 ساله است كه در تاريخ 25
كارخانه خودرو سازي در اطراف تهران در حين كار با دستگاه پرس
دچار حادثه شده و انگشتان اول تا سوم دست چپ وي به طور كامل از
محل مفصل متاكارپوفالانژيال قطع گرديده و انگشتان قطع شده, دچار
.( له شدگي نيز بودند (تصوير 1
بعد از حادثه بيمار بلافاصله به يك مركز مجهز منتقل شده
بود و انگشتان قطع شده وي توسط تكنسين اداره ايمني و بهداشت
كارخانه جمع آوري و پس از قرار گرفتن در گازهاي آغشته به نرمال
سالين، درون كيسه هاي نايلوني تميز جاسازي شده, روي يخ قرار داده
شد و فوري به بيمارستان ارسال شده بود. يك ساعت بعد از حادثه،
مصدوم همراه با انگشتان قطع شده وي در بيمارستان حضور داشت.
در بيمارستان، بلافاصله رگ گيري انجام و پس از تهيه نمونه خون
جهت آزمايشات روتين، مايع درماني شروع و راديو گرافي دست چپ
انجام شد. بيمار از بدو حادثه از خوردن و آشاميدن منع شده بود. بيمار
بجز سابقه مصرف سيگار به تعداد روزانه 10 عدد، عامل خطر ديگري
نداشت. فشار خون بيمار در حد 120 روي 80 ميلي متر جيوه تثبيت
شد. در مجموع سه ساعت پس از حادثه، بيمار آماده عمل جراحي
گرديد. فوتوگرافي هاي قبل از عمل تهيه شد و عمل جراحي پيوند
سه انگشت قطع شده بيمار تحت بيهوشي عمومي شروع گرديد. كوتاه
كردن استخوان هر سه انگشت انجام و پس از آن ابتدا انگشت شست
پيوند شد و بعد از آن به ترتيب پيوند انگشتان مياني (بلند) و نشانه
تصوير 2- ابتدا انگشت شست به محل خود پيوند شده
است
تصوير 3- پيوند انگشت مياني بعد از انگشت شست در
اولويت قرار گرفته است
تصوير 1- مراحل اوليه درمان در اين تصوير نمايش داده
شده است
گزارش يك مورد پيوند سه انگشت قطع شده ناشي از حادثه شغلي و تعيين ديه و ارش آن از ديدگاه پزشك قانوني
http://www.SID.ir
Archive of SID
125
مجله علمي پزشكي قانوني / دوره 13 ، شماره 2 ، تابستان 1386
بود (تصوير 5). نقص عضوي دست چپ شامل جوشگاه هاي معيوب
و بدشكل، محدوديت شديد حركتي در انگشتان اول تا سوم و كاهش
بارز كارآيي دست چپ بود.
بحث و نتيجه گيري
در بررسي چنين مواردي سه محور اصلي وجود دارد: جنبه هاي
درماني، جنبه هاي قانوني و نقش سازمان هاي بيمه گر.
جنبه هاي درماني
از نقطه نظر درماني، پيوند عضو قطع شده عبارت است از وصل
كردن مجدد عضو مذكور. اين حالت، از قطع ناكامل عضو كه نياز به
واسكولاريزاسيون مجدد و تامين خونرساني قسمت آسيب ديده دارد،
متمايز است ( 4). جراحان مجرب دست ميت وانند اغلب آمپوتاسيون ها
را با موفقيت پيوند بزنند. ولي براي بررسي ميزان موفقيت، قابليت زنده
ماندن اعضاي پيوندي به تنهايي كافي نيست، زيرا هدف غايي پيوند،
بازگشت يا بازسازي مطلوب توان عملكردي اندامها است.
در اين مورد ما با مصدومي مواجه هستيم كه سه انگشت دست
چپ او در اثر حادثه ناشي از كار قطع شده و سپس با تلاش در خور
تقدير پزشكان معالج تحت پيوند قرار گرفته است. در اين گونه موارد
جراح معمولاً ابتدا انگشتي كه بهترين شانس را براي پيوند موفقيت-
آميز، بهبودي بيشتر و بازگشت قابل ملاحظه توان عملكردي دارد،
انتخاب مي كند. اگر همه انگشتان آسيب ديده شانس مساوي داشته
باشند، جراح ترجيح مي دهد ابتدا انگشت شست، بعد از آن انگشت
مياني، سپس به ترتيب انگشت نشانه، انگشت حلقه، و در نهايت انگشت
كوچك را ترميم نمايد. رسانيدن سريع و صحيح مصدوم و قسمت هاي
قطع شده بدن در شرايط مناسب به مركز درماني, نقشي اساسي در
توفيق اقدامات درماني دارد. كاهش مدت زمان ايسكمي، اصلي است
كه بايد در رساندن مصدوم و نيز در مراحل مختلف جراحي مورد
4). قسمت هاي آمپوته بايد بازيافت شده, سريعاً به , توجه قرار گيرد ( 6
اورژانس بيمارستان رسانده شوند، زيرا حتي اگر عضو قطع شده قابل
پيوند نباشد ميت واند به عنوان يك منبع مناسب بافتي جهت ترميم
اندام آسيب ديده مورد استفاده قرار گيرد. عروق خونريزي دهنده در
محل استامپ نبايد كلامپ شوند. كنترل هموستاز استامپ را ميت وان
با كمپرس و بالا نگهداشتن عضو انجام داد. قسمت آمپوته را بايد
درون يك گاز آغشته به سرم نرمال سالين گذاشته و درون يك كيسه
پلاستيكي، نظير كيسه فريزر، قرار داد. كيسه نايلوني بايد سالم بوده،
به دقت بسته شود و روي مقدار كافي قطعات يخ قرار داده شود.
قسمت آمپوته نبايد مستقيما در يخ قرار داده شود، زيرا يخ زدگي باعث
آسيب عروق آن خواهد گرديد. همچنين نبايد قسمت آمپوته را درون
