چرا فركانس نور در هر محيطي ثابت مي ماند؟

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2385

سپاس: 3831

جنسیت:

تماس:

Re: چرا فركانس نور در هر محيطي ثابت مي ماند؟

پست توسط rohamavation »

نظریه کوانتوم به ما می گوید که نور و ماده هر دو از ذرات ریزی تشکیل شده اند که دارای ویژگی های موجی هستند. نور از ذراتی به نام فوتون و ماده از ذراتی به نام الکترون ، پروتون ، نوترون تشکیل شده است. فقط وقتی جرم ذره به اندازه کافی کوچک می شود که خصوصیات موج مانند آن نشان داده می شود.
رابطه بین انرژی و فرکانس فوتون با E = hf تعریف می شود ، جایی که h ثابت Planck و f فرکانس است. با افزایش انرژی فوتون ، فرکانس آن نیز افزایش می یابد. بنابراین باید بین افزایش انرژی و افزایش فرکانس توضیح منطقی وجود داشته باشد. هیچ توضیحی در مورد آن در مکانیک کوانتوم وجود ندارد. زیرا در مکانیک کوانتوم ، فوتون یک ذره نقطه مانند بدون ساختار است. برای پاسخ به این سوال باید ساختار فوتون را درک و توصیف کنیم. با تغییر گرانش آبی ، انرژی فوتون و در نتیجه فرکانس آن افزایش می یابد.
برای مطالعه و درک ساختار فوتون باید رابطه بین فرکانس و انرژی فوتون را توصیف کنیم. تغییر فرکانس فوتون در میدان گرانشی توسط آزمایش پوند-ربکا نشان داده شده است. با توجه به قانون صرفه جویی در انرژی ، وقتی فوتون مسافتی برابر y به زمین می افتد:یک فوتون با کمترین انرژی ممکن نیز میدانهای الکتریکی و مغناطیسی را حمل می کند. بنابراین ، ویژگی های جاذبه های وارد شده به ساختار فوتون باید به گونه ای رفتار کنند که همراه با توضیح انرژی فوتون ، افزایش شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی را توصیف کنند. به عبارت دیگر ، برخی از این جاذبه ها باعث افزایش میدان الکتریکی فوتون و برخی دیگر از جاذبه ها باعث افزایش شدت میدان های مغناطیسی می شوند. همچنین ، نه تنها یک فوتون در پایین ترین سطح انرژی خود توسط برخی از گراویتون ها تشکیل می شود ، بلکه اعضای تشکیل شده آن نیز دارای ویژگی های الکتریکی و مغناطیسی هستند که در نظریه CPH به آن بار رنگ و مغناطیسی می گویند. مرحله بعدی تعیین بارهای رنگی و رنگهای مغناطیسی است که در آنها با توجه به حداقل تغییر در انرژی فوتون در یک میدان گرانشی هنگام حرکت به سمت تغییر گرانش آبی بدست می آید.
با تولید میدانهای الکتریکی مثبت و منفی ، دو میدان مغناطیسی در اطراف میدانهای الکتریکی تولید می شوند. بنابراین ، از دو گروه رنگهای مغناطیسی ساخته خواهد شد. بنابراین ماتریس CPH به شرح زیر تعریف می شود:
ماتریس CPH کمترین انرژی فوتون را نشان می دهد.
انرژی زیر کوانتومی (SQE)
ما از ماتریس CPH برای تعریف انرژیهای زیر کوانتومی مثبت و منفی به شرح زیر استفاده می کنیم: ستون اول ماتریس CPH ، انرژی زیر کوانتومی مثبت و ستون دوم ماتریس CPH ، انرژی زیر کوانتومی منفی تعریف می شود ، بنابراین ؛
میزان سرعت و انرژی انرژی های مثبت و منفی زیر کوانتومی برابر است و تفاوت بین آنها فقط در نشانه بارهای رنگی آنها و جهت جریان مغناطیسی رنگ است.
فوتون های مجازی
دو نوع فوتون مجازی وجود دارد ، فوتون های مجازی مثبت و منفی که به شرح زیر تعریف می شوند:
یک فوتون واقعی از یک فوتون مجازی مثبت و یک فوتون مجازی منفی تشکیل شده است:
