پروژه فیلادلفیا

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 1379

پروژه فیلادلفیا

پست توسط Archimedes »

Philadelphia ﭘﺮوژﻩ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ”ﯾﺎ ”ﭘﺮوژﻩ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن Experiment ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﻔﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ۳۴۹۱ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن ﺗﻮﻧﻞ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﻮد. اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﺮز وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و اﮔﺮﭼﻪ اﺛﺮات آن ﻫﻨﻮز در ﻧﻘﺎط اﻃﺮاف ﺑﻨﺪر ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ .ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز اﺳﺮار آﻣﯿﺰی ﯾﺎ ﭘﺮوژﻩ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ” ﭘﺮوژﻩ ﻣﻮﻧﺘﺎک” در ﺳﺎل ۳۸۹۱ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد و ﺣﺘﯽ ﭘﺎی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﻋﺼﺮ آﯾﻨﺪﻩ و ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ .ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن را ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪ

ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ و در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﮐﺮدن ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ زد. اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ رادارﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ردﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻞ ﺟﺮم وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ وارد ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮی از زﻣﺎن-ﻓﻀﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺮم آن ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻤﺒﺎران ﺷﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن ﻗﺮن از ﺟﻤﻠﻪ “ﻧﯿﮑﻼس ﺗﺴﻼ” و “ ﺟﺎن ون ﻧﯿﻮﻣﻦ” اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ در ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ۰۵ ﻫﮑﺘﺎر در ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺪر .ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد

…ﻧﯿﮑﻼس ﺗﺴﻼ در ﻣﯿﺎن اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از راز او و ﻣﺮگ ﺟﻌﻠﯽ اش ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮏ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ او در ﺳﺎل ۷۵۹۱ ﻣﺮدﻩ اﺳﺖ ﺟﺴﺪش ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﻧﺸﺪ و ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ او را در ﺳﺎل ۱۰۰۲ ﻧﯿﺰ زﻧﺪﻩ دﯾﺪﻩ اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن

.اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ

ﺟﺎن ﻓﻮون ﻧﯿﻮﻣﻦ – ﻫﻤﮑﺎر ﺗﺴﻼ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮژﻩ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ و ﻣﻮﻧﺘﺎک ﺑﻮد. ﺑﯿﺶ از ۰۰۴ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﻬﻮدی – آﻟﻤﺎﻧﯽ روی اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﯿﺸﺘﻦ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن .آﻧﻬﺎ ﺑﻮد

در آزﻣﺎﯾﺸﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻗﺎدر ﺑﻮد وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ را ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ – ﺑﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ وارد ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را .ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ

اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم آﻏﺎز ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻗﺒﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از ﯾﻬﻮدﯾﺎن آﻟﻤﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺨﺎرج اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ ﻋﻈﯿﻢ را ﻣﯽ !ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ

ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪای ﺣﯿﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ را در داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت داﺧﻞ ﻗﻔﺴﻬﺎی ﻓﻠﺰی و در ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻌﺪای از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ آﺛﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ روی ﺑﺪﻧﺸﺎن دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﭘﺮوژﻩ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ USS اﯾﻦ ﺣﺎل در ۲۱ آﮔﻮﺳﺖ ۳۴۹۱ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﻪ اش ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ Eldridge .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

ﻣﻠﻮاﻧﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎ زدﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮدان داﺧﻠﺶ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ .ﮐﻪ دوﺑﺎرﻩ در ﺑﻨﺪر ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪان ﻣﺎﺟﺮا ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺎﻟﻪ ﺳﺒﺰ ﻓﺴﻔﺮی ﺗﻤﺎم ﮐﺸﺘﯽ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد

ﺧﺪﻣﻪ ﮐﺸﺘﯽ در آﺗﺶ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪادی دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ..ﺗﻌﺪادی دﭼﺎر.. ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ…ﺗﻌﺪادی در ﺑﺪﻧﻪ و دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ ذوب ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﺪﻩ .ﺟﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ. ﺑﻘﯿﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﺣﺎﺿﺮان ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ. ) ﯾﺎ ﺑﺨﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ .(دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ

