طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

مدیران انجمن: parse, javad123javad

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط MRT »

طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص" / نسبيت همزماني ، نوشته آلبرت انيشتين :

تاكنون مطالعات ما نسبت به يك جسم خاص مقايسه به نام ( خاكريز راه‌آهن ) بوده است . اكنون قطار بسيار طويلي را در نظر مي‌گيريم كه نسبت به خط آهن با سرعت ثابت v حركت مي‌كند و جهت حركت آن در شكل 1 نشان داده شده است . براي كساني كه با اين قطار مسافرت مي‌كنند بهتر است كه خود قطار را به عنوان جسم صلب مراجعه ( دستگاه مختصات ) انتخاب كنند ؛ آنها تمام حوادث را به وسيله مراجعه به اين قطار در نظر خواهند گرفت .


تصویر


پس هر حادثه كه در طول خط اتفاق مي‌افتد مثل اين است كه در يك نقطه خاص از قطار اتفاق افتاده است و همچنين تعريف همزماني نسبت به قطار درست به همان طريق است كه نسبت به خاكريز توضيح داده شده است . به عنوان يك نتيجه طبيعي سوال زير مطرح مي‌شود :


دو حادثه ( همان مثال دو برخورد صاعقه بر نقاط A و B ) كه با مقايسه نسبت به خاكريز راه‌آهن همزمان هستند ، آيا با مقايسه نسبت به قطار نيز همزمان خواهند بود ؟ مستقيما نشان خواهيم داد كه جواب اين سوال بايد منفي باشد .

وقتي كه مي‌گوييم برخوردهاي نور در نقاط A و B نسبت به خاكريز همزمان هستند مقصود ما اينست : كه پس از برخورد صاعقه ، نورهاي منتقل شده از نقاط A و B همديگر را در نقطه M وسط فاصله A→B از خاكريز ملاقات مي‌كنند . ولي حادثه‌هاي A و B به اوضاع A و B از قطار نيز مربوط مي‌شوند . فرض كنيم 'M وسط فاصله A→B در قطار متحرك باشد . درست در همان لحظه كه نورهاي صاعقه برخورد مي‌كنند ، نقطه 'M بر نقطه M منطبق مي‌شود ، ليكن 'M با سرعت v قطار مطابق شكل 1 به سمت جلو حركت مي‌كند . اگر ناظري كه در وضع 'M قرار دارد اين سرعت را نداشت ، به طور دائم در نقطه M مي‌ماند و شعاعهاي نورهاي صادر شده از نقاط A و B به وسيله صاعقه ، همزمان به او مي‌رسيدند . يعني آنها را در مكان خود ملاقات مي‌كرد . در صورتي كه اينطور نيست ، اكنون در واقع ( با مراجعه نسبت به خاكريز ) او به طرف شعاع نوري كه از B مي‌آيد شتاب مي‌كند در حالي كه از مقابل شعاع نوري كه از A مي‌آيد مي‌گريزد . پس ناظر شعاع نوري را كه از B مي‌آيد زودتر از شعاع نوري خواهد ديد كه از A مي‌آيد . پس تمام ناظراني كه قطار راه‌آهن را به عنوان جسم مراجعه انتخاب كرده‌اند ، به اين نتيجه خواهند رسيد كه ضربه نور صاعقه در B زودتر از ضربه نور صاعقه در A مي‌باشد . از اين رو ما به نتيجه مهم زير رسيده‌ايم :

حادثه‌هايي كه با مقايسه نسبت به خاكريز همزمان هستند نسبت به قطار همزمان نمي‌باشند و بالعكس ( نسبيت همزماني ) .

هر جسم مراجعه ( دستگاه مختصات ) داراي زمان مخصوص به خود مي‌باشد . بدون اينكه ذكري از جسم مراجعه كه زمان را به آن منسوب كنيم ، به ميان آيد عبارت زمان يك حادثه معني ندارد . قبل از ظهور نظريه نسبيت هميشه به طور ضمني در فيزيك فرض مي‌شد كه زمان يك معني كلي دارد يعني از وضع حركت جسم مراجعه مستقل است . ولي ما اكنون ديديم كه اين فرض با طبيعي‌ترين تعريف همزماني سازگار نيست ، اگر ما اين فرض را كنار گذاريم ، در نتيجه تضاد مابين قانون انتقال نور در خلا و اصل نسبيت ( بحث در گفتار 7 ) از بين مي‌رود .