در آنجا n و k اعداد طبیعی هستند. تا کنون ، تولید انرژی الکترومغناطیسی (فوتون) با استفاده از جاذبه آبی تغییر مکان داده شده است ، در پدیده های معکوس فوتون ها به فوتون های مجازی منفی و مثبت تجزیه می شوند. در انتقال سرخ ، فوتون های مجازی به انرژی های مثبت و منفی زیر کوانتومی (SQE) و انرژی های زیر کوانتومی (SQE) به میزان بارهای رنگی و رنگ های مغناطیسی نیز تجزیه می شوند. بارهای رنگی و رنگ های مغناطیسی دور از یکدیگر ، تأثیر خود را بر روی یکدیگر از دست می دهند و به جاذبه زمین تبدیل می شوند. بعلاوه ، بین تعداد SQE در ساختار فوتون و انرژی (همچنین فرکانس) فوتون رابطه وجود دارد.
بنابراین ، فوتون ها ترکیبی از فوتون های مجازی مثبت و منفی هستند. فوتون دو قطبی الکتریکی بسیار ضعیفی است که با تجربه سازگار است و این مقالات ادعا می شوند. علاوه بر این ، این ویژگی فوتون (دو قطبی الکتریکی بسیار ضعیف) می تواند انرژی جذب و انتشار توسط ذرات باردار را توصیف کند.
با افزایش انرژی فوتون ، فرکانس آن نیز افزایش می یابد. بنابراین باید بین افزایش انرژی و افزایش فرکانس توضیح منطقی وجود داشته باشد. بنابراین ، بر اساس تعریف و رابطه SQE (7) می توانیم رابطه مستقیمی بین انرژی و فرکانس فوتون و تعامل بین SQE در ساختار فوتون برقرار کنیم ، یعنی با افزایش تعداد SQE در فوتون ها ، تعامل بین SQE در فوتون افزایش می یابد و فرکانس ناشی از تعامل بین SQE نیز افزایش می یابد.
توجه: رابطه مستقیم بین انرژی و فرکانس فوتون لزوماً معادله ای را نشان نمی دهد ، بلکه صرفاً نمایانگر این واقعیت فیزیکی است که فرکانس با تعداد و برهم کنش SQE ها در فوتون رابطه مستقیم دارد.
همانطور که بیان می کند ، گرانش می تواند فرکانس نور را با تغییر حرکت آن تغییر دهد. سوال من مربوط به پدیده های دیگری است که می تواند فرکانس نور را تغییر دهد ، و همانطور که در مورد پاسخ در آنجا توضیح داده شد ، دو مورد وجود دارد:
فوتون دست نخورده باقی می ماند - این بدان معنی است که فقط فرکانس آن تغییر می کند.
فرایندی که یک فوتون را مصرف می کند و دیگری را با فرکانس دیگر تولید می کند.وقتی یک فوتون با یک محیط ارتباط برقرار می کند ، باعث قطبش موضعی می شود - یعنی الکترون ها توسط میدان E / M فوتون جابجا می شوند. این تعامل منجر به کاهش سرعت موج می شود - و همانطور که اشاره کردید ، کوتاه شدن طول موج منجر می شود. با این حال ، در این مرحله انرژی موج تا حدی در محیط است - الکترونهای جابجا شده. "موجی" که می بینید هم موج الکترومغناطیسی (فوتون) است و هم "موج مکزیکی" الکترونها در طول مسیر که با فوتون هنگام عبور حرکت می کنند. در چنین شرایطی نمی توانید به سادگی معادلاتی را که مربوط به فوتون ها هستند پرتاب کنید و انتظار داشته باشید که نتیجه صحیح باشد
بیایید یک موج نوری را که در جهت x حرکت می کند به عنوان$Ae^{i\phi} $ نشان دهیم
جایی که فاز موج است
$(\text roham) \ \phi = kx - \omega t = 2\pi\left(\frac {x}{\lambda} - \nu t\right). $.
یک جبهه موج (سطحی که فاز روی آن ثابت است) را در نظر بگیرید ، و بیایید با Δx فاصله تا جبهه موج بعدی را با همان فاز و با Δt زمان لازم برای عبور نور از این فاصله را نشان دهیم.
$(\text {roham}) \ 0 = \frac {\Delta x}{\lambda} - \nu \Delta t. $
در خلا Δx = cΔt ، و ما همچنین می توانیم با Δt ساده کنیم
$(\text {roham}) \ 0 = \frac {\Delta x}{\lambda} - \nu \Delta t. $
با این حال ، در یک محیط با ضریب شکست n به ما گفته می شود که سرعت n برابر کوچکتر است. بنابراین ، از آنجا که فرکانس تغییر نمی کند
$(\text {roham}) \ \frac {c}{\lambda} = \nu. $،یا،
