عدد ناسلت Nusselt Number

مدیران انجمن: javad123javad, parse

ارسال پست
نمایه کاربر
rohamjpl

نام: roham hesami

محل اقامت: Tehran -Qeytariyeh, Ketabi Street, 8 meters from Saba

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 747

سپاس: 434

جنسیت:

تماس:

عدد ناسلت Nusselt Number

پست توسط rohamjpl »

در انتقال حرارت، عدد ناسلت نشان دهنده نرخ انتقال حرارت جابجایی به انتقال حرارت هدایتی است. بنابراین عدد ناسلتی که به ۱ نزدیک باشد، به معنای آن است که انتقال حرارت هدایتی و جابجایی به هم نزدیک هستند. اعداد ناسلت بزرگ‌تر نشان دهنده انتقال حرارت جابجایی بیشتر هستند.یک عدد نوسلت از یک نشان دهنده انتقال گرما توسط هدایت خالص است. مقدار بین یک تا 10 مشخصه جریان اسلاگ یا جریان آرام است. یک عدد بزرگتر نوسلت مربوط به همرفت فعال تر است که جریان آشفته آن معمولاً در محدوده 100-1000 است.عدد نوسلت به عنوان نسبت انتقال حرارت همرفت به انتقال حرارت انتقال مایع در همان شرایط تعریف می شود.عدد نوسلت عبارت است از نسبت انتقال حرارت همرفت به انتقال حرارت انتقال خالص ، (K- هدایت حرارتی مایع) عدد رینولدز نسبت اینرسی به نیروهای چسبناک بر روی مایع است. عدد پراندل نسبت حرکت و پراکندگی حرارتی است عدد Prandtl کمیتی بدون بعد است که ویسکوزیته یک سیال را در ارتباط با رسانایی گرمایی قرار می دهد. بنابراین رابطه بین انتقال حرکت و ظرفیت انتقال حرارتی یک سیال را ارزیابی می کند عدد Prandtl عدد Prandtl یک عدد بدون بعد است که تقریباً نسبت نفوذ حرکت را به نفوذ حرارتی تقریب می زند. عدد Prandtl اغلب در انتقال گرما و محاسبات همرفت آزاد و اجباری استفاده می شود.اغلب در جداول خاصیت در کنار سایر خصوصیات مانند ویسکوزیته و هدایت حرارتی یافت می شود. آنالوگ انتقال جرم عدد پراندل عدد اشمیت است عدد اشمیت (Sc) یک عدد بدون بعد است که به عنوان نسبت نفوذ حرکت (گرانروی جنبشی) و نفوذ جرم تعریف می شود و برای توصیف جریان سیال که در آن فرآیندهای همرفتی انتشار تکانه و جرم همزمان وجود دارد ، استفاده می شود. و نسبت عدد پراندل و عدد اشمیت عدد لوئیس رابطه لوئیس بخش مهمی از معادلات حاکم بر فرآیندهای انتقال حرارت و جرم همزمان است که در بسیاری از دستگاههای مهندسی صورت می گیرد. معمولاً فرض بر این است که مقدار رابطه لوئیس برابر با 1 استعدد لوئیس (Le) یک عدد بدون بعد است که به عنوان نسبت نفوذ حرارتی به نفوذ جرم تعریف می شود. این برای توصیف جریان سیال در جایی که انتقال گرما و جرم همزمان وجود دارد ، استفاده می شود. عدد لوئیس در معادله غلظت بدون بعد ظاهر می شود چگونه شماره لوئیس را پیدا می کنید؟
این برای توصیف جریان سیال در جایی که انتقال گرما و جرم همزمان وجود دارد ، استفاده می شود. بنابراین عدد لوئیس اندازه گیری ضخامت لایه مرزی حرارتی و غلظت است. عدد لوئیس را می توان از نظر تعداد Prandtl و Schmidt به صورت Le = Sc / Pr نیز بیان کرد.شماره اشمیت برای چه استفاده می شود؟
عدد اشمیت (Sc) یک عدد بدون بعد است که به عنوان نسبت نفوذ حرکت (گرانروی جنبشی) و نفوذ جرم تعریف می شود و برای توصیف جریان سیالی که در آن فرآیندهای همرفتی انتشار تکانه و جرم همزمان وجود دارد ، استفاده می شود.که همیشه واقع بینانه نیست. اگر عدد لوئیس بیشتر از یک مورد باشد ، غلبه لایه مرزی غلظت را توضیح می دهد. اگر برابر با یک باشد ، هم انتقال جرم و هم گرما را ایجاد می کند و یا وجود لایه مرزی سرعت است که مانع انتقال گرما و جرم می شود. است.عدد نوسلت نسبت انتقال گرمای همرفت به انتقال گرمای رسانا است. انتقال و انتقال گرما در مایعات وجود دارد. ... Nusselt Number نمی تواند کمتر از 1 باشد. حداقل مقدار Nusselt 1 است که فقط اتفاقات هدایت در مایع وجود دارد.