..................... ترجمه و توضيح : غلامرضا عسجدي "

اثر دوپلر ( داپلر ) چيست ؟

"/ به دليل اهميت اثر دوپلر در كيهان شناختي ، قبل از ادامه بحث لازم است مرور كوتاهي به آن داشته باشيم . پديده دوپلر در اصل براي تغييرات بسامد چشمه صوت در فيزيك كلاسيك مطرح گرديد . بر اساس اين اثر هرگاه ناظري نسبت به يك چشمه صوت در حركت باشد ، ناظر بسامدي غير از آنچه از چشمه گسيل ميشود دريافت مي‌كند . مثلا اگر يك آمبولانس با سرعت به طرف ما در حال حركت باشد ، صداي آژير آن به علت حركت چشمه صوت ، يك تغيير بسامد در موج ارسالي ايجاد مي‌شود ، به نحوي كه هر چه آمبولانس به ما نزديك تر شود ، صداي آژير زيرتر ( بسامد بيشتر و طول موج كمتر ) مي‌گردد و زماني كه ماشين از كنار ما مي‌گذرد و دور مي‌شود صداي آژيري كه به گوش ما مي‌رسد بم‌تر ( بسامد كمتر و طول موج بيشتر ) مي‌گردد .


تصویر


اين پديده را اثر دوپلر مي‌گويند كه در مورد نور نيز صادق است . يعني هرگاه چشمه نور به طرف ناظر در حال حركت باشد ، بسامد نور دريافتي توسط ناظر تغيير مي‌كند ، اگر ناظر و چشمه در حال دور شدن از يكديگر باشند ، نور دريافتي به سمت سرخ جابجا مي‌شود و اگر در حال نزديك شدن باشند ، بسامد نور دريافتي جابجايي به سمت آبي نشان مي‌دهد .

پس از ارايه شدن نسبيت ، اثر دوپلر براي امواج الكترومغناطيسي مورد برسي قرار گرفت . در اثر دوپلر نسبيتي به علت اينكه چشمه گسيل كننده موج ، امواج الكترومغناطيسي تابش مي‌كند و رفتار اين دسته از امواج نيز توسط نظريه نسبيت خاص توصيف شده است ، بنابراين وضعيت كاملا با اثر دوپلر كلاسيكي فرق مي‌كند چرا كه طبق اصل موضوع نسبيت خاص ، مبني بر يكسان بودن قوانين فيزيكي در همه چهارچوب‌هاي مرجع لخت ( اينرسي ) ، وجود هر گونه چهار چوب مرجع ممتاز در عالم نفي مي‌شود . به همين خاطر ديگر حركت چشمه به سمت ناظر يا ناظر به سمت چشمه هيچ تفاوتي با هم نخواهد داشت . در اين پديده اگر ناظر به سمت چشمه نور يا چشمه نور به سمت ناظر حركت كند يك جابجايي به سمت طيف آبي نور ديده مي‌شود ، يعني رابطه زير :


تصویر


كه در آن تصویر طول موج دريافتي و تصویر طول موجي است كه چشمه نور ارسال مي‌كند . واضح است كه در اين حالت طول موج دريافتي از طول موج ارسال شده كوتاه‌تر است . اگر چشمه نور از ناظر ، يا ناظر از چشمه نور دور شود ، با افزايش طول موج نور دريافتي يك انتقال به قرمز در طيف نشري يا جذبي آن چشمه ديده مي‌شود كه طبق رابطه زير داده مي‌شود :

تصویر

.................... "

هر چند كه در مباحث بعدی رابطه زير را پيشنهاد خواهيم كرد كه نتيجه مشابهي در بر دارد :


تصویر


'λ طول موج رسيده يا دريافتي و λ طول موجي است كه چشمه يا منبع نور ارسال مي‌كند .

اينك با دانستن اين موضوع بسيار مهم ، زماني كه قطار در حال حركت است ، نوري كه از نقطه B واقع بر خاكريز خط آهن به طرف ناظر متحرك حاضر در نقطه 'M روي قطار ميرسد ، تغيير طيفي به طرف آبي خواهد داشت و همچنين نوري كه از نقطه A واقع بر خاكريز خط آهن به طرف ناظر متحرك حاضر در نقطه 'M روي قطار ميرسد ، تغيير طيفي به طرف قرمز خواهد داشت . پس تمام ناظراني كه قطار را به عنوان جسم مراجعه انتخاب كرده‌اند ، متوجه اختلاف موجود در دو طيف ارسالي شده و بعد از لحاظ اثر دوپلر در فركانس و طول موج نور رسيده از صاعقه در مكانهاي A و B در روي خاكريز خط آهن ، مقدار سرعت خود را نسبت به مكانهاي مورد نظر يا خاكريز محاسبه و به اين نتيجه كلي خواهند رسيد كه ضربه نور صاعقه در B و A همزمان ميباشد ، هر چند كه با اختلاف زماني دريافت شده باشند ، يعني رويت نور دو صاعقه هم زمان نباشد . كه در اين صورت با توجه به اثر دوپلر براي طول موج نور ، دو حادثه ( همان مثال دو برخورد صاعقه بر نقاط A و B ) كه با مقايسه نسبت به خاكريز راه‌آهن همزمان هستند ، براي قطار نيز همزمان خواهند بود !