ﺳﻮال اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد؟ دو ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺸﺘﯽ در ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ زﻣﺎﻧﯽ ۰۴ ﺳﺎﻟﻪ وارد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد. ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل ۳۴۹۱ ﺑﻪ ﺳﺎل ۳۸۹۱ و دﻗﯿﻘﺎ در زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ” ﭘﺮوژﻩ ﻣﻮﻧﺘﺎک” وارد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد. ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ ؟ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻀﺎﯾﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی آﯾﻨﺪﻩ را ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ .ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻗﻀﯿﻪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ۰۴ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ زدﻧﺪ. ﻧﺎم ” اﯾﻦ ﭘﺮوژﻩ در ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮوژﻩ ﻣﻮﻧﺘﺎک” اﺳﺖ. ﮐﺸﺘﯽ ای ﮐﻪ در ﺳﺎل ۳۴۹۱ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد در ﺗﻮﻧﻞ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل ۳۸۹۱ و در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژﻩ ﻣﻮﻧﺘﺎک ﺟﻬﺶ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ از ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی “داﻧﮑﻦ” و ” ﺑﯿﻠﮏ” از ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ و در ﺳﺎل ۳۸۹۱ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ۳۴۹۱ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ .ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ

اﯾﻦ دو ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ ﻋﻀﻮ ﺧﺪﻣﻪ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ دو ﻣﺤﻘﻖ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ”ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان و از دوﺳﺘﺎن “ﺟﺎن ﻓﻮن ﻧﯿﻮﻣﻦ و “ﻧﯿﮑﻼس ﺗﺴﻼ” ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺣﻀﻮر Eldridge آن روز در ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ۰۴ ﺳﺎل در آﯾﻨﺪﻩ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﺎن ﻓﻮن ﻧﯿﻮﻣﻦ” دو ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺠﺎت را از ” ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ از آب آﻣﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ. آﻟﺒﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ” وﻗﺘﯽ ﻣﺎ را از آب ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺶ ﻓﻮن ﻧﯿﻮﻣﻦ ﺑﺮدﻧﺪ او ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ”. ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ۰۴ ﺳﺎﻟﻪ در زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ” ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﮑﻦ” و ” ﺑﯿﻠﮏ” ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻫﻢ ﻫﻤﺮاﻩ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎﻧﯽ او اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎل ۳۸۹۱ او در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻇﺮف ﭼﻨﺪ .روز ﻣﺮد

داﻧﮑﻦ” و ” ﺑﯿﻠﮏ ” ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻧﯿﻮﯾﻮرک“ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم اﻧﺠﺎم دادﻩ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﺒﻮدﻩ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ” داﻧﮑﻦ” ﺑﺎ دادن ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺪارک ﺑﺴﯿﺎری ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺸﻮدﻩ ﺷﺪن .ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺖ

ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ و آﻧﺘﻬﺎ ﻫﻢ روی زﻣﯿﻦ و ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻠﻬﺎ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ در “ﻣﻮﻧﺘﺎک” ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ۳۴۹۱ اﻧﺪ. ” ﺑﯿﻠﮏ ” ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺘﺮوک و ﺗﻮﻧﻠﻬﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺮﯾﺦ را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻣﺮﯾﺦ ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک ﺷﺪﻩ و ﺳﮑﻨﻪ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻫﻮای آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﺲ و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻓﺮﺿﯽ ﺗﻮﻧﻞ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. از داﺧﻞ دﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ .ﮐﺮد

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﮑﻦ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ۰۲ ﻧﻔﺮﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ او ﺑﻪ آﯾﻨﺪﻩ و ﺳﺎل ۵۳۵۶ ﻣﯿﻼدی ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ .ﺷﺪﻧﺪ. آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻨﻪ ای دﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮدﻩ آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻏﻮل آﺳﺎ از ﯾﮏ اﺳﺐ ﻃﻼﯾﯽ در وﺳﻂ آن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮا ﺷﺪﻩ و ﻫﺮ ﺑﺎر آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎن وارد ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ .ﺟﺎی دﯾﮕﺮی در ﺳﺎل ۵۳۵۶ وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺸﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻮﻧﺘﺎک ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻧﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﯾﻮﻓﻮ ﻫﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ .ﺧﻮدش ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎل ۳۴۹۱ اﻧﺘﻘﺎل داد ۳۴۹۱ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل ”ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﻮﻓﻮ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﺰارش ” داﻧﮑﻦ ﭼﻨﺪ ﯾﻮﻓﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۳۸۹۱ ﺑﻮدﻧﺪ از آﯾﻨﺪﻩ آﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺳﺮی در ﻣﻮرد ” اورﯾﻮن” و ” ﮔﺮی ﻫﺎ” و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در دادن اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﻮﻧﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪر ﻣﻮﻧﺘﺎک ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﺳﺒﺐ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ و ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻫﻢ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ. از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺴﺪ ﻫﯿﻮﻻ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺴﺎﻧﻪ ای در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮﻧﺘﺎک. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺪر رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﻠﯽ در ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﺸﻮدﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻ از آن زﻣﺎن .ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﺮﺗﺎپ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