عدد ناسلت اندازه گیری نسبت بین انتقال حرارت توسط همرفت (α) و انتقال گرما توسط هدایت به تنهایی (λ / L) است. روابط انتقال حرارت همرفتی معمولاً بر حسب عدد نوسلت به عنوان تابعی از تعداد رینولدز و شماره پراندل بیان می شود.. اینجا من فقط ناسلت میگم به عنوانم فرمول بندی بقیه هم اگر خواستید میگم .من اینطور بگم عدد نوسلت به عنوان نسبت انتقال حرارت همرفت به انتقال حرارت انتقال مایع در همان شرایط تعریف می شود. انتقال حرارت سیال در حال حرکت در یک لوله / لوله در لایه مرزی مخلوط شده است و عدد نوسلت یک عدد است که در چنین شرایطی استفاده می شود.بنابراین تفسیر دیگه ان جریان آزاد در دمای $T _ \infty$ و سطح در دمای $T _ s$ قرار دارد. با توجه به متفاوت بودن دمای سطح و دمای سیال، لایه‌مرزی حرارتی تشکیل می‌شود.هم‌چون لایه‌مرزی هیدرودینامیکی، در لایه‌مرزی حرارتی، دما از سطح تا لبه لایه‌مرزی متفاوت است. در این صورت نرخ انتقال حرارت جابجایی بین سطح و سیال برابر است با$\large { { Q } _ { y } } = h A \left ( { { T } _ { s } } – { { T } _ { \infty } } \right )$ h برابر با ضریب انتقال حرارت جابجایی سیال است. بدیهی است که این میزان از انرژی منتقل شده از سطح با مکانیزم هدایت حرارتی در سیال عبور می‌کند$\large { { Q } _ { y } } = – k A { \frac { \partial } { \partial y } } { { \left . \left ( T -{ { T } _ { s } } \right ) \right | } _ { y = 0 } }$ضریب هدایت حرارتی سیال برابر با k باشدبرابر قرار دادن هدایت و جابجایی حرارتی،$\large – k A { \frac { \partial } { \partial y } } { { \left . \left ( T – { { T } _ { s } } \right ) \right | } _ { y = 0 } } = h A \left ( { { T } _ { s } } – { { T } _ { \infty } } \right )$و$\large { \frac { h } { k } } = { \frac { { \left . { \frac { \partial \left ( { { T } _ { s } } – T \right ) }{ \partial y } } \right | } _ { y = 0 } } { \left ( { { T } _ { s } } – { { T } _ { \infty } } \right ) } }$و$\large { \frac { h L } { k } } = { \frac { { \left . { \frac { \partial \left ( { { T } _ { s } } – T \right ) }{ \partial y } } \right | } _ { y = 0 } } { \frac { \left ( { { T } _ { s } } – { { T } _ { \infty } } \right ) } { L } } } $ نسبت انتقال حرارت جابجایی به هدایت حرارتی است. به این نسبت عدد ناسلت گفته می‌شود. بنابراین نهایتا عدد ناسلت برابر است با:$\large { \displaystyle \mathrm { N u } = { \frac { h } { k / L } } = { \frac { h L } { k } } }$
در جابجایی آزاد روی صفحه عمودی، چرچیل $\large { \overline { \mathrm { N u } } } _ { L } \ = 0 . 6 8 + { \frac { 0 . 6 7 \, \mathrm { R a } _ { L } ^ { 1 / 4 } } { \left [ 1 + ( 0 . 4 9 2 /\mathrm { P r } ) ^ { 9 / 1 6 } \, \right ] ^ { 4 / 9 } \, } } \quad \mathrm { R a } _ { L } \leq 1 0 ^ { 9 }$ Ra نشان دهنده «عدد رایلی» (Rayleigh Number) بوده و Pr «عدد پرانتل» (Prandtl) را نشان می‌دهد. عدد رایلی نیز به صورت زیر تعریف می‌شود:$\large {\displaystyle \mathrm { R a } _ { x } = \mathrm { G r } _ { x } \mathrm { P r } = { \frac { g \beta } { \nu \alpha } } ( T _ { s } – T _ { \infty } ) x ^ { 3 } }$که x= طول مشخصه Rax: عدد رایلی در فاصله xGrx = عدد گراشوف در طول xPr = عدد پرنتلg =شتاب گرانشیTs = دمای سطح (دمای دیواره) = دمای محیط اطراف (دمای سیال دور از دیواره)
ν = ویسکوزیته سینماتیکα = ضریب نفوذ گرماییβ = ضریب انبساط حرارتی