اما حالت ديگري هم وجود دارد و آن اينكه صاعقه به طور همزمان با دو نقطه A و B واقع در روي قطار تصادم داشته باشد كه در اين حالت نقاط برخورد صاعقه بشدت داغ شده و خودشان مولد نور خواهند شد و یا اینكه مثل آینه رفتار می كنند و چون اين دو منبع نور یا آینه به همراه ناظر واقع در نقطه 'M در حال حركت بوده و نسبت به هم ساكن هستند ، ناظر واقع در نقطه 'M متوجه اختلافي در طيفهاي رسيده نخواهد شد ، بلكه فقط متوجه اختلاف زماني در رويت نورها شده كه پرتو نور رسیده از نقطه B زودتر دریافت میشود كه بیانگر این نكته است كه فقط ناظر حاضر در یك چهار چوب بدون حركت میتواند متوجه همزمانی دو رویداد همزمان در چهار چوب خود شود و اگر چهار چوب به همراه ناظر متحرك باشند دیگر متوجه همزمانی دو رویداد همزمان در دستگاه مختصات خود نخواهد شد . اما در این حالت ناظر واقع بر نقطه M در روي خاكريز دو پرتو نور رسیده را همزمان دریافت می كند و متوجه همزمانی دو رویداد میشود هر چند كه خارج از چهار چوب او اتفاق افتاده اند ولی طیفهای دریافتی از این دو پرتو یكسان نخواهد بود یعنی پرتو رسیده از جلوی قطار قرمز گرایی و پرتو رسیده از عقب قطار آبی گرایی خواهد داشت .پس ميتوان به سه نتيجه كلي دست يافت كه درست برعكس نظريه نسبيت خاص است و آن اينكه :

1- حادثه‌هايي كه با مقايسه نسبت به خاكريز همزمان هستند با لحاظ اثر دوپلر در طول موج نور ، نسبت به قطار متحرك نيز همزمان خواهند بود .

2- حادثه‌هايي كه نسبت به قطار متحرك همزمان هستند نسبت به خاكریز نيز همزمان خواهند بود .

3- حادثه‌هايي كه به صورت همزمان در يك دستگاه متحرك روي مي‌دهند ، براي ناظران حاضر در خود اين دستگاه همزمان نخواهند بود ( همزمان مشاهده نخواهند شد ) .

توضيحات تكميلي :ناظر واقع در وسط قطار متحرك ( نقطه 'M ) دو پرتو نور دريافت مي‌كند كه همزمان از طرف خاكريز به او نرسيده‌اند . ولي پرتويي كه از روبرو رسيده ، طول موج كوتاه‌تر و فركانس بيشتري دارد و پرتويي كه از عقب رسيده است طول موج بلندتر و فركانس كمتري خواهد داشت . ناظر با استفاده از فرمولهاي زیر به طول موج و فركانس اصلي دو منبع نور ميرسد :


تصویر


λ طول موج و f فركانس دو منبع نور ، λ1 و λ2 طول موجها و f1 و f2 فركانسهاي دریافتی ناظر از جلو و عقب ، v سرعت قطار یا ناظر نسبت به خاكریز و c سرعت نور است . در رابطه با مطالب اين مبحث به صورت تجربي برابري هاي زير برقرار هستند :


تصویر

با مشخص شدن فركانس اوليه دو منبع نور و با استفاده از فرمول زير :

تصویر


ناظر ميتواند سرعت نزديك شدن و يا دور شدن خود از دو منبع نور را پيدا كند . اگر این سرعت بدست آمده با سرعت حركت خود ناظر و یا قطار مساوی باشد مسلما دو روی داد همزمان خواهند بود هرچند كه با اختلاف زمانی رویت شده باشند .

به طور مثال سفینه ای را فرض كنید كه با سرعت 100.000 كیلومتر در ثانیه در منظومه شمسی در حال حركت است و سرنشینان آن دو فركانس 7.071GHZ و 14.1421GHZ را از عقب و جلو دریافت می كنند . اینك میتوانند فركانس منابع را با فرمول ارایه شده در این مبحث محاسبه كنند كه معادل 10GHZ خواهد بود . راه ساده قرار دادن فركانسها و سرعت سفینه در معادلات فوق است كه اگر تساویها برقرار بودند مسلما روی دادها همزمان نیز خواهند بود یعنی :

تصویر


اما نكته بسيار مهم و قابل توجه اين است كه طبق يافته‌هاي لورنتس و فيتز جرالد ، با سرعت خود قطار ، زمان كند شده و متر ناظر نیز كوتاه ميشود و اين دليل مهم براي ناهمزماني مابين خاكريز و قطار است نه فاصله زماني در رويت دو پرتو نور ارسالي .طرح اين ايراد كلي در نظريه نسبيت خاص منجر به طرح ايرادهای مهم ديگري خواهد شد كه در آينده به آن اشاره خواهيم كرد .