$(\text {roham}) \ \frac {c}{n} \frac {n}{\lambda} = \nu, $،بنابراین λ کوتاه می شود ،
$ (\text {roham}) \ \lambda ' = \frac {\lambda}{n}.$
هرگاه فوتون ها رسانه را تغییر دهند ، تحرکی ایجاد می شود. این تغییر حرکت به موتور مقداری حرکت می بخشد. و اگر در نتیجه محیط حرکت کند ، فوتون روی محیط کار می کند. اگر محیط از سرعت کمی برخوردار باشد ، در این فریم مرجع ، انرژی منتقل شده به محیط بسیار کم است. بنابراین تغییر فرکانس نیز بسیار ناچیز است. در واقع ، معمولا فوق العاده کوچک است.
در یک تقریب خوب ، فرکانس ثابت است. به همین دلیل است که استفاده از تکانه فوتون به عنوان محوری غیر قابل باور است. تنها هنگامی که جسم (محیط) در حال حرکت است کسری از سرعت نور است ، مقدار قابل توجهی انرژی به محیط انتقال می یابد. در این صورت می گوییم فوتون منعکس شده از نظر فرکانس داپلر به سمت پایین منتقل می شود و انرژی از دست رفته محیط را تسریع می کند.
بنابراین ، دوباره ، در یک قاب مرجع که محیط در آن سرعت صفر است ، فرکانس نور تقریباً ثابت می ماند.
به این شکل فکر کنید: در مرز / رابط محیط ، تعداد امواج ارسال شده تقریباً بلافاصله تعداد امواجی است که در طرف دیگر دریافت می کنید. فرکانس تغییر نمی کند زیرا به سفر امواج در رابط بستگی دارد.
اما سرعت و طول موج تغییر می کند زیرا مواد موجود در سمت دیگر ممکن است متفاوت باشد ، بنابراین اکنون ممکن است اندازه موج بلندتر یا کوتاهتر باشد و بنابراین تعداد امواج در واحد زمان تغییر می کند.
تصویروقتی به نور فکر می کنیم ، می توانیم آن را به عنوان یک موج الکترومغناطیسی یا به عنوان شار ذرات - فوتون ها توصیف کنیم. توصیف اخیر اساسی تر است: اگر می توانستید منبع نوری با دکمه شدت حساسیت کافی داشته باشید ، پس از روشن کردن آن (حداقل شدت) ، فوتون ها را یکی یکی می فرستید.
انرژی یک کوانتوم نور (یک فوتون) را می توان E = hf نوشت ، جایی که h یک ثابت جهانی (پلانک) است ، E انرژی است و f فرکانس است. ما نمی توانیم فوتون را به قطعات تقسیم کنیم ، بنابراین انرژی آن باید ثابت بماند و فرکانس به همان شکل پیش برود. دستگاه هایی که به نظر می رسد فوتون ها را تقسیم می کنند (یا فرکانس فوتون ها را تغییر می دهند) در واقع ابتدا فوتون های ورودی راجذب و از بین می برند و سپس فوتون های دیگر را با فرکانس دیگری منتشر می کنند. فرکانس رانفوتونها را تقسیم کنید (یا فرکانس فوتونها را تغییر دهید) در واقع ابتدا فوتونهای ورودی را بلعیده و از بین می برد و سپس فوتونهای دیگر را با فرکانس دیگری ساطع می کند. فرکانس نور هرگز تغییر نمی کند ، به شرطی که مطمئن باشید فوتون ها همان فوتون های ابتدای کار هستند.
از طرف دیگر ، طول موج L از طریق سرعت خود با انرژی گره خورده است ، E = hf = hv / L. اتمهای مواد ، حتی گازهایی مانند هوا ، مانع جریان فوتون ها می شوند - فوتون ها از اتم ها به بیرون پرتاب می شوند (برخورد الاستیک) یا توسط اتم هاجذب و دوباره ساطع می شوند (برخورد غیر الاستیک). همانطور که در بالا نوشتم ، یک فوتون جذب و دوباره ساطع می شود یک فوتون متفاوت است. بنابراین ، بخشی از جریان اصلی نور نیست. قوانین اسنل تنها در مورد بخشی از نور (فوتون ها) صحبت می کند که فقط برخورد الاستیک در یک ماده را تجربه کرده است.
بنابراین ، نور در عبور از یک ماده به ماده دیگر ، متناسب با تغییر سرعت ، طول موج را تغییر می دهد ، به طوری که نسبت v / L = f ثابت می ماند.
تصویر