جابجایی آزاد افقی$\large L \ = { \frac { A _ { s } } { P } }$ As برابر با مساحت سطح صفحه و P نشان دهنده محیط آن است. در شرایطی که سطح بالایی گرم در محیط سرد قرار گرفته یا سطح پایینی سرد در محیط گرم قرار گرفته عدد ناسلت با استفاده از روابط زیر بدست می‌آید.$\large { \overline { \mathrm { N u } } } _ { L } \ = 0 . 5 4 \, \mathrm { R a } _ { L } ^ { 1 / 4 } \, \quad 1 0 ^ { 4 } \leq \mathrm { R a } _ { L } \leq 1 0 ^ { 7 }$و$\large { \overline { \mathrm { N u } } } _ { L } \ = 0 . 1 5 \, \mathrm { R a } _ { L } ^ { 1 / 3 } \, \quad 1 0 ^ { 7 } \leq \mathrm { R a } _ { L } \leq 1 0 ^ { 1 1 }$هم‌چنین در حالتی که سطح پایین، جسم گرم بوده و در محیطی سرد قرار گرفته یا سطح بالایی جسم سرد بوده و در محیطی گرم قرار گرفته، عدد ناسلت به‌صورت زیر بدست می‌آید$\large {\displaystyle { \overline { \mathrm { N u } } } _ { L } \ = 0 . 5 2 \, \mathrm { R a } _ { L } ^ { 1 / 5 } \, \quad 1 0 ^ { 5 } \leq \mathrm { R a } _ { L } \leq 1 0 ^ { 1 0 } }$
جابجایی اجباری در جریان توربولانس درون لوله$\large \mathrm { N u } _ { D } = { \frac { \left ( f / 8 \right ) \left ( \mathrm { R e } _ { D } – 1 0 0 0 \right ) \mathrm { P r } } { 1 + 1 2 . 7 ( f / 8 ) ^ { 1 / 2 } \left (\mathrm { P r } ^ { 2 / 3 } – 1 \right ) } }$D برابر با قطر لوله است. توجه داشته باشید که در رابطه فوق، f برابر با ضریب اصطکاک دارسی است رابطه «پتکوف» (Petukhov) نیز به منظور محاسبه ضریب f استفاده کرد. $\large f = \left ( 0 . 7 9 \ln \left ( \mathrm { R e } _ { D } \right ) – 1 . 6 4 \right ) ^ { – 2 }$ رابطه ﮔﻠﯿﻨﺴﮑﯽ در بازه‌های مشخصی از اعداد پرانتل و رینولدز صادق هستند$\large 0 . 5 \leq \mathrm { P r } \leq 2 0 0 0$و$\large 3 0 0 0 \leq \mathrm { R e } _ { D } \leq 5 \times 1 0 ^ { 6 }$
تعریف عدد نوسلت برای دمای ثابت دیواره
ما می دانیم که برای شار حرارتی ثابت $\dot{q}$عدد Nusselt را می توان به صورت زیر نوشت
$Nu = \frac{hL}{k}$ با $\dot{q}=h(T_f-T_s)$ ، بنابراین $Nu =\frac{\dot{q}L}{k(T_f-T_s)}$
با این حال ، من کمی در نوشتن تعریفی برای یک درجه حرارت ثابت دیواره گیر کرده ام ، بگذارید در یک مجرا با $T_s=const.=500K$که در آن $\dot{q}$ ثابت شناخته شده از شرایط مرزی نیست ، بگوییم.
چگونه می توان Nu را در این مورد استخراج کرد؟اگر انتقال گرما عمدتاً از طریق انتشار (رسانایی) صورت گیرد ، تعریف کلی از انتقال حرارت این است:
$\left.q\right|_w=-k \left. {{dT}\over{dx}}\right|_w = h\left(\left.T\right|_w-T_f\right)$
زیرنویس $w$ به این معنی است که مشتق و دما در دیواره تعریف شده است. علاوه بر این ، طبق قرارداد ، فرض می شود که اختلاف دما مثبت است ، یعنی دمای دیواره بالاتر از دمای سیال است.
اگر شار گرما ناشناخته باشد اما شما قادر به اندازه گیری میدان دما هستید ، می توانید عدد Nusselt را از طریق:
$\mathrm{Nu}=\frac{hL}{k}=-\frac{L}{\left.T\right|_w-T_f}\left.{{dT}\over{dx}}\right|_w$
روش دیگر استفاده از معادله اصلی شما و اندازه گیری گرمای ورودی به سیستم با تعادل گرمایی است. این کار با تلفیق انرژی کل در ورودی (معمولاً از شرایط مرزی ، یعنی آنتالپی تحمیل شده ، دما و غیره شناخته می شود) ، کل انرژی در خروجی و یافتن تفاوتی که باید انرژی ورودی به سیستم توسط دیواره ها باشد ، انجام می شود. . این تقسیم بر سطح انتقال گرما ، میانگین شار گرما را به شما می دهد و از آن می توان یک عدد متوسط ​​نوسلت را تعیین کرد.
چرا افزایش رسانایی گرما باعث کاهش عدد نوسلت می شود؟شما آن را از دست می دهید
$h=k\frac{Nu}{L}$
جایی که L طول مشخصه است. بنابراین ، برای مقدار مشخصی از عدد نوسلت ، افزایش رسانایی گرمایی مربوط به افزایش ضریب انتقال حرارت است. در هر یک از همبستگی هایی که وجود دارد ، اگر Nu را به عنوان تابعی از عدد رینولدز و عدد Prantdl بیان کنید و سپس ضریب انتقال گرما را حل کنید ، همیشه خواهید دید که h با k افزایش می یابد.
i hope i helped roham hesami smile260 smile072
آخرین ویرایش توسط rohamjpl پنج‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۶ - ۰۹:۳۴, ویرایش شده کلا 1 بار
تصویر