محمدرضا طباطبايي 18/12/86
آخرین ويرايش توسط 1 on MRT, ويرايش شده در 0.
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

نمایه کاربر
MA102

نام: Laplace transforms

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۸/۹/۱۸ - ۱۷:۰۹


پست: 1664

سپاس: 1656

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط MA102 »

در مورد این ایراد که گفتین :
{{{ اينك با دانستن اين موضوع بسيار مهم ، زماني كه قطار در حال حركت است ، نوري كه از نقطه B واقع بر خاكريز خط آهن به طرف ناظر متحرك حاضر در نقطه 'M روي قطار ميرسد ، تغيير طيفي به طرف آبي خواهد داشت و همچنين نوري كه از نقطه A واقع بر خاكريز خط آهن به طرف ناظر متحرك حاضر در نقطه 'M روي قطار ميرسد ، تغيير طيفي به طرف قرمز خواهد داشت . پس تمام ناظراني كه قطار را به عنوان جسم مراجعه انتخاب كرده‌اند ، متوجه اختلاف موجود در دو طيف ارسالي شده و بعد از لحاظ اثر دوپلر در فركانس و طول موج نور رسيده از صاعقه در مكانهاي A و B در روي خاكريز خط آهن ، مقدار سرعت خود را نسبت به مكانهاي مورد نظر يا خاكريز محاسبه و به اين نتيجه كلي خواهند رسيد كه ضربه نور صاعقه در B و A همزمان ميباشد ، هر چند كه با اختلاف زماني دريافت شده باشند ، يعني رويت نور دو صاعقه هم زمان نباشد . كه در اين صورت با توجه به اثر دوپلر براي طول موج نور ، دو حادثه ( همان مثال دو برخورد صاعقه بر نقاط A و B ) كه با مقايسه نسبت به خاكريز راه‌آهن همزمان هستند ، براي قطار نيز همزمان خواهند بود ! }}}
مرجع ناظر M زمینه که باعث شده خطائی در استدلالتان وارد بشه. برای رفع این ایراد بهتره دو سفینه موازی رو در فضای خالی در نظر بگیرید که در ان سفینه A دو چراغ یکی در ابتدا و دیگری در انتهای سفینه نصب کرده است و (برای راحتی کار ) دو ناظر در وسط سفینه ها نشسته اند. هنگامی که ناظرها روبروی هم قرار میگیرند دو تا چراغ ابتدا و انتهای سفینه A روشن میشه. ناظرB چه خودش رو متحرک بگیره چه سفینه مقابل رو با استفاده از اثر دوپلر فقط سرعت نسبی دو سفینه رو می تونه اندازه بگیره نه چیز بیشتر.
اما در مورد اینکه نوشتین:
{{{ اما حالت ديگري هم وجود دارد و آن اينكه صاعقه به طور همزمان با دو نقطه A و B واقع در روي قطار تصادم داشته باشد كه در اين حالت نقاط برخورد صاعقه بشدت داغ شده و خودشان مولد نور خواهند شد و یا اینكه مثل آینه رفتار می كنند و چون اين دو منبع نور یا آینه به همراه ناظر واقع در نقطه 'M در حال حركت بوده و نسبت به هم ساكن هستند ، ناظر واقع در نقطه 'M متوجه اختلافي در طيفهاي رسيده نخواهد شد ، بلكه فقط متوجه اختلاف زماني در رويت نورها شده كه پرتو نور رسیده از نقطه B زودتر دریافت میشود كه بیانگر این نكته است كه فقط ناظر حاضر در یك چهار چوب بدون حركت میتواند متوجه همزمانی دو رویداد همزمان در چهار چوب خود شود و اگر چهار چوب به همراه ناظر متحرك باشند دیگر متوجه همزمانی دو رویداد همزمان در دستگاه مختصات خود نخواهد شد . اما در این حالت ناظر واقع بر نقطه M در روي خاكريز دو پرتو نور رسیده را همزمان دریافت می كند و متوجه همزمانی دو رویداد میشود هر چند كه خارج از چهار چوب او اتفاق افتاده اند ولی طیفهای دریافتی از این دو پرتو یكسان نخواهد بود یعنی پرتو رسیده از جلوی قطار قرمز گرایی و پرتو رسیده از عقب قطار آبی گرایی خواهد داشت . }}}
وقتی صاعقه به جلو قطار میزنه انرژی سرعت قطار به انرژی صاعقه اضافه می شه و جلو قطار داغتر از حالت بدون حرکت میشه در نتیجه جلو قطار ابی تر میدرخشه و همینطور هم انرژی صاعقه برخورد کننده به پشت قطار کمتر میشه وپشت قطار قرمزتر میدرخشه.
این ناهمزمانی در رویت نورهای دوسر قطار نتیجه مستقیم خود تبدیلات لورنتسه. می تونید محاسبه کنید.
smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072
علم×دین=انسان
وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعاً

و هر کس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

سوره مبارکه المائدة آیه32
بانک اهداء سلولهای بنیادی:
http://iscdp.tums.ac.ir/

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط MRT »

مرجع ناظر M زمینه که باعث شده خطائی در استدلالتان وارد بشه. برای رفع این ایراد بهتره دو سفینه موازی رو در فضای خالی در نظر بگیرید که در ان سفینه A دو چراغ یکی در ابتدا و دیگری در انتهای سفینه نصب کرده است و (برای راحتی کار ) دو ناظر در وسط سفینه ها نشسته اند. هنگامی که ناظرها روبروی هم قرار میگیرند دو تا چراغ ابتدا و انتهای سفینه A روشن میشه. ناظرB چه خودش رو متحرک بگیره چه سفینه مقابل رو با استفاده از اثر دوپلر فقط سرعت نسبی دو سفینه رو می تونه اندازه بگیره نه چیز بیشتر.
اولا مرجع ناظر متحرک 'M است و نه M دوما هر دو سفینه و هر دو ناظر و هر چهار چراغ در حال حرکت هستند ولی نسبیت به یکدیگر ساکن هستند پس هیچ تاثیر داپلری نخواهیم داشت . اگر سفینه ها مخالف جهت همدیگر حرکت کنند ناظر اول فرکانس در حال سکون سفینه را نمی داند تا با لحاظ اثر داپلر سرعت نزدیک شدن را محاسبه کند مکر اینکه منتظر شود تا از هم بگذرند و این با قرمز گرایی را رویت و معدل دو فرکانس را حساب کند و ..............
وقتی صاعقه به جلو قطار میزنه انرژی سرعت قطار به انرژی صاعقه اضافه می شه و جلو قطار داغتر از حالت بدون حرکت میشه در نتیجه جلو قطار ابی تر میدرخشه و همینطور هم انرژی صاعقه برخورد کننده به پشت قطار کمتر میشه وپشت قطار قرمزتر میدرخشه.
قطار یک جسم صلب است و تمام نقاط آن سرعت واحدی دارند در نتیجه انرژی جنبشی یکی خواهند داشت و اگر قرار باشه انرژی جنبشی قطار با انرژی صاعقه جمع بشه این اجتماع در تمامی نقاط قطار خواهد بود من نفهمیدم پشت قطار با جلوی قطار چه اختلافی در انرژی جنبشی داره .
این ناهمزمانی در رویت نورهای دوسر قطار نتیجه مستقیم خود تبدیلات لورنتسه. می تونید محاسبه کنید.
بله در آخر مقاله به آن اشاره شده موضوع این بود که علی رغم ناهمزمانی ناظر میتواند با لحاظ اثر داپلر در محاسبات به همزمانی دو رویداد واقف شود . من چی گفتم و شما چه شنیدید ؟
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

AliHagigat

عضویت : شنبه ۱۳۸۷/۹/۹ - ۱۰:۵۹


پست: 505

سپاس: 6

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط AliHagigat »

این سؤال ربطی به تاپیک ندارد --> در نظریهٔ نسبیت ناظر ساکن چطور وزن یک جسم متحرک را اندازه میگیرد که بفهمد زیاد شده است؟ در حالی که جسم متحرک از ناظر دارد دور میشود!
جسم متحرک روی ترازو قرار میگیرد و بعد ناظر ساکن مثلاً با دوربین وزن او را میبیند؟

نمایه کاربر
MA102

نام: Laplace transforms

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۸/۹/۱۸ - ۱۷:۰۹


پست: 1664

سپاس: 1656

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط MA102 »

.
علم×دین=انسان
وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعاً

و هر کس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

سوره مبارکه المائدة آیه32
بانک اهداء سلولهای بنیادی:
http://iscdp.tums.ac.ir/

نمایه کاربر
MA102

نام: Laplace transforms

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۸/۹/۱۸ - ۱۷:۰۹


پست: 1664

سپاس: 1656

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط MA102 »

MRT نوشته شده:مرجع ناظر M زمینه که باعث شده خطائی در استدلالتان وارد بشه. برای رفع این ایراد بهتره دو سفینه موازی رو در فضای خالی در نظر بگیرید که در ان سفینه A دو چراغ یکی در ابتدا و دیگری در انتهای سفینه نصب کرده است و (برای راحتی کار ) دو ناظر در وسط سفینه ها نشسته اند. هنگامی که ناظرها روبروی هم قرار میگیرند دو تا چراغ ابتدا و انتهای سفینه A روشن میشه. ناظرB چه خودش رو متحرک بگیره چه سفینه مقابل رو با استفاده از اثر دوپلر فقط سرعت نسبی دو سفینه رو می تونه اندازه بگیره نه چیز بیشتر.