Mahyar-Ramazanzade

عضویت : دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۵:۱۶


پست: 1جنسیت:

تغییرات طول موج نور در زمان چگونه است ؟

پست توسط Mahyar-Ramazanzade »

با سلام
اگر فوتونی از یک جرم دوردست همانند کهکشانی که در فاصله 10 میلیارد سال نوری از ما قرار دارد، به ما برسد
چه تغییراتی در فرکانس رسیده به ما نسبت به زمان سفر آن که ده میلیارد سال طول کشیده است ، می تواند وجود داشته باشد
آیا در طول سفر ده میلیارد ساله خود طول موج فوتون افزایش پیدا میکند ؟ و یا فرکانس فوتون دستخوش تغییر قرار میگیرد ؟
ممنونم از راهنمایی smile205

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2385

سپاس: 3831

جنسیت:

تماس:

Re: چرا فركانس نور در هر محيطي ثابت مي ماند؟

پست توسط rohamavation »

درعلم مکانیک که میخونم اره به یک تقریب بسیار خوب، فرکانس یک موج صوتی با حرکت تغییر نمی کنه. در موج مسطح، تمام نقاط در طول موج با یک دوره زمانی بالا و پایین در نوسان هستند. و بنابراین تعداد چرخه ها در ثانیه در منبع با ناظر یکسانه، مهم نیست که ناظر در کجا قرار داره برخی از اثرات جزئی (به دلیل غیر خطی بودن ) وجود داره که می تواند باعث تغییر فرکانس شود. فقط اثر داپلر یعنی حرکت منبع یا گیرنده یا هردو باعث تغییر فرکانس میشن بازم بچه های فیزیک راحت میتونن کمک کنند
فرض کنید بلندگوی داریدسکونه شما صدای 440 هرتز را می شنوید. اگر بلندگو به سمت شما حرکت کنه در حالی که بلندگو در حال حرکته، فرکانس بالاتری خواهید شنید. اما اگر در فاصله 5 متری شما متوقف بشه فرکانسی که می شنوید به 440 هرتز برمی گردد.
این اثر داپلره ببینید فرکانس جابجا شده چیست میتونید بفهمید که بلندگو با چه سرعتی حرکت می کنه. و اگر مقدار زمانی را که فرکانس جابجا شده را اندازه گیری کنید می توانید سرعت را در مقدار زمان ضرب کنید تا مسافتی را که گوینده طی کرده است محاسبه کنیم . اما این فقط جابجایی بلندگو را در طول حرکتش به شما میگه، نه فاصله اولیه یا نهایی آن را از شما. نور هم به نظر چون مثل موج مکانیکی رفتار میکنه اره ثابته اینم میدونم امواج مغناطیسی نیاز به ماده ندارند میدونم هردو عرضی و حامل انرژی هستند