نمایه کاربر
rohamjpl

نام: roham hesami

محل اقامت: Tehran -Qeytariyeh, Ketabi Street, 8 meters from Saba

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 747

سپاس: 434

جنسیت:

تماس:

Re: عدد ناسلت Nusselt Number

پست توسط rohamjpl »

تفاوت بین عدد Biot و عدد Nusselt چیست؟
عدد بیوت از رسانایی گرمایی بدن (نه مایع) استفاده می کند ، در حالی که عدد ناسلت از رسانایی گرمایی مایع استفاده می کند. ... از عدد نوسلت می توان برای مبدلهای حرارتی استفاده کرد ، زیرا همرفت سیال غالب است ، محاسبه ضریب انتقال حرارت جریانهای مختلف مانند لوله هاچگونه شماره Peclet خود را محاسبه می کنید؟
این تعریف شده است به نسبت سرعت جذب مقدار فیزیکی توسط جریان به سرعت انتشار همان مقدار هدایت شده توسط یک شیب مناسب. در متن گونه ها یا انتقال جرم ، عدد Péclet حاصل عدد Reynolds و Schmidt است.
شماره Peclet بدون بعد است؟
عدد Péclet (Pe) یک عدد بدون بعد است که نسبت سرعت همرفت را نسبت به سرعت انتشار در سیستم انتقال همرفت و انتشار نشان می دهد. U نشان دهنده سرعت جریان خطی در حجم کنترل ، L نمایانگر مقیاس طول جریان و D ثابت انتشار است.عدد پکلت Peclet numberعدد پکلت یک عدد بی بعد است که به بیان نفوذ گرمایی سیال می پردازد. این عدد نسبت ضریب هدایت بدنه به سیال و نسبت ضخامت بدنه به طول موج کانال را بیان می کند.کاهش عدد پکلت باعث کاهش نرخ انتقال حرارت به سیال می شود. در اعداد پکلت پایین هدایت محوری بیشتر در بالا دست کانال اتفاق می افتد و با افزایش عدد پکلت نفوذ حرارت به این ناحیه کاهش می یابد.
چگونه شماره Peclet خود را محاسبه می کنید؟
این تعریف شده است به نسبت سرعت جذب مقدار فیزیکی توسط جریان به سرعت انتشار همان مقدار هدایت شده توسط یک شیب مناسب. در متن گونه ها یا انتقال جرم ، عدد Péclet حاصل عدد Reynolds و Schmidt است.خلاصه عدد Péclet (Pe) دسته ای از اعداد بدون بعد مربوط به مطالعه پدیده های حمل و نقل در یک پیوستار است. این نام از فیزیکدان فرانسوی ژان کلود اوژن پکلت گرفته شده است. این تعریف شده است به نسبت سرعت جذب مقدار فیزیکی توسط جریان به سرعت انتشار همان مقدار هدایت شده توسط یک شیب مناسب. در متن گونه ها یا انتقال جرم ، عدد Péclet حاصل عدد Reynolds و Schmidt است. در زمینه مایعات گرمایی ، عدد Peclet حرارتی معادل حاصل از عدد Reynolds و Prandtl است.${\displaystyle \mathrm {Pe} ={\dfrac {\mbox{advective transport rate}}{\mbox{diffusive transport rate}}}}$برای انتقال جرم ، این تعریف می شود:${\displaystyle \mathrm {Pe} _{L}={\frac {Lu}{D}}=\mathrm {Re} _{L}\,\mathrm {Sc} }$برای انتقال گرما ، شماره Péclet به این صورت تعریف می شود:${\displaystyle \mathrm {Pe} _{L}={\frac {Lu}{\alpha }}=\mathrm {Re} _{L}\,\mathrm {Pr} .}$
شماره استانتون برای چه استفاده می شود؟
عدد استانتون یک عدد بدون بعد است که نشان دهنده نسبت ضریب انتقال حرارت به ظرفیت گرمایی یک سیال است. عدد استانتون میزان گرمای منتقل شده توسط سیال را هنگام انتقال حرارت بین سطح جامد و مایع نشان می دهد.
عدد استانتون ، St ، یک عدد بدون بعد است که نسبت گرمای منتقل شده به سیال به ظرفیت گرمایی سیال را اندازه گیری می کند. شماره استانتون به نام توماس استنتون (مهندس) (1865–1931) نامگذاری شده است. برای توصیف انتقال گرما در جریانهای همرفت اجباری استفاده می شود.${\displaystyle St={\frac {h}{Gc_{p}}}={\frac {h}{\rho uc_{p}}}}$
شماره استانتون چیست و چگونه با شماره رینولدز ارتباط دارد؟
عدد استانتون بیانگر نسبت انتقال کلی گرما به دیواره به اثرات همرفتی در جریان اصلی است. تشبیه رینولدز می گوید که این نسبت ها برای جرم و انتقال حرکت برابر هستند.
H در شماره نوسلت چیست؟
همرفت اجباری در جریان لوله لایه ای کاملاً توسعه یافته
Dh = قطر هیدرولیک. kf = رسانایی گرمایی سیال. h = ضریب انتقال حرارت همرفتی.
منظور از شماره شروود چیست؟
عدد شروود نسبت بین انتقال جرم توسط همرفت (β) و انتقال جرم توسط انتشار (δ / L) را نشان می دهد. این معادل انتقال جرم Nusselt Number ، Nu است و تابعی از Reynolds Number ، Re و Schmidt Number ، Sc است.شماره شروود به ما چه می گوید؟
عدد شروود نسبت بین انتقال جرم توسط همرفت (β) و انتقال جرم توسط انتشار (δ / L) را نشان می دهد. این معادل انتقال جرم Nusselt Number ، Nu است و تابعی از Reynolds Number ، Re و Schmidt Number ، Sc است.