اولا مرجع ناظر متحرک 'M است و نه M دوما هر دو سفینه و هر دو ناظر و هر چهار چراغ در حال حرکت هستند ولی نسبیت به یکدیگر ساکن هستند پس هیچ تاثیر داپلری نخواهیم داشت . اگر سفینه ها مخالف جهت همدیگر حرکت کنند ناظر اول فرکانس در حال سکون سفینه را نمی داند تا با لحاظ اثر داپلر سرعت نزدیک شدن را محاسبه کند مکر اینکه منتظر شود تا از هم بگذرند و این با قرمز گرایی را رویت و معدل دو فرکانس را حساب کند و ..............
اولا مگه چی نوشتم که شما نوشتین {{{ اولا مرجع ناظر متحرک 'M است و نه M }}}
دوما سفینه ها نسبیت به یکدیگر در حال حرکتند کجا نوشتم ساکنن.
سوما برای بدست اوردن فرکانس در حال سکون کافیه ناظر B از دو فرکانس ابی و قرمز میانگین هندسی بگیره
MRT نوشته شده:وقتی صاعقه به جلو قطار میزنه انرژی سرعت قطار به انرژی صاعقه اضافه می شه و جلو قطار داغتر از حالت بدون حرکت میشه در نتیجه جلو قطار ابی تر میدرخشه و همینطور هم انرژی صاعقه برخورد کننده به پشت قطار کمتر میشه وپشت قطار قرمزتر میدرخشه.


قطار یک جسم صلب است و تمام نقاط آن سرعت واحدی دارند در نتیجه انرژی جنبشی یکی خواهند داشت و اگر قرار باشه انرژی جنبشی قطار با انرژی صاعقه جمع بشه این اجتماع در تمامی نقاط قطار خواهد بود من نفهمیدم پشت قطار با جلوی قطار چه اختلافی در انرژی جنبشی داره .
برای اینکه بفهمین جلو قطار با پشت قطار چه فرقی داره کافیه فرض کنید ناظر M یه سنگ به جلو قطار و یه سنگ به پشت قطار پرت میکنه ناظر 'M سنگ جلو قطار رو با سرعت بیشتر و در نتیجه با انرژی بیشتر از سنگ پشت قطار می بینه. تو فیزیک علاوه بر تبدیلات سرعت تبدیلات انرژی و تکانه هم داریم مخصوصا تو نسبیت. smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072
علم×دین=انسان
وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعاً

و هر کس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

سوره مبارکه المائدة آیه32
بانک اهداء سلولهای بنیادی:
http://iscdp.tums.ac.ir/

نمایه کاربر
MA102

نام: Laplace transforms

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۸/۹/۱۸ - ۱۷:۰۹


پست: 1664

سپاس: 1656

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط MA102 »

AliHagigat نوشته شده:این سؤال ربطی به تاپیک ندارد --> در نظریهٔ نسبیت ناظر ساکن چطور وزن یک جسم متحرک را اندازه میگیرد که بفهمد زیاد شده است؟ در حالی که جسم متحرک از ناظر دارد دور میشود!
جسم متحرک روی ترازو قرار میگیرد و بعد ناظر ساکن مثلاً با دوربین وزن او را میبیند؟
یه راهش اینه که قبل از حرکت اول جرم جسم رو اندازه گرفت دومین راه اینکه با جرم یه جرم معیار مقایسه کرد مثل مقایسه جرم یه الکترون متحرک با یه الکترون ثابت سومین راه راه اینکه یه گزارش از ناظری که داره بصورت موازی با متحرک حرکت میکنه دریافت کنیم و اما مهمترین راه اینهکه از فرمول: E^2 - (Pc)^2 = (m. c^2)^2 استفاده کرد.
smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072
علم×دین=انسان
وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعاً

و هر کس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

سوره مبارکه المائدة آیه32
بانک اهداء سلولهای بنیادی:
http://iscdp.tums.ac.ir/

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط MRT »

AliHagigat نوشته شده:این سؤال ربطی به تاپیک ندارد --> در نظریهٔ نسبیت ناظر ساکن چطور وزن یک جسم متحرک را اندازه میگیرد که بفهمد زیاد شده است؟ در حالی که جسم متحرک از ناظر دارد دور میشود!
جسم متحرک روی ترازو قرار میگیرد و بعد ناظر ساکن مثلاً با دوربین وزن او را میبیند؟