فرکانس نور اگر با چیزی تعامل داشته باشد یا طول موج تغییر کند تغییر می کنه وگرنه فاصله به خودی خود فرکانس را تغییر نمیده فاصله بین جبهه موج بستگی به این داره که آیا منبع و ناظر به هم نزدیکتر می شوند یا از هم دورتر می شوند زیرا منبع و ناظر(ها) نسبت به یکدیگر حرکت می کنند. هنگامی که امواج از یک رسانه به رسانه دیگر حرکت می کنند، فرکانس هرگز تغییر نمی کند. همانطور که امواج به محیط متراکم تر حرکت می کنند، سرعت آنها کاهش می یابه و طول موج کاهش می یابد.طول موج نور در فواصل زیاد به دلیل ضریب انتقال به سرخ یا پارامتر هابل افزایش می یابه این افزایش به دلیل گسترش متریک فضایی است که نور در آن حرکت می کنه طول موج نور در یک مسافت زیاد به دلیل ضریب انتقال به سرخ یا پارامتر هابل افزایش می یابه. اثر داپلر یعنی تغییر موقعیت منبع و گیرنده نسبت به هم انتقال به سرخ افزایش طول موج، و کاهش متناظر در فرکانس و انرژی فوتون، تابش الکترومغناطیسی (مانند نور) است. تغییر مخالف، کاهش طول موج و افزایش همزمان فرکانس و انرژی، به عنوان یک انتقال منفی به قرمز یا آبی شناخته می شودتابش بین اجسامی که از هم دور می شوند حرکت می کند (انتقال قرمز نسبیتی نمونه ای از اثر داپلر نسبیتی)$\frac{f_s}{f_r} = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}$fبه ضریب شکست محیط ربطی نداره چون سرعت نور در همه جهات ثابت هست فرمول داپلر نسبیتی تنها زمانی دقیق است که همه سرعت ها از سرعت نور در خلاء بسیار کمتر باشدالبته درست است که نور اجسام بسیار دور به سرخ منتقل می‌شود (طول موج آن افزایش می‌یابد) اما این به خاطر اتفاقی نیست که در مسیر برای آن نور اتفاق می‌افتد. به این دلیل است که منبع آن نور با سرعت بسیار بالایی از ما دور می شود. اگر آن منبع به ما نزدیک‌تر بود اما با همان سرعت حرکت می‌کرد، نور آن به همان میزان به قرمز منتقل می‌شه.
بنابراین انتقال به سرخ (افزایش طول موج) نتیجه سرعت منبع نسبت به ما است و فقط به طور غیرمستقیم با فاصله ما از آن منبع مرتبط است (زیرا در یک جهان در حال انبساط، منابعی که از ما دورتر هستند سریعتر عقب می نشینند، بنابراین نور از آنها به مقدار بیشتری به قرمز منتقل میشه امیدوارم بتونم کمکی کرده باشمhope I helped you understand the question. Roham Hesami, sixth semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضا
آخرین ویرایش توسط rohamavation دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۶ - ۱۳:۵۴, ویرایش شده کلا 1 بار
تصویر

PHYSICS1399

نام: امیرحسین کیان

عضویت : چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۷ - ۱۷:۰۸


پست: 1

سپاس: 1

جنسیت:

Re: چرا فركانس نور در هر محيطي ثابت مي ماند؟

پست توسط PHYSICS1399 »