برای چه منظور از شماره شروود استفاده می شود؟
عدد شروود (Sh) (که به آن عدد Nusselt انتقال جرم نیز گفته می شود) یک عدد بدون بعد است که در عملیات انتقال جرم استفاده می شود. این نشان دهنده نسبت انتقال جرم همرفتی به میزان انتقال جرم منتشر است و به افتخار توماس کیلگور شروود نامگذاری شده است.شماره شروود چگونه محاسبه می شود؟
ضرایب انتقال جرم را می توان از همبستگی های ارائه شده در فصل 8 بدست آورد که در آن عدد Prandtl (Pr = ν / α) با عدد اشمیت (Sc = ν / DAB) و عدد ناسلت (Nu = hL / k) جایگزین می شود. توسط شماره شروود (Sh = kcL / DAB).آنها شماره شروود را بر اساس شماره رینولدز و اشمیت به شما می دهند.
$Sh = \frac{k_g L}{D_{AB}}, Re = \frac{u L}{\nu}, Sc = \frac{\nu}{D_{AB}}$
اهمیت شماره استانتون چیست؟
عدد استانتون ، St ، یک عدد بدون بعد است که نسبت گرمای منتقل شده به سیال به ظرفیت گرمایی سیال را اندازه گیری می کند. شماره استانتون به نام توماس استنتون (مهندس) (1865–1931) نامگذاری شده است. برای توصیف انتقال گرما در جریانهای همرفت اجباری استفاده می شود.
شماره نوسلت و شماره پراندل چیست؟
عدد نوسلت عبارت است از نسبت انتقال حرارت همرفت به انتقال حرارت انتقال خالص ، (K- هدایت حرارتی مایع) عدد رینولدز نسبت اینرسی به نیروهای چسبناک بر روی یک مایع است. عدد پراندل نسبت حرکت و پراکندگی حرارتی است.
بعد عدد اشمیت چیست؟
این ترکیب شیمیایی که به طور طبیعی اتفاق می افتد از یک اتم کربن تشکیل شده است که به طور کووالانسی به دو اتم اکسیژن پیوند خورده است. 3- بعد عدد اشمیت چیست؟ توضیح: تعداد اشمیت = v / D و ابعادی ندارد.شماره SC چیست؟
عدد اشمیت (Sc) یک عدد بدون بعد است که به عنوان نسبت نفوذ حرکت (گرانروی جنبشی) و نفوذ جرم تعریف می شود و برای توصیف جریان سیالی که در آن فرآیندهای همرفتی انتشار تکانه و جرم همزمان وجود دارد ، استفاده می شود.عدد اشمیت بالا به چه معناست؟
عدد اشمیت یک عدد بدون بعد به نام ارنست هاینریش ویلهلم اشمیت است و نسبت نفوذ حرکت را به نفوذ جرم توصیف می کند. ... افزایش ویسکوزیته دینامیکی باعث افزایش تعداد اشمیت می شود. افزایش تراکم باعث کاهش تعداد اشمیت می شودمقدار عدد اشمیت برای آب چقدر است؟
0.60
توضیح: تعداد اشمیت آب 60/0 است در حالی که اکسیژن ، الکل اتیل و بنزن به ترتیب 75/0 ، 76/1 و 30/1 است.
عدد Grashof به عنوان نسبت نیروهای چسبنده و چسبناک$Gr=\frac{\beta g\Delta TL^{2}}{\nu U}\frac{UL}{\nu}$و $Re=\frac{UL}{\nu}=\frac{\rho U^2/L}{\mu U/L^2}=\frac{inertial}{viscous}$به وضوح ما در اینجا نقشی برای شماره رینولدز می بینیم:فرمول شماره Grashof چیست؟
شماره Grashof روشی برای تعیین کمیت نیروهای مخالف است. ν ویسکوزیته حرکتی است. برای گازهای β = 1 / T که دما در K است. برای مایعات β می توان محاسبه کرد اگر تغییر چگالی با دما در فشار ثابت شناخته شود.
شماره Grashof با شماره رینولدز چه تفاوتی دارد؟
شماره Grashof با شماره رینولدز چه تفاوتی دارد؟ در همرفت طبیعی ، عدد Grashof حکم می کند که جریان جریان چند لایه است یا آشفته. اگر تعداد بیشتر از آن باشد جریان متلاطم است.
شماره Grashof چیست شماره Rayleigh با شماره Grashof چه تفاوتی دارد؟
عدد رایلی به عنوان محصول عدد Grashof تعریف می شود ، که رابطه بین شناوری و گرانروی درون یک مایع و عدد Prandtl را توصیف می کند ، که رابطه بین نفوذ پذیری حرکت و نفوذ گرما را توصیف می کند.
شماره Grashof نشان دهنده چیست؟
اهمیت عدد Grashof این است که نشان دهنده نسبت بین نیروی شناوری ناشی از تغییر فضایی در تراکم سیال (ناشی از اختلاف دما) به نیروی مهار کننده به دلیل ویسکوزیته سیال است.
شماره Grashof اصلاح شده چیست؟
عدد Grashof (Gr) یک عدد بدون بعد در پویایی سیال و انتقال گرما است که تقریباً نسبت شناوری به نیروی چسبناک وارد شده بر یک سیال را تقریب می زند. این امر غالباً در مطالعه شرایطی که شامل همرفت طبیعی است به وجود می آید و با عدد رینولدز مشابه است.
چگونه عدد Grashof اهمیت فیزیکی آن را تعیین می کنید؟
اهمیت عدد Grashof این است که نشان دهنده نسبت بین نیروی شناوری ناشی از تغییر فضایی در تراکم سیال (ناشی از اختلاف دما) به نیروی مهار کننده به دلیل ویسکوزیته سیال است.