آب غوطه ور نمود، زيرا چنين اقدامي ترميم عروق انگشتي را بسيار
.(4 , تصوير 5- راديوگرافي بيمار پس از درمان دشوارتر و نتايج آن را غير قابل اعتماد خواهد كرد ( 7
تصوير 4- نماي دست مصدوم بعد از پيوند انگشت نشانه
انجام شده است. طول مدت بيهوشي و عمل جراحي پيوند انگشتان 12
.( ساعت بود (تصاوير 1 تا 4
يك سال پس از حادثه، مصدوم جهت ارزيابي نهايي و برآورد
كارشناسي ميزان خسارات به متخصص پزشكي قانوني معرفي گرديد.
در معاينه باليني، انگشت شست قادر به حركات اكستانسيون و
فلكسيون فعال نبود ولي حركات ابدوكسيون و ادوكسيون آن قابل
قبول بود. انگشت نشانه در مفاصل بين انگشتي پروگزيمال و ديستال
محدوديت شديد حركتي داشت و انگشت مياني نيز در حالت نيمه
ثابت بود و هيچ گونه حركت فعالي نداشت. (Semi-flex) خميده
دامنه حركات مچ دست طبيعي بود. در بررسي راديوگرافي ها آثار
شكستگي با جابجايي در استخوان فالنكس پروگزيمال انگشت شست،
خرد شدگي استخوان فالنكس پروگزيمال انگشت نشانه، و شكستگي
با جابجايي در استخوان فالنكس پروگزيمال انگشت مياني مشهود
دكتر اردشير شيخ آزادي و همكار
http://www.SID.ir
Archive of SID
126
مجله علمي پزشكي قانوني / دوره 13 ، شماره 2 ، تابستان 1386
مدت زمان ايسكمي قابل قبول براي موفقيت پيوند انگشت
حداكثر 12 ساعت ايسكمي گرم يا 24 ساعت ايسكمي سرد ميب اشد.
اين مدت براي پيوندهاي بزرگت ر به نصف تقليل ميي ابد ( 4). هرچند
گزارش هاي معدودي از موفقيت پيوند عليرغم مدت هاي طولانيت ري
تحمل ايسكمي نيز گزارش شده است ( 8). به هر حال كوتاه كردن
مدت ايسكمي در موفقيت پيوند نقش اساسي دارد.
اقدامات قبل از عمل شامل انجام راديوگرافي و فوتوگرافي از
قسمت هاي قطع شده و استامپ، اخذ رضايت آگاهانه و برائت نامه
همراه با ارايه توضيحات كافي از جنبه هاي مثبت و منفي نتايج اقدامات
درماني به بيمار و خانواده او ميب اشد. اين توضيحات بايد شامل ميزان
احتمال عدم موفقيت، مدت زمان بازتواني و يك تخمين واقع گرايانه از
ميزان برگشت حس و حركت و عملكرد عضو باشد.
مطالعات نشان داده، ميانگين برگشت ميزان توان عملكرد دست
در اين قبيل موارد در حدود 50 ٪ است. يعني بطور كلي، دست در
,9 , حدود 50 ٪ از حركات اكتيو و قدرت خود را بدست مي آورد ( 10
.(4
جنبه هاي قانوني
از ديدگاه كارشناسي پزشكي قانوني، چگونگي برآورد خسارت
براي اين بيماران مورد توجه كارشناسان است. اين نگرش از طرفي
نميت واند بدون توجه به مقررات قانوني مربوطه باشد و از طرف ديگر
بايد وضعيت نهايي مصدوم را در نظر بگيرد. محاكم قضايي بر اساس
قانون مجازات اسلامي و با توجه به نظريه كارشناسي پزشك قانوني و
در نظر گرفتن گزارش بازرس ويژه كار و از طريق تعيين ديه يا ارش
حكم به جبران خسارت مصدومين مي كنند.
در قانون مجازات اسلامي( 11 )، در مواد 15 و 294 در تعريف
ديه آمده است:
ماده 15 : ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين
شده است.
ماده 294 : ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به
مجني عليه يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود.
همچنين موارد پرداخت ديه در ماده 295 همان قانون بشرح ذيل
تعيين شده است.
ماده 295 : در موارد زير ديه پرداخت مي شود:
الف - قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي محض واقع
مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به
مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند
آن كه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد.
ب - قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي شبيه عمد واقع
مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا" سبب
جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه
نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تاديب به نحوي كه نوعا" سبب
جنايت نمي شود بزند و اتفاقا"موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتا"
بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقا" سبب جنايت بر او شود.
ج - مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست. و در
تبصره 3 ذيل اين ماده در مورد مصاديق جنايت شبه عمد آمده است:
هرگاه بر اثر بيا حتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت
مقررات مربوط به امري, قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه
اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثها ي اتفاق نميا فتاد، قتل و يا ضرب
و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.
.( در قانون مجازات اسلامي انگشتان داراي ديه مقدر هستند ( 11
مقدار ديه انگشتان طبق مواد 424 و 425 آن قانون به شرح ذيل
تعيين گرديده است:
ماده 424 : ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت
دو پا ديه كامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر (ده درصد) ديه كامل
است.
ماده 425 : ديه هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم
مي شود و بريدن هر بندي از انگشت هاي غير شست, ثلث ديه انگشت
سالم و در شست نصف ديه شست سالم است.
با استناد به مواد فوقا لذكر قطع انگشتان داراي ديه مقدر و معلوم
مي باشد و بنظر مي رسد كه اگر اقدام درماني خاصي روي انگشتان
قطع شده انجام نشده باشد، مشكلي در تعيين ديه اين مصدوميت
وجود نداشته باشد، زيرا ديه انگشتان دست برابر مواد قانوني فوقا لذكر
معلوم است. از طرفي در قانون مذكور ديه تمام انگشتان با هم مساوي
است، در حالي كه ارزش عملكردي آنها در كارآيي دست متفاوت است.
لذا در اين گونه موارد پزشكان قانوني در مورد قطع برخي انگشتان كه
ارزش عملكردي بيشتري داشته و فقدان آنها باعث نقص عضوي بارز
دست و كاهش كارآيي آن مي شود، اغلب قائل به تعيين ارش هستند و
به قضات پيشنهاد مي كنند ارش نقص عضوي كاهش كارآيي دست را
منظور نمايد. ارش نيز در قانون مجازات اسلامي در ماده 367 تعريف
گرديده و در ماده 495 نيز چگونگي تعيين آن مشخص شده است:
ماده 367 : هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعا"
مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش
بپردازد.
ماده 495 : در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين قانون ارش
منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت
ميزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعيين مي شود.
در مواردي كه انگشت يا انگشتان قطع شده پيوند شده باشد
قسمت متغيري از قدرت عملكردي دست حفظ مي گردد و طبيعتاً
با دست فاقد انگشت متفاوت است. قانون در مورد تعيين ديه يا ارش
چنين ضايعاتي ساكت است و اشاره مشخصي به اين حالت نگرديده
است، يعني قانونگذار در مواردي از قطع عضو كه مجددا" در جاي خود،
ولو با صرف هزينه فراوان، پيوند شده باشد و تمام يا قسمتي از توان
عملكردي خود را بدست آورده باشد به ميزان ديه مقدر و يا شمول
گزارش يك مورد پيوند سه انگشت قطع شده ناشي از حادثه شغلي و تعيين ديه و ارش آن از ديدگاه پزشك قانوني
http://www.SID.ir
Archive of SID
127
مجله علمي پزشكي قانوني / دوره 13 ، شماره 2 ، تابستان 1386
ارش اشارها ي ندارد. ولي در مقام مقايسه با ساير مواد قانوني ميت وان
قرينه هايي جهت برداشت كارشناسي و قضايي پيدا نمود. از جمله در
بحث قصاص در مورد لاله گوش آمده است:
ماده 287 : هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند و
مجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط
نمي شود و اگر جاني بعد از آنكه مقداري از گوش او به عنوان قصاص
بريده شده آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد، هيچكس
.( نميت واند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند ( 11
و در همان قانون در باب ديه صدمات دندانها آمده است:
ماده 410 : دنداني كه كنده شود ديه كامل دارد، گرچه همان را
.( در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود ( 11
لذا در مقام مقايسه، از اين مواد قانوني و نيز سكوت ساير
بخش هاي قانون ميت وان استنباط نمود، نفس قطع عضو در نظر
قانونگذار و شارع مقدس از اهميت بالايي برخوردار است و عضو
قطع شده چه مورد پيوند قرار گيرد و چه پيوند نگردد، داراي ديه
قطع عضو خواهد بود كه مقدار آن معين است. از طرفي درمان هايي
كه براي پيوند عضو مقطوع و رفع عوارض جنايت به عمل مي آيد با
صرف هزينه هاي بسياري همراه است و از آنجا كه محاكم معمولاً
دادخواست خسارت مازاد بر ديه نمي پذيرند، منطقا" بنظر مي رسد،
اگر قرار باشد چنين هزينه هايي كه حتي بيشتر از ديه قطع اعضا
خواهند بود، از جيب مصدوم خرج شود و با توجه به كمتر شدن
دامنه ضايعات و نقص عضوي، چنين مصدوميني ارش كمتري نيز