فرکانس به چشمه نور بستگی داره
مثلا یک نوسان‌ساز درون یک تشت موج در نظر بگیرید. نوسان‌ساز در گوشه‌ای از تشت موج مکانیکی تولید میکنه با یک فرکانس مشخص ولی وقتی موج از ناحیه عمیق به ناحیه کم عمق میره سرعت موج کم میشه ( مانند وقتی که نور از محیطی با ضریب شکست کمتر وارد محیط با ضریب شکست بیشتر میشه) و این کاهش سرعت موج باعث میشه قله‌های موج کمی فشرده تر بشن و طول موج کم بشه.و چون فرکانس به چشمه یعنی همون نوسان‌ساز بستگی داره تغییری نمی‌کنه یعنی زمان نوسان یک دوره از محیط که برای سادگی فرض کنیم بالا و پایین میره تغییر نمی‌کنه چون عامل این نوسان چشمه است.

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 2097

سپاس: 93


تماس:

Re: چرا فركانس نور در هر محيطي ثابت مي ماند؟

پست توسط MRT »

"نظریه کوانتوم به ما می گوید که نور و ماده هر دو از ذرات ریزی تشکیل شده اند" دوبروی نظر دیگری داشت. هم نور و هم ماده موج است.
"هیچ توضیحی در مورد آن در مکانیک کوانتوم وجود ندارد." هر سیکل الکترومغناطیس به اندازه ثابت پلانک انرژی دارد که مربوط میشود به یک نوسان الکترون و ... با بار الکتریکی مثبت یا منفی

موضوع به این سادگی ها نیست. فرض کنید در مدت زمان یک ثانیه نور 300.000 کیلومتر طی کرده است این فوتون میتواند در این فاصله در هر مکانی حضور داشته باشد. اینطوری نیست که فوتون همیشه در جلوی پرتو باشد . شما در فاصله 150.000 کیلومتری میتوانید انرژی پرتو را جذب کنید یعنی پشت تابش. موضوع بر می گردد به نظریه میدان کوانتومی که روابط شرودینگر هم کامل و بدون نقص نیست. چون با نگرش سیاره ای یا مکانیک کلاسیک به اصل قضیه نگریسته شده است. ما جهت توجیه این پدیده ها نیاز به نظریه میدان واحد کوانتومی داریم تا بدون لحاظ کردن مکانیک سیاره ای پدیده های کوانتومی را توجیه کنیم.
با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 2097

سپاس: 93


تماس:

Re: تغییرات طول موج نور در زمان چگونه است ؟

پست توسط MRT »

Mahyar-Ramazanzade نوشته شده:
دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۵:۲۲
با سلام
اگر فوتونی از یک جرم دوردست همانند کهکشانی که در فاصله 10 میلیارد سال نوری از ما قرار دارد، به ما برسد
چه تغییراتی در فرکانس رسیده به ما نسبت به زمان سفر آن که ده میلیارد سال طول کشیده است ، می تواند وجود داشته باشد
آیا در طول سفر ده میلیارد ساله خود طول موج فوتون افزایش پیدا میکند ؟ و یا فرکانس فوتون دستخوش تغییر قرار میگیرد ؟
ممنونم از راهنمایی smile205
این موضوع مربوط به ابر یا متافیزیک است. نور در بینهایت فرکانس خود را از دست می دهد ولی انرژی و توان آن تبدیل به چیز واحد دیگری میشود. شما فکر کن خستگی نور. ولی قبل این پدیده اتفاقات دیگری روی می دهد . یعنی نور جذب ترازهای انرژی اتم ها شده و در ترازهای پایین تر تقسیم و منتشر میشود. یعنی یک طیف بنفش بعد از جذب به صورت دو طیف قرمز احیا و بازتابش میشود. این تقسیمات تا محدوده امواج رادیویی قابلیت ادامه دارد. یعنی انرژی تابش های گاما در نهایت به امواج ماکروویو پس زمینه کیهان تبدیل می شود. ولی بعد از آن قابلیت تقسیم و کاهش انرژی ندارند مگر اینکه کل انرژی خود را یکجا از دست داده و به چیز دیگری تبدیل شوند که توسط ما قابل شناسایی و درک نیست.
با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 2097