اون ﻣﻮﺟﻮدي ﻛﻪ دﯾﺪﯾﺪ اﮔﺮ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﯿﺪ ﺑﺪاي ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ آﺷﻨﺎﺳﺖ.اون ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺮ .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻫﺴﺖ

ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻩ.و آن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻲ در روي اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻋﺠﯿﺐ و ﻗﺮﯾﺐ اﻧﺪ.اﮔﺮ ﮐﻤﻲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺳﺮ ﺳﺘﻮن ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ دارد.ﭘﺲ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ در آن زﻣﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺎرس اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﯿﮑﺮدﻩ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮور زﻣﺎن ﻧﺴﻞ وي ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻩ.از دﻧﺪان ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺠﯿﺐ و ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﻲ از ﺳﻠﻄﺎن ﻫﺎي ﺑﺰرگ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻧﺪازﻩ ي او ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از .ﻧﻬﻨﮓ و ﯾﺎ ﮐﻮﺳﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل 99% در آب ﻫﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﯿﮑﺮدﻩ و ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﯿﻮاﻧﻲ درﻧﺪﻩ و ﻗﻮي ﺑﻮدﻩ.زﯾﺮا ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن در ﺳﻨﮓ ﺗﺮاﺷﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت را ﮐﺸﯿﺪﻩ اﻧﺪ ﻣﺜﻞ:ﺷﯿﺮ،ﺣﯿﻮان ﺧﯿﺎﻟﻲ اي ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﻮي اي ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ،
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

نمایه کاربر
TopNotch

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۰/۶/۲۲ - ۱۵:۱۴


پست: 693

سپاس: 450

Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط TopNotch »

به گمانم جستار تکراری است

----------
منبع/؟
آخرین ویرایش توسط TopNotch پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۵/۱۷ - ۱۸:۳۰, ویرایش شده کلا 1 بار
it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.

نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 1379

Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط Archimedes »

تکراریست ولی بقدری زیباست که نیازمند تکرار
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

نمایه کاربر
TopNotch

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۰/۶/۲۲ - ۱۵:۱۴


پست: 693

سپاس: 450

Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط TopNotch »

هر سخنی را نباید باور کرد
درسته که تسلا یکم عیجب غریب بوده و بحث های چالش برانگیزی تو بیوگرافیش هست
ولی خب این یه دلیل قاطع نیست !
it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.

نمایه کاربر
m.s.f

نام: میثم

محل اقامت: اسپهان

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۱/۷/۳۰ - ۱۹:۳۳


پست: 244

سپاس: 130

جنسیت:

تماس:

Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط m.s.f »

korosh_vfd نوشته شده:هر سخنی را نباید باور کرد
درسته که تسلا یکم عیجب غریب بوده و بحث های چالش برانگیزی تو بیوگرافیش هست
ولی خب این یه دلیل قاطع نیست !
گفته میشود تسلا نسبیت رو قبول نداشته
برای گسترش نظریه ها نباید به اصول نظریه ها مطمئن بود.

نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 1379

Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط Archimedes »

ولی چند وقت پیش یه مستند در مورد زندگی تسلا تماشا کردم که بسیار جالب بود تو اون مستند هم از این پروژه اسم بردن و یه چیزای دیگه که تسلا می گفته که موجودات فضایی باهاش ارتباط برقرار کردنو و در مورد ساخت اسلحه ای که اشعه مرگ رو شلیک میکنه و انتقال برق بصورت بیسیم و .....
به هر حال یه پیشرفتایی هم داشته کلا دانشمند عجیبی بوده که من خیلی ازش خوشم میاد.
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

نمایه کاربر
آسمان سرخ

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۳/۳۰ - ۱۷:۲۸


پست: 143

سپاس: 147

Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط آسمان سرخ »

هیچگاه سخن رسانه ها را باور نکنید.
چون طبق رسانه های خارجی، همه مردم ایران چاغهای کچلی هستند که مشکل ج...ی دارند و میخواهند یک هفته ای ویزای کانادا بگیرند!!!
و طبق رسانه های داخلی، وضع بقیه دنیا از ما بدتر است!!!