شماره Grashof برای لوله ها یک عدد بدون بعد در پویایی سیال و انتقال گرما است که تقریباً نسبت شناوری به نیروی چسبناک وارد شده بر یک سیال را تقریب می زند. غالباً در شرایطی که شامل همرفت طبیعی است بوجود می آید. فرمول شماره Grashof برای لوله ها به شرح زیر است:$Gr_D=(g·β(T_s-T_∞)D^3)/ν^2$کهGrD شماره Grashof برای لوله ها است
g شتاب گرانشی است
β ضریب انبساط حرارتی در (1 / K) است
Ts دمای سطح است
T∞ دمای عمده است
D قطر لوله است
ν ویسکوزیته حرکتی است
اهمیت عدد لوئیس چیست؟
عدد لوئیس به عنوان نسبت نفوذ حرارتی و نفوذ جرم تعریف می شود. این برای توصیف جریان سیال در جایی که انتقال گرما و جرم همزمان وجود دارد ، استفاده می شود. بنابراین عدد لوئیس اندازه گیری ضخامت لایه مرزی حرارتی و غلظت است.رابطه لوئیس برای سیستم آب هوا چیست؟
رابطه لوییس. از آنجا که ، برای سیستم آب و هوا با غلظت کم بخار آب (مانند اتمسفر) ، C p ≈ s و b = 1. مفهوم مقدار وحدت b این است که دمای اشباع آدیاباتیک و دمای لامپ مرطوب برای سیستم آب و هوا برابر هستند.چگونه شماره لوئیس را پیدا می کنید؟
عدد لوئیس با علامت 'Le' نشان داده می شود. در اینجا ، انتشار حرکت یک گونه شیمیایی A را از طریق مخلوط دوتایی A و B به دلیل وجود یک شیب غلظت توصیف می کند. اندازه گیری عدد لوئیس برابر با نفوذ حرارتی است که با ضریب انتشار تقسیم می شود.
عدد لوئیس (Le) یک عدد بدون بعد است که به عنوان نسبت نفوذ حرارتی به نفوذ جرم تعریف می شود. این برای توصیف جریان سیال در جایی که انتقال گرما و جرم همزمان وجود دارد ، استفاده می شود. عدد لوئیس ضخامت لایه مرزی حرارتی را نسبت به لایه مرزی غلظت قرار می دهد.عدد لوئیس به صورت ${\displaystyle \mathrm {Le} ={\frac {\alpha }{D}}={\frac {\lambda }{\rho D_{im}c_{p}}}}$عدد لوئیس را می توان بر اساس عدد پراندل و اشمیت نیز بیان کرد:${\displaystyle \mathrm {Le} ={\frac {\mathrm {Sc} }{\mathrm {Pr} }}}$
عدد Prandtl یک عدد بدون بعد است که تقریباً نسبت نفوذ حرکت را به نفوذ حرارتی تقریب می زند. عدد Prandtl اغلب در انتقال گرما و محاسبات همرفت آزاد و اجباری استفاده می شود. این به خواص مایع بستگی دارد.
شماره پراندل برای چه استفاده می شود؟
در مشکلات انتقال حرارت ، عدد Prandtl ضخامت نسبی مومنتوم و لایه های مرزی حرارتی را کنترل می کند. وقتی Pr کوچک است ، به این معنی است که گرما در مقایسه با سرعت (حرکت) به سرعت پخش می شود.عدد پراندل برای آب چیست؟
7.56
عدد پراندل فقط مشخصه مایعات است. برای هوا در دمای اتاق Pr 0.71 است و اکثر گازهای متداول مقادیر مشابه دارند. تعداد پراندل آب در دمای 17 درجه سانتیگراد 56/7 است.شماره پراندل برای چه استفاده می شود؟
در مشکلات انتقال حرارت ، عدد Prandtl ضخامت نسبی مومنتوم و لایه های مرزی حرارتی را کنترل می کند. وقتی Pr کوچک است ، به این معنی است که گرما در مقایسه با سرعت (حرکت) به سرعت پخش می شود.شماره نوسلت و شماره پراندل چیست؟
عدد نوسلت عبارت است از نسبت انتقال حرارت همرفت به انتقال حرارت انتقال خالص ، (K- هدایت حرارتی مایع) عدد رینولدز نسبت اینرسی به نیروهای چسبناک بر روی یک مایع است. عدد پراندل نسبت حرکت و حرارت استشماره پراندل موثر چیست؟
عدد Prandtl یک عدد بدون بعد است که تقریباً نسبت نفوذ حرکت را به نفوذ حرارتی تقریب می زند. پیوندهای حامی مالی عدد Prandtl یک عدد بدون بعد است که تقریباً نسبت نفوذ حرکت (گرانروی جنبشی) به نفوذ حرارتی را تقریب می بخشد - و می تواند به صورت زیر بیان شود. Pr = v / α (1) \sپس عدد Prandtl (Pr) یا گروه Prandtl یک عدد بدون بعد است که از نام فیزیکدان آلمانی لودویگ پراندل نامگذاری شده است ، که به عنوان نسبت نفوذ پذیری حرکت به نفوذ حرارتی تعریف شده است. شماره Prandtl به این صورت است:${\displaystyle \mathrm {Pr} ={\frac {\nu }{\alpha }}={\frac {\mbox{momentum diffusivity}}{\mbox{thermal diffusivity}}}={\frac {\mu /\rho }{k/(c_{p}\rho )}}={\frac {c_{p}\mu }{k}}}$
K در گرما چیست؟
هدایت حرارتی (که غالباً با k ، λ یا κ مشخص می شود) به توانایی ذاتی یک ماده در انتقال یا انتقال گرما اشاره دارد. این یکی از سه روش انتقال گرما است ، دو روش دیگر همرفت و تابش است. ... معادله سرعت در این حالت انتقال حرارت براساس قانون هدایت گرما از طریق فوریه است.
اهمیت عدد رینولدز چیست؟
عدد رینولد یک مقدار بدون بعد بسیار مهم در مکانیک سیالات است. این به عنوان نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای چسبناک برای پیش بینی شرایط جریان سیال تعریف می شود. به عنوان مثال ، می توان از آن برای توصیف رژیم های مختلف جریان در یک سیال مشابه ، مانند جریان آرام یا آشفته استفاده کرد.