اینجا یک تالار علمی است و به نظر من مطرح کردن هر سوال علمی در هر تاپیکی خوب و بدون اشکال است چون باعث بالا آمدن تاپیک هم میشود . این افزایش جرم را با میزان انحراف ذره متحرک باردار در یک میدان الکترومغناطیسی متوجه شده اند. به طور مثال با افزایش سرعت ، جرم زیاد میشود در نتیجه انرژی جنبشی آن بیشتر از پیشبینی معادله کلاسیک آن شده و در نتیجه انحراف کمتر از محاسبات کلاسیک است و بیانگر این است که چون انحراف کمتر بوده لابد جرم ذره میبایست افزایش پیدا کرده باشد .
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط MRT »

سوما برای بدست اوردن فرکانس در حال سکون کافیه ناظر B از دو فرکانس ابی و قرمز میانگین هندسی بگیره
با یک مثال توضیح دهید لطفا !


برای اینکه بفهمین جلو قطار با پشت قطار چه فرقی داره کافیه فرض کنید ناظر M یه سنگ به جلو قطار و یه سنگ به پشت قطار پرت میکنه ناظر 'M سنگ جلو قطار رو با سرعت بیشتر و در نتیجه با انرژی بیشتر از سنگ پشت قطار می بینه. تو فیزیک علاوه بر تبدیلات سرعت تبدیلات انرژی و تکانه هم داریم مخصوصا تو نسبیت.
من نمی دونم تو ذهن شما چی میگذره ولی میدونم که تمام نقاط قطار با یک سرعت و در یک مسیر در حال حرکت است حال چه فرقی می کنه صاعقه به واگن اول بخوره و یا به واگن آخری .
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط MRT »

MA102 نوشته شده:
AliHagigat نوشته شده:این سؤال ربطی به تاپیک ندارد --> در نظریهٔ نسبیت ناظر ساکن چطور وزن یک جسم متحرک را اندازه میگیرد که بفهمد زیاد شده است؟ در حالی که جسم متحرک از ناظر دارد دور میشود!
جسم متحرک روی ترازو قرار میگیرد و بعد ناظر ساکن مثلاً با دوربین وزن او را میبیند؟
یه راهش اینه که قبل از حرکت اول جرم جسم رو اندازه گرفت دومین راه اینکه با جرم یه جرم معیار مقایسه کرد مثل مقایسه جرم یه الکترون متحرک با یه الکترون ثابت سومین راه راه اینکه یه گزارش از ناظری که داره بصورت موازی با متحرک حرکت میکنه دریافت کنیم و اما مهمترین راه اینهکه از فرمول: E^2 - (Pc)^2 = (m. c^2)^2 استفاده کرد.
smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072

جرم خود ناظر و ابزار اندازه گیری جرم او در حال حرکت ، افزایش پیدا می کنه و او اصلا متوجه افزایش جرم نخواهد شد . به طور مثال وزنه ترازوی آن ناظر هم افزایش پیدا می کنه و در اندازه گیری جرم به همان نتایج قبلی میرسه درست مثل اندازه گیری سرعت نور که همیشه ثابته چون متر او کوتاه و زمان او کند شده .
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

نمایه کاربر
MA102

نام: Laplace transforms

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۸/۹/۱۸ - ۱۷:۰۹


پست: 1664

سپاس: 1656

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط MA102 »

دقیقا منظورتونو نفهمیدم اگه می شه واضحتر توضیح بدین smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072
علم×دین=انسان
وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعاً

و هر کس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

سوره مبارکه المائدة آیه32
بانک اهداء سلولهای بنیادی:
http://iscdp.tums.ac.ir/

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط MRT »

MA102 نوشته شده:دقیقا منظورتونو نفهمیدم اگه می شه واضحتر توضیح بدین smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072
در مورد کدام مطلب ؟
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

نمایه کاربر
MA102

نام: Laplace transforms

عضویت : چهارشنبه ۱۳۸۸/۹/۱۸ - ۱۷:۰۹


پست: 1664

سپاس: 1656

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط MA102 »

MRT نوشته شده:
MA102 نوشته شده:دقیقا منظورتونو نفهمیدم اگه می شه واضحتر توضیح بدین smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072 smile072
در مورد کدام مطلب ؟
در مورد مطلب:[/color]{{{جرم خود ناظر و ابزار اندازه گیری جرم او در حال حرکت ، افزایش پیدا می کنه و او اصلا متوجه افزایش جرم نخواهد شد . به طور مثال وزنه ترازوی آن ناظر هم افزایش پیدا می کنه و در اندازه گیری جرم به همان نتایج قبلی میرسه درست مثل اندازه گیری سرعت نور که همیشه ثابته چون متر او کوتاه و زمان او کند شده .}}}
MRT نوشته شده:
سوما برای بدست اوردن فرکانس در حال سکون کافیه ناظر B از دو فرکانس ابی و قرمز میانگین هندسی بگیره