دريافت نمايند، با روح قانون و قاعده فقهي لاضرر منافات داشته
باشد. بنابراين ميت وان نتيجه گرفت كه در مورد قطع اعضا در
هر صورت بايد ديه عضو پرداخت شود، چه مصدوم تحت درمان
قرار گرفته باشد و چه اقدامي جهت درمان به عمل نيامده باشد.
همچنين ارش افت عملكرد و كارآيي دست نيز محاسبه و به مقام
قضايي اعلام مي گردد، هرچند كه مقدار ارش در مقايسه با مواردي
كه درمان نشده باشند كمتر خواهد بود. بديهي است بر اساس
قانون مجازات اسلامي هزينه هاي درماني بر عهده جاني يا كارفرما
نميب اشد. بنظر مي رسد به موازات پيشرفت علوم پزشكي در حوزه
درمان صدمات، رفع ابهام و يا تكميل منابع و مستندات قانوني نيز
براي چنين مواردي ضروري باشد.
نقش سازمان هاي بيمه گر
روي ديگر اين سكه، ضوابط و مقررات سازمان هاي بيمه گر
در مورد تعيين ميزان نقص عضوي و از كارافتادگي موقت يا دايم
است. اين سازمان ها با استفاده از جداول نقص عضوي در مورد
حقوق مصدوميني كه مبتلا به نقص عضوي و يا از كار افتادگي
شده باشند، تصميم گيري مي كنند و نسبت به برقراري مقرري براي
بيمه شدگان خود اقدام مين مايند. از آنجا كه ميزان نقص عضوي
دايمي بر جاي مانده در مورد مصدوميني كه تحت پيوند مجدد
انگشتان قطع شده قرار گرفته اند، كمتر از مواردي است كه تحت
درمان موفقيت آميز قرار نگرفته باشند، مجموع هزينه قابل تأمين
توسط سازمان هاي بيمه گر براي بيماراني كه تحت درمان پيوند
عضو قرار گرفتها ند، به ميزان قابل توجهي كمتر از گروه دوم خواهد
بود. بنابراين نفع اصلي درمان هاي مذكور عايد سازمان هاي بيمه-
گر مي شود، زيرا كارگر همچنان قادر به كار بوده و بيمه ناچار به
برقرارى مستمري كامل تحت عنوان از كار افتادگي نخواهد بود.
بدين ترتيب بنظر مي رسد بتوان پيشنهاد كرد كه بيمه هاي اجباري
هزينه هاي اين گونه درمان هاي تخصصي را بپذيرند تا از اين رهگذر
نه كارگر و كارفرما متضرر شوند و نه بيمه گر.
1- Sagiv P, Shabat S, Mann M, Ashur H, Nyska M.
Rehabilitation Process and Functional Results
of Patients with Amputated Fingers. Plastic &
Reconstructive Surgery. 2002 August, 110 (2):
497-503.
2- Mark L, Ziad K. Replantation. Last Updated:
February 23, 2005. Accessed June 30, 2006.
Available at: [http://www.emedicine.com/
Repantation].
3- Adani R, Castagnetti C, Landi A. Degloving
injuries of the hand and fingers. Clin Orthop. 1995
May; 19-25.
4- Bradon J Wilhelmi, WP Andrew Lee. Hand,
Amputations and Replantation. Last Updated:june
28, 2006. Accessed June 30, 2006. Available at:
http://www.emedicine.com/ Hand, Amputations
and Replantation.
5- Kocher MS. History of replantation: from miracle
to microsurgery. World J Surg. 1995 May-Jun; 19
(3): 462-7
6- Gallico GG: Replantation and revascularization
of upper extremity. In: McCarthy JG, ed. Plastic
Surgery. Vol 7. Philadelphia, Pa: WB Saunders;
1990: 4355-83.
7- Goldner RD, Urbaniak JR: Replantation. In: Green
DP, Hotchkiss RN, Pederson WC, Lampert R,
eds. Green's Operative Hand Surgery. Vol 1. 4th
ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 1999:
منابع
دكتر اردشير شيخ آزادي و همكار
http://www.SID.ir
Archive of SID
128
مجله علمي پزشكي قانوني / دوره 13 ، شماره 2 ، تابستان 1386
1139-55.
8- VanderWilde RS, Wood MB, Zu ZG: Hand
replantation after 54 hours of cold ischemia: a
case report. J Hand Surg [Am]. 1992 Mar; 17(2):
217-20
9- Urbaniak JR, Roth JH, Nunley JA, Goldner RD,
Koman LA. The results of replantation after
amputation of a single finger. J Bone Joint Surg
Am. 1995 Apr; 67(4): 611-9
10- Elliot D. Homodigital reconstruction of the digits:
The perspective of one unit. Indian J Plast Surg
2003; 36: 106-119
11 - قانون مجازات اسلامي. چاپ روزنامه رسمي كشور. سال
.1375
گزارش يك مورد پيوند سه انگشت قطع شده ناشي از حادثه شغلي و تعيين ديه و ارش آن از ديدگاه پزشك قانوني
http://www.SID.ir
ببخشید آپلود نشد ! smile036 smile054 smile015
آخرین وصیت امیرالمومنین علی (ع) به فرزندان خویش:
اُوصيكُم بِتَقوَى اللّه‏ و نَظمِ أمرِكُم