از نظر فیزیکی ضخامت نسبی لایه هیدرودینامیکی و لایه مرزی انتقال جرم را با هم مرتبط می کند. آنالوگ انتقال حرارت عدد اشمیت عدد Prandtl (Pr) است. نسبت نفوذ حرارتی به نفوذ جرم عدد لوئیس است (Le)
عدد لوئیس چیست و چگونه با سایر عوامل ارتباط دارد؟
عدد لوئیس به عنوان نسبت نفوذ حرارتی و نفوذ جرم تعریف می شود. این برای توصیف جریان سیال در جایی که انتقال گرما و جرم همزمان وجود دارد ، استفاده می شود. بنابراین عدد لوئیس اندازه گیری ضخامت لایه مرزی حرارتی و غلظت است.
عدد اشمیت یک عدد بدون بعد است که عبارت است از نسبت پراکندگی مومنتوم به لایه جریانی سرعت انتشار (یا) سرعت به لایه مرزی غلظت. این در انتقال گرما مشابه عدد Prandtl است. این برای مشخص کردن جریان ها در هنگام حرکت همزمان و انتقال جرم استفاده می شود
عدد لوئیس همچنین یک عدد بدون بعد است که نسبت نفوذ حرارتی به نفوذ جرم (یا) تعداد اشمیت به عدد پراندل است. این برای توصیف جریاناتی که در آن انتقال گرما و جرم همزمان وجود دارد (توسط همرفت) استفاده می شود. اگر عدد لوئیس بیشتر از یک مورد باشد ، غلبه لایه مرزی غلظت را توضیح می دهد. اگر برابر با یک باشد ، هم انتقال جرم و هم گرما را ایجاد می کند و یا وجود لایه مرزی سرعت است که مانع انتقال گرما و جرم می شود.
تعداد اولر در مکانیک سیالات چقدر است؟
عدد اویلر یک مقدار بدون بعد است که برای تجزیه و تحلیل مشکلات دینامیک جریان سیال که اختلاف فشار بین دو نقطه مهم است استفاده می شود. عدد اولر را می توان اندازه گیری نسبت نیروهای فشار به نیروهای اینرسی تفسیر کرد.
عدد فرود اندازه گیری مشخصات جریان فله مانند امواج ، فرم بستر شن ، فعل و انفعالات جریان / عمق در سطح مقطع یا بین تخته سنگ ها است. مخرج نشان دهنده سرعت یک موج کوچک بر روی سطح آب نسبت به سرعت آب است که به آن درجه حرارت موج می گویند.عدد اویلر (Eu) یک عدد بدون بعد است که در محاسبات جریان سیال استفاده می شود. این رابطه بین افت فشار محلی ناشی از محدودیت و انرژی جنبشی در هر حجم جریان را بیان می کند و برای توصیف تلفات انرژی در جریان استفاده می شود ، جایی که یک جریان بدون اصطکاک کامل با تعداد اویلر 0. مطابقت دارد. از شماره اولر به عنوان Ruark Number با نماد Ru یاد می شود.${\displaystyle \mathrm {Eu} ={\dfrac {\mbox{pressure forces}}{\mbox{inertial forces}}}={\dfrac {\mbox{(pressure)(area)}}{\mbox{(mass)(acceleration)}}}={\frac {(p_{u}-p_{d})\,L^{2}}{(\rho L^{3})(v^{2}/L)}}={\frac {p_{u}-p_{d}}{\rho v^{2}}}}$عدد اویلر یک مقدار بدون بعد است که برای تجزیه و تحلیل مشکلات دینامیک جریان سیال که اختلاف فشار بین دو نقطه مهم است استفاده می شود. عدد اولر را می توان اندازه گیری نسبت نیروهای فشار به نیروهای اینرسی تفسیر کرد.
شماره اولر را می توان به صورت زیر بیان کرد
Eu = p / (ρ v^2) $$
فرمول عدد فرود چیست؟
این به طور کلی به صورت Fr = v / (gd) 1/2 بیان می شود ، که در آن d عمق جریان است ، g شتاب گرانشی است (برابر با وزن مخصوص آب تقسیم بر تراکم آن ، در مکانیک سیالات) ، v برابر است با وضوح یک موج سطح کوچک (یا گرانش) و Fr عدد فرود است.
در مکانیک پیوستار ، عدد فرود (Fr) یک عدد بدون بعد است که به عنوان نسبت اینرسی جریان به میدان خارجی تعریف می شود (دومی در بسیاری از کاربردها فقط به دلیل گرانش است). شماره فرود به نام ویلیام فرود نامگذاری شده است ، بر اساس نسبت سرعت به طول است که وی آن را تعریف کردعدد فرود عددی بدون بعد است که به عنوان نسبت اینرسی جریان به میدان خارجی تعریف می شود. مورد دوم در بسیاری از برنامه ها به دلیل گرانش است. $Fr=u_0/ \sqrt{g_0l_0}$
که در آن u0 یک سرعت جریان مشخص است ،
g0 به طور کلی یک زمینه مشخصه خارجی است ،
و l0 یک طول مشخصه است.
هنگامی که شماره فرود ، Fr = 1 اینرسی و میدان در تعادل است.
یعنی در جریان کانال باز این حداقل شرایط انرژی است.
عدد فرود نشان دهنده چیست؟شماره فرود به صورت زیر تعریف می شود:
$\mathrm{Fr} = \frac{v}{c}$
که در آن v یک سرعت مشخصه است ، و c یک انتشار مشخصه موج آب> سرعت است. بنابراین عدد فرود با عدد ماخ مشابه است. هرچه عدد Froude> بیشتر باشد ، مقاومت بیشتر می شود.
هنگام خواندن مقاله زیر در مورد امواج آب کم عمق ، من نمی توانم بفهمم که چگونه / چرا عدد فرود داده شده است