با یک مثال توضیح دهید لطفا !
خودتون اگه فرمول رو برسی کنید میفهمید


برای اینکه بفهمین جلو قطار با پشت قطار چه فرقی داره کافیه فرض کنید ناظر M یه سنگ به جلو قطار و یه سنگ به پشت قطار پرت میکنه ناظر 'M سنگ جلو قطار رو با سرعت بیشتر و در نتیجه با انرژی بیشتر از سنگ پشت قطار می بینه. تو فیزیک علاوه بر تبدیلات سرعت تبدیلات انرژی و تکانه هم داریم مخصوصا تو نسبیت.


من نمی دونم تو ذهن شما چی میگذره ولی میدونم که تمام نقاط قطار با یک سرعت و در یک مسیر در حال حرکت است حال چه فرقی می کنه صاعقه به واگن اول بخوره و یا به واگن آخری .


خودتون تصور کنید. قطار داره به سمت صاعقه جلوئی میره و از صاعقه عقبی دور میشه.
علم×دین=انسان
وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعاً

و هر کس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده.

سوره مبارکه المائدة آیه32
بانک اهداء سلولهای بنیادی:
http://iscdp.tums.ac.ir/

نمایه کاربر
MRT

عضویت : پنج‌شنبه ۱۳۸۶/۴/۲۱ - ۱۸:۱۷


پست: 1878

سپاس: 33


تماس:

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط MRT »

جرم خود ناظر و ابزار اندازه گیری جرم او در حال حرکت ، افزایش پیدا می کنه و او اصلا متوجه افزایش جرم نخواهد شد . به طور مثال وزنه ترازوی آن ناظر هم افزایش پیدا می کنه و در اندازه گیری جرم به همان نتایج قبلی میرسه درست مثل اندازه گیری سرعت نور که همیشه ثابته چون متر او کوتاه و زمان او کند شده
خوب اینکه خیلی واضح بود . انسان برای اندازه گیری جرم از قیاس و یا مقایسه استفاده می کنه . در حال حرکت حتی جرم خود ناظر هم افزایش پیدا می کنه و اصلا متوجه تغییرات جرم نخواهد شد این تغییرات را ناظر حاضر در دستگاه دیگر متوجه میشود .
خودتون اگه فرمول رو برسی کنید میفهمید

کدام فرمول . فرمولی که خودم ارایه کردم و یا فرمولهای نسبیت ؟


خودتون تصور کنید. قطار داره به سمت صاعقه جلوئی میره و از صاعقه عقبی دور میشه.
هر دو صاعقه در زمان برخورد با قطار وضعیت کاملا مشابهی دارند و هیچ تفاوتی در انرژی تخلیه شده نخواهد بود . مقاله ای در دست تحریر دارم که نسبی بودن سرعتها را کلا نقض می کنه و شاید با خواندن آن بیشتر متوجه موضوع شوید .
به علت سیاسی و ضد دینی شدن هوپا ، دیگر فعالیتی در تالار ندارم چون قوانین خود تالار به دست مدیران و سرپرستان نقض شده و فقط جواب مکاتبات را خواهم داد . اگر سوالی داشتید با این آدرس مکاتبه کنید : contact@ki2100.net

با توجه به ماده 8 قوانین تالار گفتمان شبكه فیزیك هوپا :

ارايه انديشه‌هاي نو در فيزيك و متافيزيك ، رياضيات مختص فيزيك ، حساب و هندسه دوجيني در وب سايت شخصي :

http://www.ki2100.comتصویر

نمایه کاربر
metra70

نام: مصطفی

محل اقامت: تهران

عضویت : یک‌شنبه ۱۳۸۷/۱۰/۸ - ۱۳:۵۵


پست: 401

سپاس: 97

جنسیت:

Re: طرح ايراد اول در نظريه نسبيت خاص

پست توسط metra70 »

سلام
بابا دمت گرم
آيا ممكن است كه قوانين ثابت بودن نور به همه مراجع لخت غلط باشد در آن صورت فكر كنم مسئله هاي شما آقاي MRT جواب پيدا مي كند
تصویر

ضعيف‌الاراده كسي است كه با هر شكستي بينش او نيز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)

***

میترا از ایزدان باستانی ایرانیان پیش از روزگار زرتشت است، که معنی عهد و پیمان و محبت و خورشید نیز می‌دهد. نماد او خورشید می‌باشد،انتخاب نام کاربری بنده هم به همین سبب است،با عرض معذرت؛ خواهشمند است عده ای از دوستان پیغام های بیهوده نگذارند
درباره خدایان باستانی بیشتر بخوانید

ارسال پست