نمایه کاربر
m.s.f

نام: میثم

محل اقامت: اسپهان

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۹۱/۷/۳۰ - ۱۹:۳۳


پست: 244

سپاس: 130

جنسیت:

تماس:

Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط m.s.f »

آسمان سرخ نوشته شده:هیچگاه سخن رسانه ها را باور نکنید.
چون طبق رسانه های خارجی، همه مردم ایران چاغهای کچلی هستند که مشکل ج...ی دارند و میخواهند یک هفته ای ویزای کانادا بگیرند!!!
و طبق رسانه های داخلی، وضع بقیه دنیا از ما بدتر است!!!
smile015 smile015 smile015 smile015 smile015 smile042 smile042 smile042
برای گسترش نظریه ها نباید به اصول نظریه ها مطمئن بود.

epo

عضویت : جمعه ۱۳۹۲/۵/۱۸ - ۱۰:۱۲


پست: 1

سپاس: 1

Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط epo »

خواهشا یکم راج چیزی که مینویسید فکر کنید
چیزی که نوشتید عین یه داستان تخیلی خیلی خیلی بامزه و هیجان انگیزه که نویسنده بنا به سلیقه خودش تغییرش داده و به خورد خواننده داده
البته کسی نمیاد منکر پروژه فیلادلفیا یا پروژه مونتاک بشه ولی با این چیزایی که نوشتن اصن با علم قابل توجیه نیست
نیکولا تسلا نابغه عصر خودش بوده و انواع و اقسام کارای عجیب غریبو تونسته انجام بده و در نوع خودش یه ادم بینظیر بوده ولی شخصیت تسلا دلیلی واسه ارتباط با فضایی ها نیست smile039
واقعا عجیبه که کسی تو هوپا داره از ارتباط با موجودات فضایی و یوفو ها حرف میزنه البته منظورم این نیس که وجود ندارن ولی ارتباطشون تو عصر حاضر یا دوره های قبل با ما مسخرس حداقل با توجیه علم کاری به فراتر از علم ندارم

نمایه کاربر
نوآور

محل اقامت: اصفهان

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۱/۸/۱۶ - ۱۹:۱۵


پست: 948

سپاس: 1557

جنسیت:

Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط نوآور »

این متن بیشتر به شبه علم و گاهی تخیل تنه می زند. آن هم دقیقا بین فیزیکدانان!
ایران تبدیل شده به واحه ای دانشگاهی در میان یک برهوت صنعتی

نمایه کاربر
asbe pir

نام: kind man

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۹۲/۳/۱۶ - ۰۰:۰۸


پست: 85

سپاس: 54

جنسیت:

Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط asbe pir »

منبع؟؟؟ و البته معتبر...
try not to become a man of success,but rather try to become a man of value
facebook.com/iranscienceclub

نمایه کاربر
gorge pir

عضویت : شنبه ۱۳۹۲/۵/۱۹ - ۰۲:۱۹


پست: 1Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط gorge pir »

بنظر من اگر(اگر) اين جريان حقيقت داشته باشه بهش يه سري شاخ و برگ و چيزاي تخيلي مثل نظارت كشتي هاي فضايي و اينكه فرازمينيان اين امكان رو به زميني ها دادن و امثال اين بهش اضافه كردن تا كسي اين قضيه رو باور نكنه و به سمتش نره . البته بازم ميگم،اگه حقيقت داشته باشه
زندگي كلاف سر در گميست، به هيچ كجا راه نمي يابد، اما نبايد ايستاد،با اينكه مي دانيم نخواهيم رسيد، باز هم نبايد ايستاد،بايستي در راه بود،مرديم هم كه مرديم به درك!

نمایه کاربر
tiathema

عضویت : چهارشنبه ۱۳۹۱/۸/۲۴ - ۰۱:۵۳


پست: 35

سپاس: 52

جنسیت:

Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط tiathema »

شبه‌علم

نمایه کاربر
tiathema

عضویت : چهارشنبه ۱۳۹۱/۸/۲۴ - ۰۱:۵۳


پست: 35

سپاس: 52

جنسیت:

Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط tiathema »

دکتر بیشاپ، گمان کنم به سایت ufolove.org علاقه‌مند باشی؟

نمایه کاربر
Archimedes

عضویت : دوشنبه ۱۳۹۲/۵/۱۴ - ۱۰:۴۵


پست: 1233

سپاس: 1379

Re: پروژه فیلادلفیا

پست توسط Archimedes »

میشه کمی از خصوصیات سایت بگید در مورد چیه
آخرین ویرایش توسط Archimedes شنبه ۱۳۹۲/۵/۱۹ - ۱۸:۳۵, ویرایش شده کلا 2 بار
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

ارسال پست