$\mathrm{F} = \frac{gt_0^2}{L}$
جایی که t0 مقیاس زمانی است و L مقیاس طولی در امتداد محورهای X و Z است. توجه داشته باشید که مقیاس دامنه سطح بالاتر از عمق متوسط ​​برخی دیگر از A است و L نیست.
لطفا توضیح دهید که نویسنده چگونه شماره فرود را تعریف کرده است. آیا همان چیزی است که در ویکی پدیا آورده شده است؟ اگر چنین است ، لطفاً یک استدلال گام به گام ارائه دهید تا نشان دهید که آنها در واقع یکسان هستند. در غیر این صورت ، لطفاً توضیح دهید که شماره فرود که در مقاله ذکر شده نشان دهنده چیست.
: من می خواهم یک سوال جزئی دیگر اضافه کنم ، زیرا این مربوط به مقاله فوق است. این اشاره می کند که کشش سطحی محاسبه می شود اما من نمی فهمم که چگونه ممکن است با توجه به اینکه اصطلاحی حاوی کشش سطحی γ وجود ندارد.از آنجا که L طول مشخصه سیال و t0 زمان مشخص است ، بنابراین سرعت مشخصه $c=L/t_0$ است. از آنجا که این اصطلاح در مخرج است ، پس
$\frac{1}{c} = \frac{t_0}{L}$
، بنابراین تصور می کنم که سرعت مشخصه سپس $v=gt_0$باشد (که به نظر می رسد با رابطه نیوتنی $v_f=v_i+gt$ سازگار باشد). بدین ترتیب،
$F=\frac{v}{c} = gt_0\cdot\frac{t_0}{L} = \frac{gt_0^2}{L}$
بنابراین بله ، به نظر می رسد که آنها یکسان هستند. با این حال ، من معمولاً عدد فرود را به صورت$F=v/\sqrt{gH}$ می بینم که H ارتفاع بالای کف اقیانوس است ، بنابراین موافقم که این شکل از آن عجیب است.
عدد وبر در مکانیک سیالات چیست؟
عدد وبر یک عدد مشخصه است که در مکانیک سیالات استفاده می شود. به عنوان یک مقدار بدون بعد ، نسبت بین تغییر شکل نیروهای اینرسی و تثبیت نیروهای منسجم برای مایعاتی را که از یک محیط مایع جریان دارند ، توصیف می کند.عدد وبر (ما) "می تواند به عنوان اندازه گیری اهمیت نسبی اینرسی مایع در مقایسه با کشش سطحی آن در نظر گرفته شود"
$\mathrm{We} = \frac{\rho v^2 l}{\sigma}$
بنابراین با فرض اینکه قطره ای از طریق هوا در حال حرکت است ، قطره جسم است و هوا سیال است. واضح است که l و v طول مشخصه و سرعت جسم (قطره) است ، اما از کدام تراکم ρ و کشش سطحی σ دو باید استفاده شود؟همانطور که از نامش پیداست ، کشش سطحی یک ویژگی در رابط بین دو مرحله است. به این ترتیب باید کشش سطحی رابط مایع-هوا را بگیرید (به عنوان مثال آب-هوا)از آنجا که این اهمیت نسبی اینرسی سیال برای کشش سطحی آن است ، بنابراین لازم است از تراکم سیالی که قطره در آن پراکنده شده است استفاده شود. بهترین راه برای فکر کردن در این مورد این است که کشش سطحی سعی دارد قطره را کروی نگه دارد ، در حالی که اینرسی در حال تلاش برای تغییر شکل قطره با کشیدن آن در قسمت جریان است
عدد Graetz در انتقال جرم در تعیین طول انتشار در مجاری جریان مفید است. از شماره Grashof در مکانیک سیالات و انتقال گرما استفاده می شود. این نسبت نیروی شناوری به نیروی چسبناک است. این ماده اغلب در مطالعات همرفت استفاده می شود.
عدد Graetz چگونه محاسبه می شود؟
فرمول عدد Graetz در تعیین جریان در حال رشد حرارتی در طول ورودی در مجاری مفید است با استفاده از graetz_number = انتقال حرارت توسط هدایت / انتقال گرما توسط همرفت محاسبه می شود. برای محاسبه شماره Graetz ، شما نیاز به انتقال حرارت توسط هدایت (hco) و انتقال گرما توسط همرفت (hcn) دارید.${\displaystyle \mathrm {Gz} ={D_{H} \over L}\mathrm {Re} \,\mathrm {Pr} }\mathrm{Gz} = {D_H \over L} \mathrm{Re}\, \mathrm{Pr}$عدد Graetz متقابل عدد فوریه با زمان جایگزین شده با x / U است و بسیاری از معادلات هدایت حرارتی گذرا در جریان لوله های لایه ای مشابه معادلات انتقال حرارت گذرا در استوانه ها است.
منظور از HVAC چیست؟
اول و مهمترین ، HVAC مخفف گرمایش ، تهویه و تهویه هوا است. این سیستم گرمایش و سرمایش ساختمانهای مسکونی و تجاری را فراهم می کند. سیستم های HVAC را می توانید در هر مکانی از خانه های تک خانوادگی گرفته تا زیردریایی ها که در آنها وسیله ای برای آسایش محیط هستند فراهم کنیداصل HVAC چیست؟
سیستم HVAC بر روی اصول ترمودینامیک ، مکانیک سیالات و انتقال گرما کار می کند. همه این زمینه ها در اجزای مختلف HVAC وارد عمل می شوند. کیفیت هوای داخلی IAQ کیفیت هوای داخل ساختمان یا سازه ها است که بیشتر مربوط به سلامت و نگهداری ایمن ساکنان آن یا اقلام / کالاهای قرار داده شده است.
i hope i helped roham hesami smile260 smile072
تصویر

ارسال پست