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 34


تماس:

Re: ژورنال پروسیجر

پست توسط MRT »

آيا مي‌دانيد كه پيوند عصب تا به امروز توانسته موفقيت آميز باشد و اگر خير تا چه مرحله‌اي از كار پيش رفته است ؟
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

نمایه کاربر
منطق

عضویت : جمعه ۱۳۸۷/۷/۱۹ - ۱۱:۳۵


پست: 951

سپاس: 1

Re: ژورنال پروسیجر

پست توسط منطق »

چندتا سوال دارم
1_آمپوتاسيون یعنی چی؟
2_((اين حالت، از قطع ناكامل عضو كه نياز به واسكولاريزاسيون مجدد و تامين خونرساني قسمت آسيب ديده دارد،متمايز است ( 4).))
یکم در موردش توضیح میدید؟
3_مدت زمان ايسكمي یعنی چی؟
باتشکر
منطق

نمایه کاربر
M.hossein golbourad

محل اقامت: تهران

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۷/۸/۱ - ۱۸:۲۶


پست: 246

سپاس: 1

جنسیت:

تماس:

Re: ژورنال پروسیجر

پست توسط M.hossein golbourad »

سلام !
یک پروسیجر جدید در مورد شوک های پرو - آن smile015
پیوست ها
case 9 - shock.pdf
(615.29 کیلو بایت) 1154 مرتبه دانلود شده
آخرین وصیت امیرالمومنین علی (ع) به فرزندان خویش:
اُوصيكُم بِتَقوَى اللّه‏ و نَظمِ أمرِكُم

ارسال پست