صفحه 1 از 1

جهت نیرو بر روی جریان‌های گردابی

ارسال شده: سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۰۹:۰۰
توسط rohamjpl
وقتی جریانی از سیم پیچ عبور می کند ، خوشحالم که اگر دیسک فلزی بچرخد و شار را قطع کند ، جریان های گردابی در دیسک فلزی القا می شوند تا با میدان مغناطیسی مخالفت کنند.
سوال نیروی ایجاد شده با حرکت دیسک مخالفت می کند ، اما چگونه می تواند باشد اگر جریان ها روی سطح دیسک هستند؟1
ایا من درست می گویم که نیروی مغناطیسی مخالف دیسک چرخش است بنابراین نیروی وارد شده به جریان های گردابی در جهت مخالف حرکت دیسک باشد.
یک روش ساده برای فکر کردن ، فکر کردن از یک جریان گردابی است که در بخشی از دیسک در حال عبور است و می خواهد بین قطب های آهن ربا عبور کند. اگر قطب نزدیک یک قطب شمال باشد ، جریان گردابه در خلاف جهت عقربه های ساعت جریان می یابد و قطب شمالی را در سمت نزدیک دیسک تولید می کند که توسط قطب شمال آهنربا دفع می شود. در همان زمان ، در بخشی از دیسک که به تازگی از آهن ربا عبور کرده و از آن دور می شود ، یک جریان گردابی وجود دارد که در جهت عقربه های ساعت جریان دارد و یک قطب جنوب در سمت نزدیک دیسک تولید می کند که دوباره جذب آهنربا شد.اگر آهنربای الکتریکی در حال تولید قطب شمال است همانطور که در نمودار نشان داده شده است ، میدان مغناطیسی ناشی از رفتن آهنربا به دیسک است و هرچه فاصله دیسک از قطب های آهنربای الکتریکی بیشتر باشد ضعیف تر است.
تصویر
من شکل دقیق حلقه جریان گردابی را نمی دانم اما می دانم که جهت جریان گردابی (القایی) به گونه ای خواهد بود که قطب جنوب را تولید کند همانطور که در نمودار نشان داده شده است.
این قانون لنز است که عمل می کند زیرا جریان القایی در تلاش است تا با حرکت تولید کننده آن که چرخش دیسک است مخالفت کند.
شما می توانید آن را به عنوان قطب جنوبی القایی در دیسک تصور کنید که قطب شمال آهن ربا را جذب می کند و بنابراین سعی در کاهش سرعت حرکت دیسک از آهن ربا دارد.
یک قطب شمال معادل در سمت چپ آهنربا القا می شود که قطب شمال آهنربا را دفع می کند ، دوباره تلاش می کند تا سرعت چرخش دیسک را کاهش دهد.
در طرف دیگر دیسک جریان های القایی وجود دارد که با قطب جنوب آهنربا برهمکنش می کنند و دوباره سعی می کنند سرعت چرخش دیسک را کاهش دهند.
نیروهایی معادل بر روی آهن ربا وجود دارد که سعی دارند آن را در همان جهتی که دیسک دارد حرکت دهند.
i hope i helped roham smile260 smile261