صفحه 1 از 1

Re: فیزیک هالیدی

ارسال شده: یک‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۰۹:۰۰
توسط rohamjpl
شما 1000 وات و 200 ولت دارین جریان میشه 5 و و مقاومت میشه 40 انرژِی هم خوب زمان دارین در توان ضرب کنید .کجاش سخت هست
بعدی خوب شما ابتدا ظرفیت پیدا کن $C=\kappa\epsilon_{0}\frac{A}{d}\\$ بار هم $\(C=\frac{Q}{V}\\\).$ برات بدست میاد.انرژی خازن هم $E_{cap}=\frac{QV}{2}=\frac{CV^{2}}{2}=\frac{Q^{2}}{2C}$ اما شما ابتدا دی الکتریک هوا دارید .مرحله بعد تعویض دی الکتریک پس ظرفیت جدید $C

=kC$و$q

=V×C

=$ولتاژ نهایی هم $V

=q/C
$,و ${\displaystyle V=\int _{0}^{d}E(z)\,\mathrm {d} z=Ed={\sigma \over \varepsilon }d={Qd \over \varepsilon A}}$و به رابطه زیر هم کمک بگیر $u=\frac{U}{Ad}=\frac{\frac 1 2 \left(\frac{K\epsilon_0A}{d}\right)V^2}{Ad}=\frac 1 2 K\epsilon_0\left(\frac V d\right)^2=\frac 1 2 K\epsilon_0E^2$ چگالی میدان در هردو مورد ثابت هست.

Re: فیزیک هالیدی

ارسال شده: یک‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۰۹:۲۵
توسط Masoumeh_J
rohamjpl نوشته شده:
یک‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۰۹:۰۰
شما 1000 وات و 200 ولت دارین جریان میشه 5 و و مقاومت میشه 40 انرژِی هم خوب زمان دارین در توان ضرب کنید .کجاش سخت هست
بعدی خوب شما ابتدا ظرفیت پیدا کن $C=\kappa\epsilon_{0}\frac{A}{d}\\$ بار هم $\(C=\frac{Q}{V}\\\).$ برات بدست میاد.انرژی خازن هم $E_{cap}=\frac{QV}{2}=\frac{CV^{2}}{2}=\frac{Q^{2}}{2C}$ اما شما ابتدا دی الکتریک هوا دارید .مرحله بعد تعویض دی الکتریک پس ظرفیت جدید $C

=kC$و$q

=V×C

=$ولتاژ نهایی هم $V

=q/C
$,و ${\displaystyle V=\int _{0}^{d}E(z)\,\mathrm {d} z=Ed={\sigma \over \varepsilon }d={Qd \over \varepsilon A}}$و به رابطه زیر هم کمک بگیر $u=\frac{U}{Ad}=\frac{\frac 1 2 \left(\frac{K\epsilon_0A}{d}\right)V^2}{Ad}=\frac 1 2 K\epsilon_0\left(\frac V d\right)^2=\frac 1 2 K\epsilon_0E^2$ چگالی میدان در هردو مورد ثابت هست.
smile205 سپاس از پاسخ شما. ولی من سوال ها رو حل کردم و به پاسخ هم رسیدم. بیش تر به دنبال توضیحی فیزیکی میگردم که سوال رو بیش تر برای من شرح بده این که از چه قوانینی استفاده شده و ... تا بتونم بهتر منظور سوال رو برای بقیه بیان کنم مخصوصا برای سوال دومم