سپاس: 93


تماس:

Re: چرا فركانس نور در هر محيطي ثابت مي ماند؟

پست توسط MRT »

PHYSICS1399 نوشته شده:
چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۷ - ۱۷:۱۷
فرکانس به چشمه نور بستگی داره
مثلا یک نوسان‌ساز درون یک تشت موج در نظر بگیرید. نوسان‌ساز در گوشه‌ای از تشت موج مکانیکی تولید میکنه با یک فرکانس مشخص ولی وقتی موج از ناحیه عمیق به ناحیه کم عمق میره سرعت موج کم میشه ( مانند وقتی که نور از محیطی با ضریب شکست کمتر وارد محیط با ضریب شکست بیشتر میشه) و این کاهش سرعت موج باعث میشه قله‌های موج کمی فشرده تر بشن و طول موج کم بشه.و چون فرکانس به چشمه یعنی همون نوسان‌ساز بستگی داره تغییری نمی‌کنه یعنی زمان نوسان یک دوره از محیط که برای سادگی فرض کنیم بالا و پایین میره تغییر نمی‌کنه چون عامل این نوسان چشمه است.
در حقیقت منبع تابش نور یا منعکس کننده آن نمی تواند تغییری در سرعت نور ایجاد کند بلکه تغییرات در انرژی تابش خواهد بود.
با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

مندلیف

نام: T

عضویت : دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ - ۱۵:۵۵


پست: 5جنسیت:

Re: چرا فركانس نور در هر محيطي ثابت مي ماند؟

پست توسط مندلیف »

وقتی موج نور از محیطی به محیط دیگه میره سرعتش تغییر میکنه و چون سرعتش تغییر میکنه شکست پیدا میکنه و مسیرش تغییر میکنه .
این جمله درست ؟؟
الان وقتی نور مسیرش تغییر کرده طول موجش هم تغییر میکنه و فرکانسش ثابت میمونه ؟

نمایه کاربر
rohamavation

نام: roham hesami radرهام حسامی راد

محل اقامت: فعلا تهران قیطریه بلوار کتابی 8 متری صبا City of Leicester Area of Leicestershire LE7

عضویت : سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ - ۰۸:۳۴


پست: 2385

سپاس: 3831

جنسیت:

تماس:

Re: چرا فركانس نور در هر محيطي ثابت مي ماند؟

پست توسط rohamavation »

از آنجایی که انرژی نور ثابت هستش و عامل ثابت دیگری نیز وجود دارد. بنابراین فرکانس نیز ثابته. نور کوانتیزه میشه. این بدان معناست که نمی تواند انرژی را که فرکانس ثابت را در هر محیطی می دهد از دست بده یا به دست بیاره.اگر این نظریه را در نظر بگیریم که نور از ذرات یا فوتون ها تشکیل شده فرکانس فوتون فقط به انرژی ذره بستگی دارد. از آنجایی که انرژی در طول شکست حفظ میشه هیچ تغییری در انرژی رخ نمیده و از این رو فرکانس در طول شکست ثابت میمونه.میدان های الکتریکی و مغناطیسی باید در مرز ضریب شکست پیوسته باقی بمونن. اگر فرکانس تغییر کنه نور در هر طرف مرز دائماً فاز نسبی خود را تغییر میده و هیچ راهی برای مطابقت با میدان‌ها وجود نداره این نظر منهHesami, sixth
semester of aerospace engineering
smile072 smile072 رهام حسامی ترم ششم مهندسی هوافضاتصویر
smile260 smile016 :?:
آخرین ویرایش توسط rohamavation شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۲ - ۰۹:۱۶, ویرایش شده کلا 1 بار
تصویر

مندلیف

نام: T

عضویت : دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ - ۱۵:۵۵


پست: 5جنسیت:

Re: چرا فركانس نور در هر محيطي ثابت مي ماند؟

پست توسط مندلیف »

ممنون🌹

ارسال پست